تاثیر انجام تمرینات مقاومتی با ترتیبهای متفاوت حرکات بر غلظت تستوسترون به کورتیزول در مردان فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.216
کد مقاله : 3054-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکز
2هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
3مدرس دانشگاه آزاد اراک.
4دبیر آموزش و پرورش شهرستان جلفا
چکیده
مقدمه: تستوسترون و کورتیزول دو هورمون استروئیدی مهم بدن انسان هستند که اثرات متابولیکی تقریباً مخالف هم دارند و در اثر انجام تمرینات مقاومتی با روشهای مختلف پاسخهای متفاوتی را خواهند شدبرای جلوگیری ازخستگی عضلانی به ویژه در افراد مبتدی برنامه تمرینی باید طوری طراحی شود که در حرکات متوالی گروههای عضلانی یکسان فعال نباشند.
روش شناسی: در این تحقیق 20 مرد ورزشکار شرکت کردند. آزمودنیهابه صورت تصادفی به دو گروه ده نفره تقسیم شدند. تمرینات گروه اول (متناوبی) در دور اول تمرین یک حرکت از بالاتنه بعد بلافاصله و بدون استراحت یک حرکت از پایین تنه را با 60 درصد 1RMانجام دادند،آزمودنیها بعد از یک دقیقه استراحت حرکت دیگری را با همان شدت و برای گروه عضلانی دیگر طبق روش ذکر شده انجام دادند. بعد از اتمام این دور و استراحت سه دقیقه ای دور دوم را به همان ترتیبی که گفته شد انجام دادند. گروه دوم (غیرتناوبی) تمرین عضلات پایین تنه را بعد از تمرین عضلات بالا تنه با شدت 60 درصد 1RM در سه ست 15 تکراری و با استراحت سی ثانیه ای بین هر ست و سه دقیقه استراحت بین هر دور انجام دادند. نمونه خون قبل و بلافاصله بعد از تمرین از همه ی آزمودنیها گرفته شد،برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون آماری t مستقل و وابسته درسطح معنی داری (P≤0/05) استفاده شد.
یافته ها:تجزیه تحلیل آماری نشان داد که نسبت تستوسترون به کورتیزول با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسما بلافاصله بعد از تمرین در گروه متناوب و غیر متناوب به ترتیب 0/016 و 0/009 بود که نسبت به قبل از تمرین کاهش معنی داری داشته است ولی در مقایسه بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود(p>0/05 ).
بحث و نتیجه گیری: در تمرین تناوبی نسبت به غیر تناوبی موقعی که تمرین عضلات بالا تنه به پایان رسید و بلافاصله تمرین عضلات پایین تنه انجام گرفت فرصتی برای خون رسانی برای عضلات بالا تنه ایجاد نمیشود و همچنین با انجام دادن تمرین پایین تنه طول رگهایی که خون در آن جریان دارد بیشتر شده درنتیجه مقاومت عروقی نیز افزایش مییابد باعث افزایش هزینه انرژی بدن شده ودرنتیجه بدن فشار بیشتری را متحمل خواهد شد. افزایش غلظت کورتیزول عامل اصلی در کاهش میزان تستوسترون خون است همه عوامل ذکر شده فشار تمرینی زیادی را به آزمودنیها وارد و بدن را بیشتر در وضعیت کاتابولیکی قرار میدهد.احتمالاً می توان با کاهش شدت تمرین و افزایش مدت زمان استراحت بین ستها و دوره ها نتایج مطلوبی را کسب کردکه نیازمند تحقیقات بیشتری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of resistance training with different order training on testosterone;cortisol ratio; in active men
Authors
Samad Safarzadeh gargari, Lotfali Bolboli, Mohsen Yagoubi, Safar Safarzadeh Gargari
Abstract
Introduction: Cortisol and testosterone hormones are steroid hormones that had opposed affects with together and have different responses in exercise training. Performing of circuit resistance training should be active different muscles groups and there is not especial order in performing of movements.
Methodology: Twenty male athletes volunteered to participate in this investigation. Subjects divided into two groups randomly: The resistance exercise protocol of group 1 (interval) consisted of one exercise from upper body then immediately and without resting one exercise from the lower body by 60% of one repetition maximal (1RM). subjects after 1 minute rest, performed with same intensity for the other muscle groups exercise. After complete of this set and 2 minute resting, The second set performed according to the above mentioned. Group 2 (noninterval) they were exercise the lower body muscle after the performing upper body muscle. Subjects performed a specific movement with 60% of 1RM in three sets, 30 second rest between set and 3 minute rest between periods for the same muscle groups Blood samples were obtained 15 minute pre and immediately follower each resistance exercise bout. Serum cortisol and testosterone Concentration was determined by enzyme immuni assays through the use of kits for cortisol and testosterone hormone and using by ELISA technique. All data analyzed using independent and dependent t-test at p≤0.05.
Results: with considering of plasma volume Testosterone/cortisol ratio significant decreased immediately after exercise in both groups(group1): 0.016, group( 2): 0.009) (p≤0.05) but no significant difference between groups(p>0.05).
Discussion: this result indicated that performing upper body resistance exercise leads to contract upper body muscles vascular, whereas muscles pumps reduced in lower body muscles so blood pressure in chest would be increased. Performing interval resistance exercise according to the poasi rule blood velocity was decreased therefore vascular resistance was increased at the result of total body energy expenditure was increased.rising of cortisol hormone concentration is one of the main factor to decrease the serum testosterone levels therefore T/C ratio was decreased in both training. To our knowledge this is the first study to examine the effect of different order resistance exercise to T/C ratio. It should be noted that performing of this exercise may the athletics exposed to over training. In summary, the findings of this investigation suggested that alteration of rest interval between set and intensity of 1RM percent may be benefic for athletics. That is need more researches in future
Keywords
Resistance training, cortisol and testosterone hormone, testosterone cortisol ratio, interval and noninterval resistance training