تأثیر دو نوع تمرین تداومی با شدّت متوسط (MICT) بر نیمرخ های لیپیدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.228
کد مقاله : 3082-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اورمیه، ارومیه، ایران.
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده
مقدمه: بطور متوسط 30 درصد از کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق، نیمرخ های لیپیدی نامطلوب را نشان می دهند. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که تمرینات هوازی پتانسیل بالایی در تغییر ترکیب بدنی و نیمرخ های لیپیدی دارند. از این رو تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر دو نوع تمرین تداومی با شدّت متوسط (MICT) برای 10 هفته بر نیمرخ های لیپیدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش شناسی: بیست و هشت نوجوان دارای اضافه وزن یا چاق با دامنه ی سنی 12 تا 15 سال و شاخص توده ی بدنی بیشتر از 25 (25 تا 30) کیلوگرم بر مجذور متر، بطور تصادفی در دو گروه تمرین MICT-1 [سی دقیقه فعالیت هوازی در روز (دویدن)، 3 روز در هفته و با شدت 70 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلب (HRmax)] و گروه MICT-2 [بیست دقیقه در روز، 4 روز در هفته و با شدّت 70 تا 65 درصد (HRmax)] تقسیم شدند. شاخص های سرمی تری گلسیرید (TG)، کلسترول لیپوپروتئین سبک (LDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین سنگین (HDL-C) و کلسترول تام (TC) قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد. همچنین، ترکیب بدنی آزمودنی ها به وسیله ی روش اندازه گیری چربی زیر پوستی ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری 0/05 انجام گرفت.
یافه ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که درصد چربی، TC و LDL-C بعد از 10 هفته تمرین MICT در هر دو گروه تمرینی کاهش یافت (P<0.05). هرچند، تفاوت بین دو گروه تمرینی معنی دار نبود (P>0.05). علاوه بر این، تفاوت معنی داری بین گروه ها در شاخص های HDL-C و TG سرمی دیده نشد (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که به دنبال دو شیوه تمرین MICT برای 10 هفته، می توان شاهد تأثیر مثبت بر نیمرخ های چربی و درصد چربی بدن در آزمودنی های پسر نوجوان سالم دارای اضافه وزن بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of two types of moderate-intensity continuous training (MICT) on lipid profile in overweight adolescent boys
Authors
Adel Valipour, Hamidreza Zolfi, Mehrdad Mamipour
Abstract
Introduction: Approximately 30% of overweight and obese children display an adverse lipid profile. Most studies show that aerobic training has the potential capacity in changing the body composition and lipid profile.Therefore, the objective of this study was to investigate the effect of two types of moderate-intensity continuous training (MICT) for ten weeks on lipid profile in overweight adolescent boys.
Methodology: Twenty-eight obese or overweight adolescent boys (12-15 years, and body mass index (BMI) ≥ 25 to 30 kg.m2) were randomly assigned into two groups: MICT-1 group [30 minute aerobic training per day (rgnning), three days per week at 65–70% HRmax] and MICT-2 [20 minute per day, four days per week at 65–70% HRmax] group. The serum triglyceride (TG), high-density lipoprotein (HDL-C), low-density lipoprotein (LDL-C) and total cholesterol (TC) levels were measured before and after the aerobic training protocols. Also, body composition was measured using skin fold thickness method. For statistical data analysis, the independent and paired sample T-test at p˂0.05 was applied.
Results: The results showed a significant reduction in body fat percentage, TC and LDL-C after the 10 weeks MICT in both training groups (P<0.05). Although, there was not significant difference between the two training groups (P>0.05). In addition, there was not significant difference between groups in HDL-C and TG levels (P >0.05).
Discussion: These findings suggest that both of two types of MICT training for 10 weeks have beneficial effects on lipid profile and body fat percentage in healthy overweight adolescent boys.
Keywords
Overweight, Lipid profile, Aerobic training