مدل مدیریت خوشنامی: راه حلی برای ماندن بر سکوی بازار رقابتی ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.229
کد مقاله : 3084-10THCONF
نویسندگان
1مربی/دانشگاه رازی
2دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
چکیده
مقدمه: بی‌شک،در دنیای‌کنونی، در فضایی‌که فرایند جهانی‌شدن‌و رقابت‌تنگاتنگ، شرکت‌ها و سازمان‌های‌غول‌پیکر را از دور خارج می‌کند، توّجه به دارایی‌های سازمان یکی از ملزومات باقی‌ماندن در گردونه رقابت است. سرمایه‌های کیفی‌و نامشهود،همانند خوشنامی سازمان، هم‌سنگ سرمایه‌های کمّی، باارزش محسوب می‌شوند. تحقیقات خوشنامی را یک سرمایۀ کیفی نادر و کمیاب می‌دانند. در واقع خوشنامی، عنصر رقابتی در بین شرکت‌هاست که در دوهۀ اخیر توّجه به آن به شدّت رشد کرده‌است و مدیریت خوشنامی سازمان و بررسی عناصر آن همواره از دغدغه‌های مدیران بوده-است. لذا این پژوهش به ارائه‌مدل در زمینه بررسی فاکتورهای مؤثر بر خوشنامی سازمانی، می‌پردازد.
روش شناسی: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است که در ادارات‌ ورزش‌و‌جوانان غرب کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، 230 مدیر و کارمندان پرسشنامه بهرۀ‌خوشنامی سازمان فومبرون و همکاران (1999) را پاسخ دادند. پرسش‌نامۀ بهرۀ خوشنامی دارای مجموع 20سوال و 6 زیر مقیاس (جاذبه‌های عاطفی، محصولات و خدمات، چشم انداز و رهبری، محل و محیط کار، مسئولیت‌های اجتماعی و زیستی و عملکرد مالی) است که هر زیر مقیاس یک عامل خاص را مورد سنجش قرار‌می‌دهد که پس از ترجمه و تایید روایی صوری توسط 10تن از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی آن برابر0/89 بدست آمد. برای ارایه مدل نیز از از معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شد.
یافته ها:بر اساس تحلیل معادلات ساختاری، شاخص‌های برازش این مدل از جمله CFI، NFI، IFI و RMSEA به ترتیب برابر با 0.99، 0/97، 0/99 و 0/037 می‌باشد که نشان از برازش مناسب مدل است.همچنین عملکرد مالی بیشترین میزان تأثیر و جاذبه‌های عاطفی کمترین میزان تاثیررا بر‌خوشنامی سازمان داشت.
بحث و نتیجه گیری:نتایج با یافته‌های فلدنرو برگ (2014) همخوان و با یافته‌های ساندو(2012)ناهمخوان بود که علت ناهمخوانی را می‌توان ناشی از متفاوت بودن جامعه‌آماری دانست. ببا توجه به روند رشد بازارورزش و تقاضای بالای افراد، پیشنهاد می‌شود سازمان‌های ورزشی با رویکرد مالی مناسب و برنامه ریزی در زمینه ارتقاءو خودکفایی اقتصادی، زمینه رشد و توسعه‌خوشنامی سازمان‌های خودرا فراهم‌آورند تابتوانند در عرصه بین‌المللی گام‌های محکمی بردارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reputation management model; the solution to remain on the platform of sport competitive market
Authors
Akram Ghobadi yeganeh, Bahram Yoosefy
Abstract
Introduction: Of course, in today's world, in an environment where globalization and intense competition out of giant companies and organizations; attention to the organization's assets to remain in the competition is one of the requirements. The qualitative and intangible assets such as reputation of the organization, the stone a little capital, are valuable. Researches the reputations of a quality capital are rare. In fact, the reputation as a competitive element between the company that has grown strongly in the past two decades. Reputation management organization and its elements has become one of the main concerns of managers. The aim of this study is to provide a model for evaluation of factors influencing organizational reputation.
Methodology: This study is descriptive &correlation departments of Youth & Sports in the West are studied. For this purpose, 230 managers and employees gain the reputation of the organization's questionnaire Fombroum‌et‌al‌c (1999) responded. Questionnaire of reputation of a total of 20 questions and 6 subscales (attractions emotional,products&services,vision &leadership,location and working environment,social responsibility&environmental,& financial performance)that each sub scale a specific operating measures puts, After translation and verification of validity by 10 professors of sport management,reliability equal to 0.89 respectively.To see the model, structural equations (LISREL) was used.
Results: Based on the analysis, structural equation model fitting indicators including CFI, NFI, IFI and RMSEA respectively 0.99,0.97,0.99 and 0.037,which is indicative of the financial performance of the goodness of fit model is also the most influential and emotional attractions the least amount of impact on the reputation of the organization.
Discussion: The results of the findings of Felendro Berg (2014) were consistent.With the findings of Sandu (2012)was inconsistent. The cause of the discrepancy can be explained by the difference in the population.Due to the growth of the sportswear market and high demand, it is suggested that sports organizations with appropriate financial and planning approach in the promotion of self-sustaining economic growth, spur the development of their organizations provide to take concrete steps on the international stage.
Keywords
Reputation, sports organizations, structural equation