تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان microRNA let-7a و ژن هدف HMGA2 در بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.234
کد مقاله : 3094-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
2معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
3استاد دانشگاه تهران
4دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس انستیتو سرطان هانتسمن دانشگاه یوتا
5استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
چکیده
مقدمه:سرطان پستان از شایع ترین نوع سرطان درزنان است. پژوهش ها نشان داده است تمرینات ورزشی می تواند منجر به مهار رشد تومور و کاهش انتشار متاستازیک در مدل های انسانی و حیوانی شود. نشان داده شده است که Let-7aبه طور قابل توجهی با وقوع سرطان پستان ارتباط دارد ودر تنظیم مسیر سرطانی در انواع متعددی از تومور ها نقش دارد بنابراین، Let-7aهدف مولکولی بالقوه ایی برای درمان تومور است. HMGA2 به عنوان یک انکوژن هدف از Let-7a می باشد.از سوی دیگر Let-7a با اتصال به ناحیه ی 3' UTR ژن HMGA2 و تنظیم کاهشی آن، منجر به مهار رشد تومور می شود[3]. .بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر10 هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان Let-7 وHMGA2 در بافت تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان است.
روش شناسی :12سرموش آزمایشگاهی نژاد بالبسی پس از توموری شدن بوسیله رده سلولی MC4-L2 به مدت 10 در هفته در قالب دوگروه کنترل و تمرین تناوبی شدید در شرایط استاندارد مورد مطالعه قرار گرفتند.حجم تومور به صورت هفتگی بوسیله کولیس ویا استفاده از فرمول جونز محاسبه گردید..در نهایت بیان ژن هایLet-7a و HMGA2 بوسیله تکنیک Real Time –PCR سنجش و پس از کمی سازی مقادیر بیان ژن تفاوت بین دو گروه به وسیله آزمون آماری T مستقل بررسی شد.
یافته ها: نتایج آزمون T مستقل نشان داد تمرین تناوبی شدید منجر به افزایش معنادار (P<0/05) بیان Let-7a و همچنین کاهش معنادار (P<0.05) بیان ژن HMGA2 نسبت به گروه کنترل شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد 10 هفته تمرینات تناوبی شدید با افزایش بیان Let-7a و متقاعب آن کاهش بیان ژن HMGA2، منجر به کاهش سرعت رشد تومور در موش های حامل تومور پستان شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 10weeks high intensity interval training on the expression let-7a and HMGA2 in mice with breast cancer
Authors
Fatemeh Lashani, Mohamad Reza Kordi, Abbas Ali Gaeini, Mahmood Delfan, Hamid Agha Alinejad
Abstract
Introduction: Nowadays, breast cancer is an important risk factor for women’s health. Regular exercise has been demonstrated to considerably lead to inhibition of tumor growth and mitigation of metastatic expansion in animals and humans. Let-7 has also been shown to be significantly correlated with the occurrence and development of breast cancer and that it is involved in the regulation of oncogenic pathways in numerous types of tumors. Let-7 is, therefore, a potential molecular target for tumor therapy. HMGA as a target oncogene of let-7. Previous study demonstrate that let-7a negatively mediates the expres‌sion of the oncogene HMGA2 by binding to its 3' UTR and directly decreasing its expression. Therefore ,the aim of this study was the investigation of the effect of 10 weeks of high intensity interval training (HIT) on the expression Let-7a and HMGA2 in tumor tissue in breast cancer bearing mice.
Methodology: 12 adult female mice whit the tumor cell lie MC4-L2 divided to three groups control, and high intensity interval training for 10 weeks. Tumor volume was calculated by sliding caliper using the formula joined. In addition, gene expression of Let-7a and HMGA2 were assessment by Real time-PCR and the quantification of gene expression levels using The Differences between groups were analyzed by independent T –test.
Result: The statistical results showed that HIT subsequently increased the expression of Let-7a and significantly reduced the HMGA2 gene expression in the training group compared to the control group(p<0.05)
Discussion: The results of this study indicated that 10 weeks of high intensity interval training (HIT) by increasing the expression of Let-7a and reducing the HMGA2 gene expression causes decrease of tumor growth rate in breast cancer bearing mice
Keywords
Breast cacer, HIT, Let-7a, HMGA2