بررسی شاخص‌های رشد المیپاد ورزشی درون مدرسه‌ای از دیدگاه معلمان و مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.211
کد مقاله : 2582-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد رفتار حرکتی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
مقدمه: توسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه‌ساز تأمین و تربیت نیرونی انسان سالم و تندرست بخشی از برنامه‌های توسعه ملی به شمار می رود. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص‌های رشد المیپاد ورزشی درون مدرسه‌ای از دیدگاه معلمان و مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر کرمان انجام شد.
روش شناسی: جامعه مورد مطالعه را معلمان و مدیران تربیت بدنی شهر کرمان تشکیل دادند. از روش پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. بدین صورت که برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از رگرسیون خطی ساده استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین این متغیرها بود. بدین صورت که اثربخشی معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس بر جذب دانش آموزان به انجام فعالیت‌های ورزشی بر رشد المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تاثیر معناداری داشت. همچنین بر اساس نتایج، اعطای تسهیلات از سوی وزارت ورزش و جوانان و همچنین وزارت آموزش و پرورش در جهت ارتقاء سطح کیفی درس تربیت بدنی در مدارس بر رشد المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای تاثیر معناداری داشت. همچنین یافته‌های این تحقیق مبین این امر بود که آموزش نیروی انسانی بر رشد المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به طور معناداری تاثیرگذار بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بطور کلی می‌توان گفت که شاخص توسعه یافتگی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس بالاترین اولویت را به خود اختصاص می دهد و شاخص چگونگی پرداختن رسانه های جمعی نسبت به پوشش تصویری وخبری رویدادهای المیپاد ورزشی درون مدرسه‌ای در پایین ترین جایگاه اولویت بندی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the intra-school sport Olympiad growth indicators by the prospect of school principals and physical education teachers of department of education in Kerman City
Authors
Mohamad Hossain Manzari Tavakoli, Mohsen Manzari Tavakoli
Abstract
Introduction: Development of physical education and sport as a healthy underlying to provide manpower training is part of national development plans. In this regard, the present study aimed to investigate the indicators of intra-school sport Olympiad growth by the prospect of school principals and physical education teachers of department of education in Kerman city.
Methodology: The population of present study included all physical education teachers and school principals in Kerman city. A questionnaire-based method was used. Also The reliability of questionnaire and all of the variables were analyzed using Cronbach's alpha coefficient. In present research, data analysis was conducted by SPSS software and Simple Linear Regression (method of Enter) was used to examine the relation between independent and dependent variables. Also using this method, the equation between the dependent and independent variables was obtained.
Results: The results of study were representative of a significant relation between the aforementioned variables. It simply means that the effectiveness of physical education teachers and school principals on the attraction of students to sport activities had a significant impact on the growth of intra-school sport Olympiad. Furthermore, grant facilities on behalf of the Ministry of Youth and Sports as well as Ministry of Education in order to improve the quality of physical education course in schools had a significant effect on the growth of intra-school sport Olympiad.
Discussion: It can be concluded that training human force significantly influenced the growth of intra-school sport Olympiad as well.
Keywords
Intra-school sport Olympiad, Growth, Department of education, Kerman city