تأثیر تمرینات ترکیبی بر فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی زنان پری‌منوپوز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.233
کد مقاله : 3093-10THCONF
نویسندگان
1مدرس مدعو/ دانشگاه همدان
2استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3استادیار / دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده
مقدمه: با افزایش سن توده عضلانی کاهش می‌یابد که این کاهش در زنان بیشتر است و با توجه به مرتبط بودن سیستم عضلانی و سیستم اسکلتی این کاهش بحرانی توده و قدرت عضله با کاهش دانسیته و قدرت استخوان همراه است. محققان نشان دادند که برنامه‌های تمرینی با هدف افزایش قدرت عضلانی برای جلوگیری از افتادن و شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان ضروری است. بنابراین، هدف از این تحقیق اثر تمرینات ترکیبی بر فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی زنان پری‌منوپوز بود.
روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی و بصورت پیش آزمون-‌پس آزمون با گروه کنترل بود. 20 زن پری‌منوپوز 40 تا 45 سال در دو گروه 10 نفری؛ گروه تمرین ترکیبی (آب و خشکی) و گروه کنترل که از لحاظ سن و شاخص توده بدنی همگن بودند وارد تحقیق شدند. گروه‌ تمرین؛12 هفته فعالیت ورزشی را به صورت سه بار در هفته و هر جلسه 70 دقیقه انجام دادند. فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی آزمودنی‌ها حین حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک توسط دستگاه بیومانیتورEMG ، قبل و پس از 12 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پس از 12 هفته تمرین ترکیبی؛ در حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک عضلات اکستنسور کمری، دو سر رانی، دوقلو، راست رانی و درشت نئی قدامی افزایش معناداری مشاهده شد که در مقایسه با گروه کنترل عضلات اکستنسور کمری، دوقلو و راست رانی اختلاف معناداری را نشان دادند (0/05>P).
بحث و نتیجه گیری: تمرین در محیط ترکیبی به عنوان محیطی که هم در آب مقاومت لازم را متناسب با نیاز هر فرد بر بدن او وارد کرد و هم در خشکی با انجام حرکات مقاومتی باعث افزایش فعالیت نوروماسکولار عضلات تنه و اندام تحتانی شد که ممکن است باعث وارد آمدن نیروهای فیزیولوژیک بر تروکانتر بزرگ استخوان ران شده و از شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان در این ناحیه جلوگیری ‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of combined‌ exercise on Neuromuscular activity of Trunk and Lower limb muscles in Premenopausal Women
Authors
Safoura Ghasemi, Heydar Sadeghi, Ahmad Tahamoli Roudsari, Zahra Basiri
Abstract
Introduction: Reduced muscle mass with aging is the decline in women. and due to the relevance of the muscular system and skeletal system this critical loss of muscle mass and strength associated with reduced bone density and strength. The researchers showed that training programs aimed at increasing muscle strength to prevent falls and fractures due to osteoporosis is essential. So, aim of this study the effect of combined exercise on neuromuscular activity and lower extremity muscle in Premenopausal women.
Methodology: Pre-test and post-test quasi-experimental study with a control group. 20 Pre‌menopausal women 40 to 45 years in two group of 10 people; the combination training group (water and land) and the control group who were matched for age and body mass index participated in this study. Training group, 12-week physical activity for 70 minutes three times a week, each session being conducted. Neuromuscular activity of the muscles of the trunk and lower extremities subjects during maximal voluntary isometric contraction by EMG, was assessed before and after 12 weeks. The data were analyzed at a significance level 0.05.
Results: After 12 weeks of combined training in MVIC lumbar ex tensor muscles, biceps femoris, gastrocnemius, rectus femoris and anterior tibialis was observed that compared with the control group significantly increased lumbar extensor muscles, the rectus femoris gastrocnemius statistically significant they (P<0.05).
Discussion: Practice in an environment that combines both water resistance as necessary to fit the needs of each individual on his body inflicted and in land, resistance movements increases neuromuscular activity of the muscles of the trunk and lower extremities.
Keywords
Combined‌ Exercise, Neuromuscular Activity, Premenopausal Women