ارتباط بین سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با رضایتمندی ورزشکاران دختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.212
کد مقاله : 2588-10THCONF
نویسندگان
دبیرتربیت بدنی-آموزش وپرورش
چکیده
مقدمه: انتخاب سبک رهبری توسط مربی نسبت به سایر موارد موثر در به موفقیت رسیدن یک تیم ورزشی از اهمیت و نقش مهمی بر عملکرد و موفقیت گروه دارد. در ورزش نیز یکی از جنبه‌هایی که مربیان باید به عنوان مدیر و رهبر تیم به آن توجه کنند، رضایت ورزشکاران است. رضایت ورزشکار، وضعیت یا حالت مثبتی است که با ارزیابی پیچیده ای از ساختارها، فرایندها و نتایج فردی و تیمی سرچشمه می‌گیرد و توسط ورزشکار تجربه می‌شود .
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 402 دانش آموز ورزشکار مقطع متوسطه غرب تهران بودند. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه، سبک رهبری یوسفی (1386) و پرسشنامۀ رضایتمندی ورزشکار (1387) استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده گردید.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین سبک رهبری با رضایتمندی ورزشکار وجود دارد. همچنین نتایج ضریب رگرسیون حاکی از همبستگی 0/245 بین دو متغیر با ضریب تعیین تعدیل شده 0/0585 می‌باشد. نتایج ضریب استانداره شده رگرسیون نشان می‌دهد مولفه سبک رهبری برابر 0/254 معنی‌دار است اما رضایتمندی ورزشکار برابر با 2/865 است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات محدث و همکاران (1389)، جی بیکر و همکاران (2009) همخوان است. می‌توان گفت که رضایتمندی نتیجۀ ادراک افراد از هر چیزی است که محتوی و زمینۀ فعالیت آنهارا تشکیل می‌دهد و احساس مثبت یا مطبوعی است که پیامد و نتیجه ارزیابی یا تجربه فردی بوده. بر اساس نظریه-های مختلف، یکی از ابعاد رضایتمندی به نحوه رفتار مربی یا سرپرست وابسته است که به آن رضایتمندی مرتبط با مربی گفته می‌شود. در ورزش نیز نحوه رفتار مربی بر رضایتمندی ورزشکار تأثیر داشته، از این رو رابطه‌ای بین سبک رهبری و رضایتمندی ورزشکاران دختر از اهمیت خاصی برخودرا است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between leadership style of physical education teachers and the satisfaction of female athletes
Authors
Mohtaram Pabande
Abstract
Introduction: Adopting leadership style by coach plays an important role to achieve the success and performance of a sport team. In sport, one of the aspects that coaches need to be aware as a team manager and leader is athletes satisfaction. Athlete consent is a positive situation driven from sophisticated assessment of structures, processes and individual and team results and experienced by athletes.
Methodology: The research method was descriptive-correlation. The study population included 402 high school athlete students of west of Tehran. In order to collect data, two questionnaires were used, leadership style, Yousefi (1386), and athlete satisfaction questionnaire (1387). To analyze the data, Pearson correlation coefficient and simple regression were used.
Results: The results of the correlation coefficient indicated that there is a significant relationship between leadership style and athletes satisfaction. The results also showed regression coefficient of 0.245 correlation adjusted to 0.0585 coefficient between the two variables. Standard coefficient regression results showed a significant leadership style component of 0.254 against athletes satisfaction equaled to 2.865.
Discussion: The results of this study was consonants with previous results Mohaddes et al. (1389), J. Baker et al. (2009). According to various theories, one of the aspects of satisfaction is dependent on the behavior of the coach or head coach. In sport, the players behavior has an impact on athletes satisfaction, hence the relationship between leadership style and satisfaction have particular importance in female athletes.
Keywords
Leadership style, Athletes satisfaction, Student