تاثیر مصرف امگا3 بر پاسخ پروتئین شوک‌گرمایی 72 (HSP72) متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی دویدن و رکاب زدن در زنان جوان غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.213
کد مقاله : 2698-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد ،ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزش ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد ،ایران
چکیده
مقدمه: استرس های مختلف فیزیولوژیک، حالتی از بیماری ایجاد می کنند که آسیب ها و از هم گسیختگی ساختارهای پروتئینی را در پی دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف امگا3 بر پاسخ پروتئین شوک‌گرمایی متعاقب یک جلسه فعالیت دویدن و رکاب زدن در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.
روش‌ شناسی: 20 نفر از زنان دارای اضافه وزن در گروه سنی 35 تا 40 سال و با شاخص توده بدن 25BMIتا30 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه 10 نفری تقسیم شدند و فعالیت هوازی دویدن روی تردمیل و رکاب‌زدن روی دوچرخه ثابت را با شدت 75 در صد ضربان قلب بیشینه به طور یکنواخت، در زمان یکسان 12 دقیقه را اجرا کردند. سپس مکمل‌ در طول 4 هفته، روزانه 1000 میلی‌گرم مصرف شد(ترتیبیان و همکاران، 2010). خون‌گیری در 4 مرحله ، مرحله 1: قبل از فعالیت و بدون مصرف امگا3، مرحله 2: بعد از فعالیت و بدون مصرف امگا3، مرحله 3: بعد از مکمل گیری امگا3 و قبل از فعالیت ، مرحله 4: بعد از مکمل گیری امگا3 و بعد از فعالیت انجام شد. تجزیه و تحلیل داده از طریق آزمون آماری تی مستقل، آنالیز واریانس مکرر، آزمون تعقیبی LSD، در سطح معناداری 0/05>pانجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سطح HSP72 در گروه دویدن، در مرحله 2 و 3 نسبت به مرحله 1 به طور معناداری بالاتر بود (0/011=P). ولی بین مرحله 4 و3 اختلاف معناداری مشاهده نشد(0/051=P). بین سطوح HSP72 در مراحل مختلف تحقیق در گروه رکاب زدن اختلاف معناداری مشاهده نشد (0/584=F )و (0/503=P). مقایسه نتایج بین گروهی نیز نشان داد که بین فعالیت دویدن و رکاب زدن با و بدون مصرف امگا3 تفاوت معناداری وجود ندارد (p˃0/05) .
بحث و نتیجه‌‌گیری: ماراشال و همکاران (2006) افزایش یک تا 16 برابری این پروتئین را در فعالیت‌های هوازی اعلام کردند.با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت، یک جلسه فعالیت هوازی دویدن بر سطوح HSP72 در زنان دارای اضافه وزن تاثیر مفیدی دارد. اما فعالیت رکاب زدن بر سطوح این پروتئین تاثیرگذار نیست. بنابراین می‌توان فعالیت استقامتی دویدن را به عنوان یک راه کار محافظتی مدنظر قرار داد. هم چنین مصرف مکمل امگا3 پاسخ HSP72 به فعالیت را تعدیل می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Omega-3 consumption on 72 heat shock protein (HSP72) response after one session running and cycling aerobic activity in inactive young women
Authors
Zohre Hesari, Ali Yaghoubi
Abstract
Introduction: The various physiologic stresses makes the states of illness that includes injuries and disconnectings on proteins. The aim of this study was to survey the effect of Omega-3 consumption on heat shock protein response after one session running and cycling activity in overweight inactive young women.
Methodology: For this purpose, twenty overweight women in the age group of 35 to 40 and body mass index (BMI) of 25 to 30 were selected in sampling method and were randomly divided into 2 groups of 10 people and started the aerobic exercise on a treadmill or pedaling on a stationary bike running at 75% of maximum heart rate for the same time 12 minutes uniformly. Then the supplement was used during four weeks, daily intake of 1000 mg Tartibian et al. (2010). Blood samples were taken in four stages: 1- before activity without Omega-three usage 2- after activity and without Omega-three usage 3- after supplementation Omega-three and before activity 4- after supplementation Omega-three and after activity. Data analysis was conducted at a significant level of P=0.05 by independent t-test, frequent variance, the follow-up LSD test.
Results: The results showed that the HSP72 level in running group in stages two and three was significantly higher than stage one (P=0.011). But there was no significant difference between stages three and four (P=0.051). Between HSP72 levels in various stages of research, there was no significant difference (F=0.584) and (P=0.503). In comparison with the groups, it was showed that there is no significant difference between running activity and cycling activity with or without omega-three (P>0.05).
Discussion: Marshall et al. (2006) announced 1 to 16 times increasing of this proteins in aerobic exercises. According to the findings of this study, it can be concluded that one session aerobic running activity has a beneficial effect on the levels of HSP72 in overweight women, but the cycling activity has no effect on the level of this protein. So endurance running activity can be considered as a protection strategy, also moderated the omega-three supplementation on HSP72 response.
Keywords
Aerobic running activity, Aerobic cycling activity, Omega-three supplementation, Heat shock protein (HSP72)