تاثیر تمرینات پیلاتس به همراه مصرف مکمل زیره سیاه بر سطوح هورمون کورتیزول و ادراک درد دوران قاعدگی دختران نوجوان غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.215
کد مقاله : 2589-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه شمال
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال، آمل
3دانشیار گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی ساری
چکیده
مقدمه: قاعدگی واقعیت اجتناب ناپذیر و جزئی از زندگی زنان جوان در سرتاسر دنیا است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر تمرینات پیلاتس به همراه مصرف مکمل زیره سیاه بر کاهش درد دوران قاعدگی دختران نوجوان غیر فعال می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. نمونه، شامل 44 آزمودنی دارای دیسمنوره در دامنه‌ی سنی 15-13 سال می‌باشد که به طور تصادفی در سه گروه تجربی(پیلاتس،مکمل و پیلاتس همراه با مکمل) هر گروه تجربی 11 نفر و یک گروه کنترل( 11 نفر) تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرینی پیلاتس شامل هشت هفته و سه جلسه در هر هفته به مدت 45-60 دقیقه بود. گروه مکمل نیز به مدت هشت هفته هر هشت ساعت 20 قطره عصاره‌ی زیره سیاه را دریافت کردند، گروه پیلاتس همراه با مکمل نیز تلفیقی از هر دو گروه مکمل و پیلاتس را اجرا کردند. در پیش و پس از آزمون میزان درد براساس پرسشنامه‌ی درد مک گیل و سطوح کورتیزول به وسیله آزمایش خون و توسط کیت Monobined ساخت کشور آمریکا و دارای حساسیت بالا اندازگیری ‌شدند. از آزمون‌های تی-استیودنت گروه‌های وابسته جهت برآورد تفاوت‌های درون گروهی و از آزمون‌های تی-استیودنت گروه‌های مستقل جهت برآورد تفاوت‌های بین گروهی استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که مداخله‌ی تمرین و مکمل سبب کاهش معنی‌دار شاخص ادراک درد و سطوح کورتیزول شد. بیشترین میزان کاهش درد نیز در گروه پیلاتس و پیلاتس همراه با مکمل مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج کلی پژوهش نشان داد که تمرین پیلاتس همراه با مصرف مکمل زیره سیاه می‌تواند سبب کاهش میزان ادراک درد ناشی از دیسمنوره و کاهش سطوح کورتیزول گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of Pilates exercise plus caraway supplementation on the levels of cortisol and perception of Dysmenorrhea in non-athlete adolescent girls
Authors
Zeinab Alikiani, Mohammadreza Esmailzadehtoloee, Alireza Khalatbare Jafare
Abstract
Introduction: Menstrual is inevitable fact of part of lives in young women around the world. The aim of this study was to determine the effect of Pilates exercises with caraway supplementation in reducing dysmenorrhea in inactive adolescent girls.
Methodology: The research method of this study was quasi-experimental. The sample consisted of 44 subjects with Dysmenorrhea with age range of 15-13 years, who were randomly divided into three experimental groups (Pilates, supplement, Pilates along with a full supplement). Each experimental group and a control group included 11 people. Pilates training consisted of eight weeks and three days per week for 45-60 minutes. Supplement group for eight weeks every eight hours received 20 drops of extract of caraway, Pilates group with supplements carried out as combination of both supplements and Pilates groups. In pre and post-test based on the amount of pain and levels of cortisol by the McGill pain questionnaire and Monobined blood test kits made by America and were measured with high sensitivity. Student's t-tests of dependent groups were used to estimate differences within the group, and student's t-test of independent groups was used to assess differences between groups.
Results: Our findings showed that exercise program and supplement decreased cortisol levels and pain perception index significantly. Most pain reduction was observed in the groups of supplemented with Pilates and Pilates.
Discussion: It can be concluded that supplementation of caraway with Pilates exercises can reduce the perception of pain associated with Dysmenorrhea and reduce the levels of cortisol.
Keywords
pilates, caraway, menstrual pain, Dysmenorrhea, cortisol