بررسی نقش روابط عمومی و کیفیت آن بر رضایت هواداران مطالعه موردی؛ باشگاه ملوان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.227
نویسندگان
1استادیار / دانشگاه گیلان
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت
3استادیار/ دانشگاه گیلان
4ندارد
چکیده
مقدمه: در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و رضایت‌مندی آن‌ها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان‌هاست. ازجمله مشتریان سازمان‌های ورزشی، هواداران هستند که تشویق آن‌ها برای حضور مداوم از اهداف اساسی بازاریابان ورزشی باشگاه‌هاست. بنابراین تامین رضایت هواداران موضوعی است که برای باشگاه‌ها حیاتی است تا بتوانند در محیط رقابتی، بقاء، رشد و توسعه یابند. علی‌رغم توافق همگانی بر اهمیت اثرگذاری هواداران به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی در بخش ورزش به‌خصوص در رشته‌های پرطرفدار مثل فوتبال، متأسفانه در ایران هنوز باشگاه‌ها توجه درخوری به این بخش نداشته‌اند. اتاناسوپولوا و همکاران در پژوهش خود با عنوان کیفیت روابط در ورزش، به شناسایی ابعاد کیفیت ارتباط بین مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات ورزشی پرداختند و نشان دادند که کیفیت روابط عمومی شامل اعتماد، رضایت، تعهد و مطابقت خدمات با نیازهای مشتری است. لذا با توجه به ضرورت فوق‌الذکر و اقتباس از پژوهش‌های پیشین، پژوهش حاضر، باهدف بررسی نقش روابط عمومی و کیفیت آن بر رضایت هواداران باشگاه ملوان انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل تمامی هواداران باشگاه ملوان است. نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 650 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته است(آلفای کرونباخ رضایت هوادار 0/83،نوع روابط عمومی 0/80،کیفیت روابط 0/85). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، آزمون کروسکال والیس و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار PLS3 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد دانش‌آموزان باسابقه حضور یک تا سه سال و هوادارانی که به‌غیراز باشگاه ملوان، طرفدار سایر باشگاه‌ها بودند، رضایتمندی بیشتری داشتند. همچنین آزمون فرضیات پژوهش در قالب مدل معادلات ساختاری نشان داد اثر نوع روابط عمومی بر رضایت هواداران با t=1/159 مورد تأیید قرار نگرفت(P>0/05) و اثر کیفیت روابط بر رضایت هواداران در سطح اطمینان 95% با t=2/409 تأیید شد.
بحث و نتیجه‌گیری: احتمالاً این گروه از هواداران (دانش آموزان که همان افراد با سابقه‌ی هواداری کم نیز هستند) صرف هوادار بودن، برای آن‌ها انگیزاننده بوده و افرادی که از سایر تیم‌ها حمایت می‌کنند، شاید برخی نیازها و کمبودهای باشگاه ملوان را ازآنجا تأمین می‌کنند، چراکه باشگاه ملوان نتوانسته هواداران باسابقه خود را راضی نگه دارد. همین‌طور مهم‌تر از بحث نوع روابط عمومی، کیفیت روابط است که بر رضایت هواداران اثرگذار است، لذا باشگاه ملوان می‌تواند با توجه افزون‌تر به هریک از این عوامل، به‌ویژه مدیریت مناسب هواداران و گروه‌بندی آن‌ها و توجه به خواسته‌های تمامی گروه‌ها و بالا بردن سطح کیفیت ارتباطات، در راستای جذب و رضایت هواداران مؤثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of public relations and it’s quality on fans satisfaction Case Study: Malavan’s Club
Authors
Hamid Reza Gohar Rostami, Parisa Akbari, Shahram Shafiei, Bahman Sharafyab
Abstract
Introduction: In today's competitive world, customers are the main focus of companies and their satisfaction is the main factor of competitive advantage of organizations. Fans are customers of sport organizations that encouraging them to constant presence is one of the main objectives of sport marketing clubs. So providing fans satisfaction is the point that is vital for clubs to participate, survival, grow and develop in the competitive environment. Despite general agreement on the importance of the effectiveness of fans as one of the main consumers in sport sector, especially in popular fields of sports such as football, unfortunately clubs didn’t have deserve attention to this section in Iran. Athanasopoulou (2013) in his research identified aspects of communication’s quality between customers and sport service providers and Showed that the public relations quality is including trust, satisfaction, commitment and service to match customer needs. Considering the above requirements and previous research, this study aimed to investigate the role of public relations and it’s quality on satisfaction of Malavan’s club fans.
Methodology: research method is descriptive-survey. Statistical population included all fans of Malavan’s club. The sample was determined 650 people using Morgan. The research tool is a researcher made questionnaire (fans satisfaction Cronbach's alpha 0.83, public Relations type 0.80, relations quality 0.85). To analyze the data, descriptive indicators, Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test and to research hypotheses test PLS3 was used.
Results: The results showed that students with a record of one to three years, and fans, who were in favor of other clubs except Malavan, had more satisfaction. Also test of hypotheses in the form of structural equation modeling showed that the effect of public relations on fans satisfaction wasn’t confirmed (t=1.159,P>0.05) and the effect of quality of relations on fans satisfaction was confirmed (t=2.409,P<0.05).
Discussion: Probably these groups of fans (Students who are the same people with a low background of fan) have been motivator with only to be fans, and people who support other teams, supply their some needs and deficiencies of Malavan’s Club there, because Malavan’s club failed to keep satisfied their experience fans. Also quality of relations is more important than public relations type that is effective on fans satisfaction. Therefore, Malavan’s club could be effective on fans attracting and satisfaction with greater attention to each of these factors, especially Fans proper management and grouping them according to the demands of all groups and raise the quality of communication.
Keywords
fans satisfaction, public relations, quality relations, Malavan’s club