تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر هراس اجتماعی زنان غیر ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.23
کد مقاله : 3535-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روان شناسی ورزشی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
2استادیار / داشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
3استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
چکیده
مقدمه: یکی از انواع اختلالات روانی اختلال هراس اجتماعی می باشد. این اختلال سومین اختلال روانی و شایعترین اختلال اضطرابی است.
روش شناسی: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر هراس اجتماعی زنان غیر ورزشکار بود. پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی به صورت پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود که با استفاده از پرسش نامه و به صورت میدانی جمع آوری شد. شرکت کنندگان پژوهش، 30 نفر از زنان غیرورزشکار داوطلب با دامنه ی سنی 20 تا 25 سال ساکن منطقه 11 شهر تهران بودند که به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. 2نفر از شرکت کنندگان گروه تجربی به دلیل غیبت در جلسات تمرین، از پژوهش حذف شدند. شرکت کنندگان گروه تجربی 8 هفته تمرینات هوازی شامل دویدن روی نوارگردان را با سرعت 55 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت20 الی 34 دقیقه به صورت 3 روز در هفته و در 3 گروه بین ساعات 17 الی 20 عصر انجام دادند. قبل و بعد از 8 هفته تمرینات هوازی، شرکت کنندگان هر دو گروه تجربی و کنترل، پرسش نامه هراس اجتماعی (SPI) را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس در سطح 0/05 نشان داد تمرینات هوازی بر هراس اجتماعی زنان غیر ورزشکار تأثیر معنی داری داشت (0/05<P). کلیه تجزیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد 8 هفته تمرین هوازی بر هراس اجتماعی زنان غیر ورزشکار تأثیر دارد. می توان چنان استنباط کرد که افرادی که در فعالیت های بدنی اوقات فراغت شرکت می کنند از اضطراب بدنی اجتماعی پایین تری نسبت به افراد غیرفعال برخوردار هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks aerobic exercise on social phobia of non-athlete women
Authors
Elaheh Dabaghi, Pezhman Ahmadi, Saeedeh Shadmehri
Abstract
Introduction: One of the most prevalent lifetime disorders is social phobia. This disorder is the third psychiatric and most common anxiety disorder. The purpose of this review was to investigate the effect of 8 weeks aerobic exercises on social phobia of non-athlete women.
Methodology: The purpose of this review was investigation of the effect of 8 weeks aerobic exercises on social phobia of non-athlete women. The research method was semi experimental, have pretest, post test with control group. Statistical Society of study was consisted of non-athlete women which were living in Tehran. In this method, subjects were 30 non-athlete women (age=22.5±2.5) participated voluntary. The subjects were randomly divided into two groups: experimental group (n=15) and control group (n=15). 2 individuals of experimental group were dropped out from study. Before and after 8 weeks of aerobic exercises, participants completed questionnaire of social phobia inventory (SPI). The subjects ran on treadmill for 8 weeks of aerobic exercise at the speed of 55 to 75 percent of maximal heart rate.
Results: Co-variance analysis in the level of 05.0 showed that aerobic exercises affect on social phobia (p>05). All statistical analyzes were carried out on 0.05 Alpha levels and using SPSS version 20.
Discussion: The results of the analysis showed that aerobic exercises affect on social phobia. People who participate in physical activity have lower social phobia than people who are inactive.
Keywords
Aerobic exercises, Social Phobia, Non-athlete women