بررسی رفتار مصرف کنندگان در لیگ برتر فوتبال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.226
کد مقاله : 3079-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی
2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
3استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش ایران
چکیده
مقدمه: رفتار مصرف کننده یکی از موضوعات مهم در بازاریابی است. از آنجاکه تماشاگران مهمترین بخش صنعت ورزش محسوب میشوند بررسی رفتار آنها به عنوان مصرف کننده رویدادهای ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. تماشاگران هم بصورت مستقیم، با خرید بلیت مسابقات و هم بهصورت غیر مستقیم از طریق جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی، سهم عمدهای در درآمدزایی دارند. با توجه به این امر در این پژوهش به بررسی رفتار مصرف کننده در لیگ برتر فوتبال پرداخته شد.
روش شناسی: جامعه‌ی آماری متشکل از تماشاگران مسابقات تیم های استقلال، پرسپولیس و راه آهن بودند که به ورزشگاه آزادی مراجعه کرده بودند. پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته شامل 63 سؤال طراحی و روایی و پایایی آن تأیید و محاسبه شد. تعداد 600 پرسش‌نامه‌ توزیع شد که 393 پرسش‌نامه تکمیل و عودت داده شد. با توجه به نرمال نبودن داده ها جهت بررسی ارتباط عوامل از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل اجتماعی، موقعیتی، بازاریابی و روانشناختی، سه عامل اجتماعی، بازاریابی و موقعیتی تاثیری مثبت بر حضور تماشاگران دارند و برای عامل روانشناختی تاثیر معنا داری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، عوامل اجتماعی برای تماشاگران مهم است و افراد برای اجتماعی شدن و معاشرت با دیگران، تعاملات اجتماعی و حمایت از ورزش به ورزشگاه ها می آیند. نتایج عوامل بازاریابی به ما نشان می دهد که تاریخچه و قدمت تیم، وجود بازیکنان ستاره، انجام بازی زیبا و تهاجمی و جایگاه تیم در لیگ با رفتار مصرف‌کنندگان لیگ ارتباط دارد. لازم است که مسئولین در اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و جذب حامیان کوشا باشند، که این به نوبه خود به ارزش باشگاه می افزاید. مطابق نتایج عوامل موقعیتی مواردی مانند زیبایی و دسترسی آسان به استادیوم برای تماشاگران مهم بوده و آنها خواستار امنیت و برگزاری مسابقات در آخر هفته و در شب و زیر نور می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The behavior of consumers in premier league soccer
Authors
Sahebe Vaziri, nasrollah sajjadi, Hossein Rajabi
Abstract
Introduction: Consumer Behavior is one of the most important topics in marketing. Since the spectator are the most important part of the sports industry, the study of their behavior as consumers of sporting events is given special emphasis. The spectator has an important role in revenue directly by buying tickets to the matches and indirectly by attracting sponsors and television rights. According to these, the consumer behavior in this study has been discussed in the scales of the Premier League.
Methodology: The population consisting of spectators attending matches of Esteghlal, Persepolis and Rah Ahan of Tehran that had come to Azadi Stadium. A questionnaire consisting of 63 questions has been designed and its validity and reliability was calculated and confirmed. The number of 600 questionnaires was distributed and 393 were returned completed. According to the non-normal data, the Spear man correlation coefficient was used to examine the relationship between factors.
Results: The results showed that among social, situational, marketing and psychological factors; the social, marketing and situational have a positive impact on attendance; and psychological factor’s impact was not significant.
Discussion: According to the results, social factors are important for spectators and that people go to the stadium for socialization and interaction with others, social interaction and to support sports. The results of the Marketing factors show that the history of the club, presence of star players, offensive and well-played matches and the position of the team on the league table is associated with the behavior of consumers. It is necessary that the spectator be diligent in informing via the media and to attract sponsors, which in turn adds value to the club. As the results of situational factors indicate, subjects like beauty and ease of access for the stadium are of importance for the spectators and that they request for security and the matches to be played at the weekends and at nights in spotlights.
Keywords
Sports marketing, spectators, Professional Leagues