شناسایی و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان ورزشی شهر سنندج
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.221
کد مقاله : 3067-10THCONF
نویسندگان
1سنندج دانشگاه ازاد سنندج
2عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد سنندج
چکیده
مقدمه: در سایه تحولات تکنولوژیک امروز، کسب مزیت رقابتی و پرکردن شکاف های بین سازمان با دنیای رقابتی جزو مسائلی است که شرکت های صنعتی با آن درست به گریبان هستند. شرکت ها در تلاشند تا با استعانت از دو عامل (رضایت مندی مشتری) و (فروش و سود آوری بیشتر) با تکیه بر تحقیقات بازاریابی و درک نیاز مشتری در دنیای مملو از رقابت کنونی به حیات خود ادامه دهند. یکی از راه های نائل آمدن به اهداف فوق، بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم آمیخته بازاریابی در هر کسب و کاری می باشد.
روش شناسی:. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع پیمایشی، به لحاظ زمان مقطی، به لحاظ هدف کابردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران زن شهرستان سنندج در ورزش-های آمادگی جسمانی، بدنسازی و شنا که سن آنها از 18 سال بیشتر و دارای کارت بیمه ورزشی بودند تشکیل می-دادند. که تقریباٌ برابر بودن با 3500 نفر، که طبق جدول جامعه مشخص مورگان حجم نمونه برابر بود با 246 نفر. به این منظور ابتدا پرسشنامه‌ای که در آن آمیخته بازاریابی اندازه‌گیری می‌شد براساس مبانی نظری و سایر پرسشنامه‌های الگو طراحی شد. برای بررسی اعتبار سازه (روایی هم‌گرایی) ابزار اندازه‌گیری یعنی پرسشنامه از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و برای اعتبار محتوایی و صوری نیز از تائید استاد راهنما و صاحب‌نظران حوزه مدیریت ورزشی استفاده ‌شد. همچنین در یک مطالعه مقدماتی تعداد 40 پرسشنامه توزیع شد و پایایی کلی پرسشنامه آمیخته بازاریابی 780/0 بدست آمد. به منظور آزمون فرض‌های آماری از آزمون فریدمن استفاده شد. لازم به ذکر است در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و نرم‌افزار Lisrel نسخه 80/8 جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد، همچنین سطح اطمینان در این پژوهش برابر با 95 % بود.
یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که آمیزه‌های بازاریابی شامل حمایت، ترویج، توزیع، محصول، فرایند، قیمت، افراد و شواهد فیزیکی می‌باشد که در این بین نتایج اولویت‌بندی نشان داد که آمیزه افراد، شواهد فیزیکی و قیمت به ترتیب اولویت غالب نزد مشتریان باشگاه‌های ورزشی هستند.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی اگر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته بازاریابی مشخص و روشن باشند، بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژ‌های بازاریابی مناسب‌تری را برای مدیریت باشگاه‌ها طراحی کنند. همچنین متعاقب آن، باشگاه را از طیف مشتریان بیشتر که منجر به منافع مالی بسیار می‌شود، بهره‌مند گردانند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification and prioritization of sports marketing mix elements from the perspective of clients in the public and private sports facilities sports Sanandaj
Authors
Sahar Sarahiyan, Kourosh Veysi
Abstract
Introduction: In light of today's technological developments, competitive advantage, and bridge the gaps between an organization's competitive world, the issues that industrial companies are struggling with that right. One way to achieve the above objectives, evaluate and analyze the concept in any business is marketing mix.
Methodology: This research is descriptive and survey methods, in terms of sectional, in terms of both practical and field study was to collect data. The population of this study included female athletes city of Sanandaj in Vrzsh‌Hay health and beauty, fitness and swimming over the age of 18 years and has formed My‌Dadnd sports insurance card. Which is almost equal to 3,500, according to Morgan table specifies the sample size was 246 people. For this purpose, a questionnaire that measured the marketing mix My‌Shd model was designed based on the theoretical foundations and other questionnaires. In a pilot study of 40 questionnaires were distributed and reliability of the questionnaire was 780.0 marketing mix. Friedman test was used to test the statistical Frz‌Hay. It should be noted in this study using SPSS version 22 software Lisrel 80/8 was used to analyze the data, as well as the confidence level in this study was 95%
Results: The results indicate that the compounds marketing including support, promotion, distribution, product, process, price, people and physical evidence, among which is the Prioritization Results showed that the combination of people, physical evidence and prices most of the customers are in order of priority sports Bashgah Hay.
Debate and advantage: In general, if the factors influencing customers' decisions to choose the sports clubs using the marketing mix approach are clear, Sports Marketing Marketing Astratzh Hay Mnasb Try able to manage BashgahHa design. Also subsequent to the whole club, leading to more customers, profit is generated, Bhrh Mnd away.
Keywords
Prioritization, integrated sports marketing, sports facilities, the city of Sanandaj