نقش عوامل نهادی در توسعه کسب و کارهای ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.214
کد مقاله : 2590-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه اراک
چکیده
مقدمه: امروزه یکپارچگی نهادی و توانایی انواع نهادها در کسب و کارها از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر اساس تئوری نهادی محیط بیرونی کسب و کار (محیط نهادی) دامنه‌ی گسترده‌ای از ابعاد شناختی، قوانین، و هنجارها را در بر می‌گیرد. تئوری نهادی به عنوان اثرات اجتماعی که ساختار کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد شناسایی شده است . در واقع محیط نهادی فرصت‌های کارآفرینانه را تعریف، ایجاد، و یا محدود می‌کند، و بنابراین گستره کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، هدف مقاله حاضر مطالعه نقش عوامل نهادی در توسعه کسب و کارهای ورزشی است.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از رویکرد کمی استفاده شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان ورزشی، استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و افراد صاحبنظر در بخش کارآفرینی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق-ساخته بود که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی، پایایی هر یک از ابعاد نهادی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. هم‌چنین روایی سازه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون مدل مفهومی از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار(version 3) Smart-PLS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل نشان داد تنها عامل نهادی یادگیری با ضریب مسیر 0/65 و 0/41= R2 تاثیر زیادی در توسعه کارآفرینی دارد. در واقع یادگیری نهادی اثر مثبتی بر توسعه کسب و کارهای ورزشی داشت که این امر نیز لزوم توجه به آموزش‌ها برای محیط نهادی کسب و کارهای ورزشی را مورد توجه قرار می‌دهد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق با پژوهش‌های سالوم و همکاران (2012)، روکس و کورتز (2012) همخوانی ندارد به نظر می‌رسد که عوامل نهادی همانند ارزش‌های حاکم بر جامعه نسبت به ورزش، قوانین و مقررات و عوامل شناختی نتوانسته است توسعه کسب و کارهای ورزشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ممکن است به دلیل وجود خلاء قانونی، عدم حمایت قانون از کسب و کارهای ورزشی مورد انتظار کارآفرینان ورزشی، ارزش‌های مادی حاکم بر جامعه و کارآمد نبودن عوامل شناختی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of institutional dimensions on the sport entrepreneurship development
Authors
Zeinab Mondalizadeh
Abstract
Introduction: Toady's, institutional cohesion and institutions ability are very important for enterprises. On the basis of institutional theory, external environment of enterprise includes the wide range of cognitive, norms, and rules dimensions. Institutional theory was identified as the social effect which influences the enterprises. In fact, institutional environment defines, creates or limits entrepreneurial opportunities, thus it affects the entrepreneurship scope. In this regard, the purpose of this study was to investigate the effects of institutional dimensions on the sport entrepreneurship development.
Methodology: The research method was descriptive analytical one that we used quantitative approach. Statistical sample was including sport entrepreneurs, sport management and entrepreneurship professors, and other specialist in sport entrepreneurship sector. The research instrument was research method questionnaire. After confirmation of face and content validity, reliability of each dimensions was verified by cronbach's alpha. Also, construct validity was studied. For testing the conceptual model, structural equation modeling (SEM) by Smart- PLS v3 was used.
Results: The results showed that only learning dimension from institutional factor with path coefficient of 0.65 and R2=-0.41 affect sport entrepreneurship. In fact, institutional learning has a positive effect on sport entrepreneurship development. Therefore, consideration to learning for institutionalization of entrepreneurship can help sport entrepreneurship development.
Conclusion: The results were not matched to Sallome et al. (2012), Roxas and Coetzer (2012). It seems institutional dimensions like values of society, rules and cognitive cannot influence sport entrepreneurship development. Probably, inconsistency is because of legal vacuum, the lack of legal protection for expected enterprises, materialist values of society, inefficiency of cognitive factors.
Keywords
Institutional environment, Development, Entrepreneurship, Sport