تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی استقامتی تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن GLUT-4 در عضله اسکلتی موش های نر چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.223
کد مقاله : 3074-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
2دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
4استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده
مقدمه: عوامل زیادی همانند افزایش حساسیت به انسولین، کاهش میزان چربی، شدت‌های متفاوت ورزشی، روش‌های تمرینی مختلف و مکمل‌های غذایی و رژیمی مختلف در فراخوانی و افزایش چگالی GLUT4 در عضله مشارکت دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی و تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن GLUT4 در عضله اسکلتی رت‌های نر چاق انجام شد.
روش شناسی:27رت نژاد ویستار تهیه و6رت در ابتدای پژوهش به عنوان گروه کنترل پایه نمونه‌برداری و 21 رت به مدت 8 هفته تحت رژیم پرچرب قرار گرفتند. سپس به 3 گروه کنترل چاق( 5 رت)، گروه تمرین استقامتی تداومی(8 رت) و گروه تمرین HIIT (8 رت) تقسیم شدند. رت‌ها به مدت 8 هفته و 5 روز در هر هفته بر روی تردمیل حیوانات تمرین کردند. شدت تمرین در گروه استقامتی تداومی از 15 تا 22 متر در دقیقه و به مدت 25 تا 60 دقیقه به تدریج افزایش داشت. گروه HIIT با سرعت29تا36متر بر دقیقه (تقریباً معادل 90 درصد Vo2max ) به مدت 15 تا 30 ثانیه (5 تا 12 تکرار) و استراحت فعال 1 دقیقه تمرین کردند. 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین رت ها کشته شدند و از عضله دوقلوی آنها بافت‌برداری صورت گرفت. بیان ژن GLUT4 با استفاده از روش Real time PCR اندازه گیری شد. آزمون آماری آنوای یک طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری 0/05 برای ارزیابی تغییرات بین گروه ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی تداومی (0/015 =P) و (HIIT (P=0/004 افزایش معنی داری بر بیان ژن GLUT4 در عضله اسکلتی در رت‌های نر چاق داشت (0/001=P).
بحث و نتیجه گیری: به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت8هفته فعالیت ورزشی باعث افزایش بیان ژن GLUT4 در عضله اسکلتی در موش‌های چاق می شود و تفاوتی بین فعالیت های ورزشی استقامتی تداومی با شدت متوسط(1/03±5/62) و فعالیت ورزشی تناوبی شدید(0/78±5/64) در افزایش بیان این ژن وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Influence of 8 weeks continous endurance training and high intensity interval training on GLUT-4 mRNA expression of obese male rate
Authors
Mahnaz Nanajafi, Mohammad Reza Asad, Rahman Soori, Mostafa Rahimi
Abstract
Introduction: There are many factors like as increase sensitivity to insulin, fat decrease, different mode and intensity of exercise, and nutrition supplements and diet that include in recruitment and density of GLUT-4. The aim of study was to investigate the effect of 8 weeks of continuous endurance training and HIIT on the GLUT4 gene expression in obese male rats.
Methodology: 27 rats was prepared. Six rats were scarified as a base control and 21 went under high-fat diet for 8 weeks. They were divided into three groups of obese (n = 5), continuous endurance training (n=8), and HIIT (n=8). Rats in training groups run on the treadmill for 8 weeks, 5 days per week. Intensity of training progressively increased from 15 to 22 m/min for 25-60 minute in endurance group and 29 to 36 m/min(5-12 interval) for 15 to 30 seconds (about 90% of Vo2max) and one minute active rest in HIIT group. 48 hours after the last session, the rats were sacrificed and gastronomic muscle was harvested and frozen at a temperature of 80 C. GLUT-4 gene expression was evaluated by Real time PCR. The one way ANOVA and Tukey test were used for data analysis.
Results: The results showed that 8 weeks of endurance (P=0.015)and HIIT (P=0.004) training significantly increased GLUT4 gene expression in gastronomic muscle of obese rats.
Discussion: we can conclude that 8 weeks of both continuous endurance and HIIT exercise increase skeletal muscle GLUT-4 gene expression in obese rat and there is no differences between two exercise intensity.
Keywords
GLUT-4 - Continuous Endurance, High Intensity Interval, Training HIIT, Obesity