تأثیر مهارت های ارتباطی فردی بر برنامه ریزی استراتژیک مدیران باشگاه ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.22
نویسندگان
1دانشجوی مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران
2استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: تا زمانی که برای یک سیستم هـدفی مشـخص نشـود، آن سیسـتم نمی‌داند که کجا می‌خواهد برود و اگر هدف مشخص شود ولی برنامه ریزی نشـود در ایـن صورت آن سیستم نمی‌داند چگونه به آن هدف برسـد. برنامه‌ریزی استراتژیک ابزار توانمند مدیریتی برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی می‌باشد تا آنها خود را باتغییرات پیش‌بینی نشده محیط تطبیق دهند. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به این موضوع باید دارای مهارت‌های فردی مناسبی داشته باشند. نظری (2011) مهارت‌های بنیادی ارتباط را به مهارت‌های کلامی، شنودی و بازخوردی دسته بندی نمود. ریک ماتیز (2007) اشاره بر این دارند که نبود مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش هزینه ها می شود و در نهایت اثربخشی را کاهش می دهد و باعث شکست در برنامه ریزی سازمان خواهد شد. از این رو محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که مهارت‌های ارتباطی فردی بر برنامه-ریزی استراتژیک مدیران چه تأثیری دارد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از مطالعات همبستگی و کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران باشگاه‌های ورزشی شهر ارومیه (150 نفر) بود که نمونه‌گیری به صورت کل شمار انجام گرفت. ابزاراندازه‌گیری پرسشنامه مهارت‌های فردی بیطوشی(1393) و پرسشنامه مدیریت استراتژیک رضایی(1393) بود که پایایی ابزارها به ترتیب 0/91 و 0/86 بدست آمد.
یافته‌ها: با توجه به مقدار بدست آمده t value در مدل معادلات ساختاری که بالاتر از 1/96 می‌باشد برازش مدل تأئید می‌شود و بر این اساس مهارت‌های ارتباطی بر برنامه‌ریزی استراتژیک تأثیرگذار است. روابط مؤثر مدیر باعث بالا رفتن همکاری، به ویژه در مسیر اهداف سازمانی، می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری: مهارت‌های ارتباطی فردی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی استراتژیک مدیران تلقی گردد و عدم توجه به این مورد ممکن است باعث اعتراض، کم کاری، اشتباه، جابجایی به باشگاه‌های دیگر یا در مراحل حاد تر منجر به تعارض سازمانی در باشگاه‌های ورزشی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of individual communicational skills on strategic planning of sport clubs’ managers
Authors
Hamed Heshmati, Jafar Barghi Moghaddam
Abstract
Introduction: Unless a goal is determined for a system, the system will not work properly. However, if the goal is determined but not planned for, the system cannot choose the right way to achieve that goal. Strategic planning is an effective management device that helps small designing companies so that they adjust themselves to the unexpected changes of the environment (Sullivan, 2004). On the other hand, to gain such a kind planning, managers should have adequate communicational skills. Nazari (2011) divides fundamental communicational skills to linguistic, auditory, and responsive. Rick Marthis (2007) points to the fact that lack of communicational skills causes an increase in costs and eventually decreases efficiency level and leads to failure in the organizations planning. Thus, the present study aims at giving an answer to the question of how individual communicational skills affect strategic planning of managers.
Methodology: The present research belongs to correlational and functional studies. The statistical population of sports club managers of Urmia was 150, and all of the respondents were considered in the sampling. Measuring was done using Bitoushi’s communicational skills questionnaire (1393) and Rezaei’s strategic management questionnaire (1393). The persistence of the devices ended up to be 0.91 and 0.86.
Results: According to the t-statistic in the structural equations’ model which is higher than 1.96, the fitness of the model is confirmed, hence showing the effect of communicational skills on strategic planning. Efficient communicational skills of managers result in more cooperation, especially towards organizational goals.
Discussion: Individual communicational skills can be considered as one of the most effective factors on strategic planning of managers so much so that overlooking it may cause complain, mistake, movement to other clubs and in more serious levels, organizational conflict in sports clubs.
Keywords
Communicational skills, Strategic planning, Club managers