اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل یاری عصاره قهوه سبز بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.21
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: از جمله عوارض چاقی می توان به دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی، و غیره اشاره کرد. رژیم غذایی و تغذیه درمانی در درمان و کنترل وزن از اساسی ترین روش های درمانی محسوب می شود.. امروزه به جز کاهش کالری دریافتی، مصرف برخی مواد غذایی و گیاهان فراسودمند و همچنین ورزش در درمان چاقی و کنترل وزن توصیه می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته مکمل سازی قهوه سبز به همراه با تمرینات هوازی روی شاخص های ترکیب بدن و لیپوپروتئین ها در زنان دارای اضافه وزن و چاق کرج می باشد.
روش شناسی: بدین منظور تعداد 36 نفر زن چاق و یا دارای اضافه وزن شهر کرج با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی با روش همتاسازی جفت جفت به سه گروه همگن شده 12 نفری در غالب گروه دارونما، گروه استفاده از مکمل سازی قهوه سبز در دوز 400 میلی گرم و گروه مکمل سازی با قهوه سبز به همراه با تمرینات هوازی تقسیم شدند. همه آزمودنی ها از نظر صفات وزن، شاخص توده بدنی، دور کمر، دور باسن، درصد چربی کل بدن، در صد احشایی، میزان تری گلیسرید، کلسترول تام، LDL و HDL قبل و بعد از تیمار آزمایش شدند.
یافته ها: هشت هفته استفاده از مکمل قهوه سبز به همراه با تمرینات هوازی در مقایسه با سایر تیمارها باعث کاهش بیشتر وزن بدن،شاخص توده بدنی، درصد چربی کل بدن، درصد چربی احشایی، دور کمر به دور باسن (P≤0/05) نشد ولی باعث کاهش تری گلیسرید، IDL و کلسترول (P≤0/05) شد و همچنین در این تیمار افزایش بیشتر HDL مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این آزمایش استفاده از مکمل سازی عصاره قهوه سبز به همراه تمرینات هوازی اثر زیادی در کاهش شاخص های ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی خون دارد. این اثر عصاره قهوه سبز می تواند در نتیجه اسید کلروژنیک، کافئین و سایر ترکیبات پلی فنلی موجود در قهوه سبز نسبت داده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of 8 weeks aerobic training and green coffee extract supplementation on body composition and lipid profile
Authors
Nader Jafarikalhori
Abstract
Introduction: Of the obesity complications we can referred to type 2 diabetes, cardiovascular disease, and so on. Diet and nutritional therapy and weight control are the most basic treatments (Nieman et al., 2002). Today, instead of reducing calorie intake, consumption of functional foods and plants as well as exercise are recommended in the treatment of obesity and weight control. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of green coffee supplementation along with aerobic exercise on body composition and lipoproteins in overweight and obese women of Karaj.
Methodology: A total of 36 obese or overweight women in Karaj were selected by convenience sampling method and divided randomly based matched pairs in three groups of 12 individuals at placebo group, using green coffee supplement at 400 mg dose and green coffee supplement along with aerobic exercise. All subjects in terms of weight, body mass index, waist circumference, hip circumference, the percentage of body fat, visceral percentage, the amount of triglycerides, total cholesterol, LDL and HDL were tested before and after treatment.
Results: Eight weeks of supplementation with green coffee along with aerobic exercise in comparison with other treatment decreased more body weight (P≤0.05), BMI indicator (P≤0.05), the percentage of body fat (P≤0.05), the percentage of visceral fat (P≤0.05), waist to hip ratio (P≤0.05), cholesterol (P≤0.05), triglycerides (P≤0.05) and IDL (P≤0.05).
Discussion: According to the findings of this study, supplementation with green coffee extract along with aerobic exercise has major effect in reducing body composition indexes and blood lipid profile. This effect of green coffee extract can be attributed on chlorogenic acid, caffeine and other polyphenolic compounds found in green coffee (Lopez-Garcia et al., 2006).
Keywords
aerobic exercise, Green Coffee, Lipid profile, Body composition, Obesity