اثربخشی روش آرامش عضلانی و خودگفتاری مثبت بر اضطراب رقابت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.219
نویسندگان
1دانشجو کارشناس ارشد
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
3دانشگاه زاد اسلامی واحد ارومیه
چکیده
مقدمه: اضطراب مسابقه یک واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود از سویی دیگر خودگفتاری یک تکنیک رفتاری شناختی مبتنی بر این اصل است که آنچه که مردم به خودشان میگویند شیوة رفتار آنها را تأثیر قرار می دهد. استفاده از خودگفتاری میان ورزشکاران به کنترل افکار ورزشکاران به منظور بهبود اجرای ورزشی کمک میکند. . جهت درمان اضطراب و جلوگیری از آن روش های مقابله با اضطراب استفاده می شود، یکی از این روش های پیشنهادی برای کاهش استرس روش تن آرامی است. آرام سازی پیش رونده عضلانی و خودگفتاری مثبت دو درمان مفید برای اضطراب رقابت است که اغلب به همراه یکدیگر به کار می روند که در مطالعه حاضر، بطور اختصاصی از این دو تکنیک درمانی استفاده شده است
روش شناسی: روش تحقیق نیمه آزمایشی استفاده شد. طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. روشهای مداخله در این پژوهش شامل آموزش آرامش عضلانی همراه با خودگفتاری مثبت بود.. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از ورزشکاران بودند سپس به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت قرار گرفتند از پرسشنامة کاربرد خودگفتاری هاردی و همکاران ( 2005) استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ اضطراب رقابتی تفاوت معنی داری وجود دارد. میزان اضطراب رقابت در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته بود. این نتایج در دوره پیگیری کماکان به طور معناداری تداوم یافته بود یعنی آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت سبب کاهش اضطراب رقابتی در گروه آزمایش در دوره پیگیری دو ماه شده بود.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات تن آرامی و خودگفتاری مثبت موفقیت می تواند موجب کاهش اضطراب رقابتی شود آرام سازی پیشرونده عضلانی و تجسم اغلب با هم استفاده می شود . این دو درمان، درمان های غیردارویی معروفی هستند که فرد را با برخی از اشکال خودتنظیمی فیزیولوژیک آشنا و سپس وی را قادر به مدیریت فشار روانی از طریق کنترل ارادی شاخص های فیزیولوژیک خود می کنند. بنابراین توصیه می شود با بکارگیری آرام سازی پیشرونده عضلانی در مراکزی که خدمات مشاوره و رواندرمانی به قشر جوان من جمله ورزشکاران را بر عهده دارند در ارتقاء سلامت این قشر سهیم باشند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Positive affectivity of muscle relaxation and self-Talk on competition stress
Authors
Asrin Nal bandi, Fariborz Fathi, Kourdostan Hosainpour
Abstract
Introduction: Competition stress is a kind of unpleasant emotions reaction against evaluation environment. This emotion, can be recognized with a feeling, like tension, anxiety, excitation of the nervous system. Both cognitive and somatic anxiety will decrease activity, On the other hand, self-talk is a technique based on a fact: everything which people tells to himself, will affect his method of behavior. Using self-talking between athletes, will control and organize their beliefs, so their throughput will improve. Self-talking can be use while athletic competition to increase athlete`s throughput.. One of suggested ways to mitigate stress is relaxation. Progressive muscle relaxation and self-talking are two beneficial treatment method for competition stress which uses together. This study, specially uses these two technique.
Methodology: This study, uses a semi-pilot research project. The pilot project is pre-test, post-test and follow up along with participants. Activities in this research contains muscle relaxation training along with positive self-talking. Statistical society of this study contains 30 athletes. Afterward, two groups which contains 20 athletes has been selected. The selection was randomly. One of the groups, named control and the other named Pilot. The pilot group was in muscle relaxation along with positive imagination of success during 8 session.. Hardy`s (2005) self-talk questionnaire.
Results: Results show that there is a meaningful difference between the Control and Pilot group in how to control competition stress. Level of Competition stress in Pilot group versus the Control group and pre-test was dramatically decreased. Also, this results show off a meaningful state in follow up period which means that muscle relaxation and positive imagination of success will mitigate competition stress in a two-month follow up period for the Pilot group.
Discussion: Relaxation and positive self-talking workouts can cause to mitigate competition stress.. Progressive muscle relaxation uses along with imagination, because, imagination can improve relaxation procedure and increase its effect. Furthermore, progressive muscle relaxation causes to create natural chemical material which can recover cell lesions and disposal of toxic substances. Progressive muscle relaxation cause decline stress and increase training ability. These two treatments, are famous non-medical treatments which familiarize individuals with some aspects of physiological self-regulation and able to manage the stress by voluntary controlling of his physiological parameters. So, advised to use these methods in psychotherapy on athletes have been approved, which can improve the healthy level of athlete's society.
Keywords
Effectiveness, muscle relaxation, positive self-talk, anxiety competition