تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌‌شرقی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.210
کد مقاله : 2580-10THCONF
نویسندگان
1مربی دانشگاه / دانشگاه گیلان
2عضو هیأت علمی / دانشگاه گیلان
3عضو هیأت علمی / دانشگاه پیام نور
4استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: هدف این تحقیق تدوین برنامه ی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان در استان آذربایجان‌‌شرقی می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل 175 نفر از روسا، مدیران، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی بود که در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی فعالیت می کردند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد؛ ولی154 نفر یعنی 88درصد در تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها یک پرسشنامه ی محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه نیز توسط 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان ورزش استان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی، از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی (برای تعیین موقعیت استراتژیک) و تحلیل SWOT برای تعیین استراتژی ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد ادارة کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بر اساس ماتریس عوامل درونی دارای نمرة (57/2) می‌باشد؛ لذا از لحاظ عوامل درونی، قوت های این سازمان بر ضعف‌های موجود برتری دارد. علاوه بر این، بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی دارای نمرة (44/2) می‌باشد. لذا از لحاظ عوامل بیرونی؛ تهدیدها بر فرصت های آن برتری دارند.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع، ادارة کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در منطقة ST قرار گرفت. بنابراین می توان از راهبردهای ارائه شده در قسمت پایانی این تحقیق برای بهره گیری از حداکثر توان موجود به منظور مقابله ی بهینه با فشارها، چالش ها و تهدیدهای محیطی استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Formulation of strategic planning for youth and sport office of East Azerbaijan province
Authors
Leyla Asayesh, Shahram Shafie, Masoumeh Karkon, Rahim Ramezaninejad
Abstract
Introduction: This study aimed to develop a strategic plan for directorate of youth and sport office in East Azerbaijan province.
Methodology: The method used in this study was descriptive-analytic. The statistical population included 175 people of directors, managers, the staff and heads who work in the youth and sport office of East Azerbaijan province. The sample size included all members of the population; meaning 154 people (88%) participated in the study. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was prepared. The validity of this questionnaire was confirmed by 15 members of sport management professors and sport experts. To analyze the data, besides descriptive indices, evaluation matrix of external and internal factors and SWOT analysis were used which were applied to determine the strategic positioning and strategies, respectively.
Results: The results of present study indicated that directorate sports and youth office in East Azerbaijan province scored 2.57 based on the internal factors of evaluation matrix. Thus, the strengths of this organization outperformed its weaknesses in terms of internal factors. In addition, it scored 2.44 based on the external factors of evaluation matrix. Therefore, the threats of this organization outperformed its opportunities in terms of external factors.
Discussion: In general, it can be concluded that the directorate of sports and youth office in East Azerbaijan province is in ST (Strong/Threat) part of the matrix. Therefore, the strategies suggested at the end of this study can be used to exploit the available maximum ability in order to deal with pressures, challenges and environmental threats.
Keywords
Strategy, Youth and Sports Office, SWOT Techniques