مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران ماهر و مبتدی رشته های راکتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.218
کد مقاله : 3058-10THCONF
نویسندگان
1مربی/شهرداری
2دبیر.اموزش وپرورش
3استادیار/دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
مقدمه: انسان از بین تمامی دستگاه‌های حسی، بیشتر تمایل به استفاده و اتکا به بینایی دارد. درفعالیتهای ورزشی نیز،توجه بینایی به اطلاعات بافت محیطی ضروری است. عملکرد فوق العاده‌ی ورزشکار به استفاده‌ی موفقیت آمیز از تمام اطلاعات دیداری موجود وابسته است. در سال‌های اخیر، یک افزایش پذیرش وجود داشته که مهارت های ادراکی کنش‌های ماهرانه‌ای در ورزش را تعیین می‌کنند. در این بین سیستم دیداری نقش مهمی را در هدایت جستجوی بازیکن برای اطلاعات ضروری مربوط به رفتار ماهرانه بازی می‌کند.
روش شناسی:شیوه نمونه گیری ورزشکاران ماهر به صورت همه شمار بود (33 نفر) و تعداد 32 نفر از ورزشکاران واجد شرایط و با سابقه تمرینی کمتر از یک سال در رشته های مذکور به صورت تصادفی به عنوان نمونه مبتدی انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. به منظور جمع آوری داده ها متغیرها بینایی؛ تیزبینی ایستا، ادراک عمق، نقطه نزدیک تقارب، نقطه نزدیک تطابق، حساسیت کنتراست و آگاهی مرکزی– پیرامونی از طریق آزمون های مربوطه اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل در سطح معنی داری کمتر از 5 صدم استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات مولفه های بینایی منتخب بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد. به گونه ای که ورزشکاران ماهر نسبت به مبتدی در تمامی شاخص های مورد مطالعه از نمره عملکرد بالاتری تری برخوردار بودند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر عملکرد بهتر ورزشکاران رشته های راکتی ماهر نسبت به ورزشکاران مبتدی می توان نتیجه گرفت عملکرد بهتر گروه ماهر به واسطه هم عوامل وراثتی و هم عوامل تمرینی مرتبط با رشته ورزشی آنها باشد. همچنین یافته های سایر مطالعات از جمله پژوهش لادک و فریرا (2003) نشان دادندکه بازیکنان حرفه ای به جزءمهارت تمرکز بینایی درسایرمهارتها از افرادمبتدی بهتربودند.شواهد فراوانی وجود دارد که آموزش مهارت های بینایی به صورت فردی و برای رشته های ورزشی خاص تحت دستورالعمل وی‍ژه می تواند منجربه بهبود عملکرد در جنبه های مختلف ورزشی ورزشکاران شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به مربیان توصیه می‌شود به‌منظور آگاهی بیشتر از قابلیت‌های بینایی ورزشکاران آزمون‌های رایج مؤلفه‌های بینایی را زیر نظر متخصص اجرا نمایند و با توجه به تأثیر مؤلفه‌های بینایی بر عملکرد ورزشی، برنامه های ویژه برای اصلاح، تقویت عملکرد بینایی و درنتیجه عملکرد ورزشی را در تمرینات خود لحاظ نمایند تا ورزشکار مبتدی در طی سال‌های آتی پیشرفت بیشتری را به‌واسطه اثر تمرینات ویژه بینایی تجربه نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the visual skills of athletes elite and novice fields rocket
Authors
Bibi Azam Mirinejad, Sima Ayoubi, Javad Fooladian
Abstract
Introduction: The human from among all sensory system, is tend to use and rely on vision. In sports activities, visual attention to the environmental context information is necessary. Super performance athlete is dependent on the successful use of all available visual information. In recent years, there has been an increased acceptance of cognitive skills in sports to determine the subtle actions. In the meantime, the visual system plays an important role in guiding the search for essential information about the behavior of players skillful plays.
Methodology: The number of athletes elite for all the sampling method (n = 33) and 32 qualified athletes with a history of less than one year training in these fields were selected randomly as the sample novice.The study was causal-comparative. To collect visual data variables, static visual acuity, depth perception, NPC, NPA, contrast sensitivity and ceentral-peripheral awareness was measured by the test.The measurements in the lab of Mashhad University of Medical SciencesCollege of Optometry. To test the hypotheses, statistical methods and independent t-test was used K-S. Data analysis using software 19spss and excel at the significant level p <0.05)) was carried out.
Results: Results showed that the mean scores of the visual components between the two groups there was no significant difference. So that athletes were more elite than the novice of a higher performance score.
Discussion: According to the study results indicated that the performance elite athlete to the novice it can be concluded performance elite group by both genetic factors and the factors of training related to sport them.The results Ladk and Ferreira (2003) showed that professional players to focus on vision skills among other skills were better than novices. There is ample evidence that vision skills training, on an individual basis can be specific for sports field under the special instructions, resulting in improved performance in various aspects exercises of athletes.
Keywords
Visual skills, skill level, racket field