اثر تعلق خاطر کاری کارکنان بر اخلاق کاری آن ها (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان البرز)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.224
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
2مربی آموزشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی.سنندج.ایران
4کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه باهنر کرمان
چکیده
مقدمه: در سال های اخیر تعلق خاطر کارکنان و اخلاق کاری کارکنان یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران شده است. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی انطباق پذیری سازمانی در رابطه بین اخلاقی کاری با تعلق خاطر کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان البرز اجرا شد.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان البرز درسال 1394 بود.که نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد و 76 پرسشنامه جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعلق خاطرکاری شافلی(2006) و پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری، سی و پتی (1990) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعلق خاطر کاری و اخلاق کاری به ترتیب برابر با 0/97 و 0/92 بود که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه‌های مورد استفاده می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSSو Smart PLS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته های حاصل از تحلیل مسیر داده ها نشان داد که تعلق خاطر کاری کارکنان بر اخلاق کاری اثر گذار است. سرزندگی بیشترین تاثیر را بر اخلاق کاری و فدایی شدن کمترین تاثیر را بر اخلاق کاری داشت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر حائز اهمیت است زیرا نشان میدهد که کارکنان دارای تعلق خاطر کاری رفتارهای غیراخلاقی کمتری داشته و سو رفتار ها را گزارش نموده و با اعلام مشکلات از سازمان خود حفاظت می‌کنند . در همین حال با رشد اخلاق در سازمان تعاملات و تعلق خاطر دیگر کارکنان نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه به مدیران و مسئولین ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود، در شناسایی معیارهای اخلاق کاری و نیز عوامل مؤثردر تعلق خاطر کارکنان خویش اهتمام ورزند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of employee engagement on work ethic (case study; Youth and Sports offices of Alborz province)
Authors
Negar Gholipour, Maryam Fallah, Mahila pakseresht, Javad Sadeghi
Abstract
Introduction: Employee engagement and work ethic have become a hot topic in recent years. Despite this, there remains a paucity of critical academic literature on the subject, and relatively little is known about how employee engagement can be influenced by management. This study is examined the Impact of Work Ethic and Organizational adaptability on an Employee Engagement in Youth and Sport’s offices of Alborz province.
Methodology: Methods of This study is a descriptive survey. Data was collected by questionnaires and field. Research statistical population includes all employees of youth and sport Employee in Alborz province. Data collection tool was Chauffeur (2006) Employee Engagement, Gregory (1990) Work Ethic questionnaire. Content and face validity of the questionnaires was confirmed by 10 sports management experts and reliability of research tool were calculated as 0.97, 092 using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, SPSS software and Smart PLS was used.
Results: The results show employee engagement influences Work Ethic. Vigor has the greatest impact on work ethic and dedication has the least impact on the work ethic.
Discussion: This is an interesting finding because Engaged employees reduce ethics risk: Tthey are more likely to react to misconduct by reporting their observations to an appropriate resource in the company, protecting the company by making management aware of problems that need to be addressed. Meanwhile, when ethics and compliance professionals are successful in their attempt to nurture strong ethical culture, they are concurrently improving the level of employee engagement.As a result, managers and administrators of Youth and Sports is proposed, that identifying moral standards and the factors effected on employees engagement And in this way to empower their employees.
Keywords
Work ethic, Work Engagement, Vigor, Dedication, Absorption