تاثیر کاهش حاد وزن و هیدراسیون متعاقب آن بر عملکرد قدرتی، استقامتی و توان هوازی کشتی‌گیران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.217
کد مقاله : 3057-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: کاستن آب ﺑﺪن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ در دﻣـﺎی ﺑـﺪن و ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎز، ﺑﻪ اﻓﺖ در ﺑﺮون ده ﻗﻠﺐ، ﺣﺠﻢ ﺿﺮﺑﻪای، ﺣﺠﻢ ﺧﻮن، ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن ﻋـﻀﻠﻪ و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻲﻫﻮازی و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ. گزارش شده است که کاهش سریع وزن موجب افت توان بی‌هوازی، قدرت، استقامت قلبی_عروقی و عضلانی می‌شود. ورزشکاران رشته‌های وزنی مثل کشتی قبل از رقابت برای دست‌یابی به موفقیت بیشتر و شرکت در دسته وزنی پایین‌تر اقدام به کاهش وزن حاد می‌کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کاهش سریع وزن بر عملکرد هوازی و بی هوازی کشتی‌گیران بزرگسال تمرین کرده است.
روش شناسی: 10 کشتی‌گیر با محدوده سنی 1.7±24 و وزن 2.1±68 و سابقه تمرینی 3-4 سال که در شش ماه اخیر بی‌تمرین نبوده‌اند، به‌طور داوطلبانه در این پژوهش همکاری کردند. حداکثر قدرت پویا در حرکات اسکوات و پرس نیمکت، دو 1600 متر و حداکثر تکرار با 40%یک تکرار بیشینه در حرکت قایقی استفاده شد. برای کاهش وزن، کشتی‌گیران به مدت 48 ساعت تحت رژیم غذایی کم کالری و کم آب، تمرین در محیط گرم و دو جلسه سونا خشک قرار گرفتند. پس از سنجش مجدد وزن تا 16 ساعت پس از آن شروع به مصرف مایعات و تغذیه دلخواه کردند و آزمون مجدد انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمونT وابسته استفاده شد.
یافته ها: در پژوهش حاضر، میانگین کاهش وزن ورزشکاران 5.3 درصد از وزن بدنشان بود. اختلافات درون گروهی قدرت عضلات بالاتنه کاهش معنی‌دار داشت (0.033=p) در صورتی که قدرت پایین تنه کاهش یافت ولی معنی‌دار نبود (0.108=p). در همین راستا، استقامت عضلات بالاتنه کاهش معنی‌دار داشت (0.04=p). و همچنین افزایش معنی‌داری در زمان دویدن دو 1600 متر مشاهده شد (0.021=p).
بحـث و نتیجه گیری: براﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ایجاد محدودیت در رژیم غذایی موجب کاهش آب ﺑﺪن و ﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻋﻀﻠﻪ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮژﻧز می‌گردد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻛﺎﻟﺮی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻠﻴﻜﻮژن ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻼت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، بنابراین (1) در اﻳﻦ صورت میﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻳﻊ وزن معادل 3 تا 4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ کاهش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺸﺘﻲ‌ﮔﻴﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. کاهش آب بدن بیش از 4 درصد وزن بدن موجب کاهش حجم پلاسما، افت برونده قلبی، افزایش بارز ضربان قلب می‌گردد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎلعه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ شاخص‌های عملکردی ﻛـﺸﺘﻲﮔﻴـﺮان ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﺳـﺮﻳﻊ اﺛﺮﻛﺎﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ‌داری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ که با نتایج پژوهش رشیدلمیر و همکاران(1)، همچنین الماسی و همکاران(2) همسو بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of acute loss weight and following hydration on performance of strength, endurance and aerobic power in wrestlers
Authors
Mohammadreza Rahmati, Morteza Yari
Abstract
Introduction: Reducing water body, in addition to the increase in body temperature and heart rate maximum or exhaustive of activities, the decline in cardiac output, stroke volume, blood volume, blood flow rate and blood pressure leads to muscle and reduce anaerobic threshold. It is reported that rapid weight loss leads to loss of anaerobic power, strength, endurance and coronary heart muscle. The aim of this study was to evaluate the effect of rapid weight loss aerobic and anaerobic performance wrestlers training for adults
Methodology: 10 wrestlers with the age and weight of 1.7 ± 24 2.1 ± 68 and previous training experience 3-4 years of age who are not long-term detraining in the past six months, voluntarily participated in this study. The maximum dynamic power squats and bench presses in motion, the 1600 meters and the maximum repetitions with 40% of one repetition maximum boat was in motion. To reduce weight, wrestlers for 48 hours under low-calorie diet and low water, exercise in a hot environment and two sessions were dry sauna. After re-assessment weighing up to 16 hours after it began taking liquids and arbitrary power, and the test was repeated. For data analysis, SPSS software and T-test was used.
Results: In the present study, the average weight loss of 5.3% of body weight were athletes. Intergroup differences of upper body strength was significantly reduced (P=0.033) If you have lower back strength decreased but not significant (P=0.108). In this regard, trunk muscle endurance decreased (P=0.04). And also a significant increase was observed when running the 1600 meters (P=0.021).
Discussion: Based on a research by restricting the diet cause dehydration and muscle catabolism is the process of gluconeogenesis. Dehydration more than 4% of body weight reduces plasma volume, decreased cardiac output, heart rate increase is significant. The results of this study show that the performance indicators were significantly Asrkahndh wrestlers are looking for weight loss that results Rashidlamir and colleagues, as well as diamond and colleagues was consistent.
Keywords
wrestling, Weight Loss, Dehydration, Performance