بررسی دانش و نگرش ورزشکاران تنیس در مورد دوپینگ
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.235
کد مقاله : 3097-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2عضو هیأت علمی / دانشگاه شیراز
چکیده
مقدمه: استفاده‌ی ورزشکاران از روش‌های مختلف به منظور بهبود عملکرد خود به قدمت تاریخ ورزش است. امروزه ورزشکاران از جمله نوجوانان در حال جستجوی راه‌هایی برای افزایش عملکرد خود هستند که اغلب شامل استفاده از داروهای غیر قانونی می‌باشد. استفاده از دوپینگ به مشکلات جدی سلامت و حتی مرگ منجر می‌شود، اما مشکل تنها مربوط به سلامت نمی‌‌‌‌شود. به طور دقیق‌تر، دوپینگ یک عمل غیر اخلاقی و غیر منصفانه است که به یک نفر اجازه می‌‌‌‌دهد که فراتر از پتانسیل طبیعی ژنتیکی عمل کند و در نتیجه منجر به پیشرفت‌های ناعادلانه در توانایی جسمانی و فیزیولوژیکی طبیعی ورزشکار می‌‌‌‌شود. اگرچه با مرور زمان ورزشکاران با قوانین ضد دوپینگ آشناتر می‌‌شوند، اما هنوز دانش کافی درباره‌ی این مواد مخدر و عوارض جانبی آن در میان ورزشکاران وجود ندارد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی دانش و نگرش ورزشکاران تنیس در مورد دوپینگ طراحی و اجرا گردیده‌است.

روش شناسی: آزمودنی‌های تحقیق 364 ورزشکار تنیس از شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و بندرعباس بودند. معیارهای ورود به تحقیق سن بالای 18 سال، سابقه حداقل سه سال بازی و شرکت در حداقل یک مسابقه معتبر کشوری بود. جهت برسی دانش دوپینگ از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق، از میانگین، درصد، فراوانی و آزمون کای‌اسکوئر استفاده شد.

یافته ها: سطح دانش دوپینگ ورزشکاران تنیس 35/07% می‌باشد، آنها از 18 سوال مربوط به دانش دوپینگ به طور میانگین به 6/31سوال پاسخ صحیح داده‌اند. بیشتر ورزشکاران (51/92%) قصد استفاده از دوپینگ ندارند. با این وجود نسبت 17/31% از ورزشکاران آمادگی استفاده از دوپینگ، درصورت خطرناک نبودن بر سلامت خود را دارند و 1/65% کسانی می‌باشند که آمادگی استفاده از دوپینگ در صورت کمک به عملکرد بهتر را دارند. 26/92% از ورزشکاران معتقدند که از دوپینگ در ایران به ندرت استفاده می‌شود، و 11/54% معتقدند که اغلب ورزشکاران دوپینگ می‌کنند. جالب این است که 39/01% از ورزشکاران به توصیه‌های مربیان در مورد دوپینگ اعتماد ندارند.

بحث و نتیجه گیری: با وجود اینکه بیشتر ورزشکاران قصد استفاده از دوپینگ ندارند، اما با در نظر گرفتن میزان دانش ضعیفی که ورزشکاران تنیس در حوزه دوپینگ دارند و پیامدها و خطرهایی که دوپینگ به دنبال دارد،آزمودنی‌های کمی که تمایل به استفاده از دوپینگ دارند باید در اقدامات سازمان‌های مبارزه با دوپینگ کشور درنظر گرفته‌شوند تا پیشگیری‌های لازم به منظور کاهش این خطرات انجام شوند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigate knowledge and attitudes of tennis athletes about doping
Authors
Ahmad Mehrez, Mohsen Salesi
Abstract
Introduction: The use of methods among players to improve physical performance is as old as the history of sports. Today individuals, including adolescents, continue to employ a wide variety of drugs in the hope of improving their athletic performance. The practice of doping is often related to serious health problems and even death but the problem is not “only” health-related. More precisely, doping is considered an unethical and unfair practice which allows one to go beyond natural genetic potential and therefore leads to an unfair advancement in an athlete’s natural physical and physiological ability. Although athletes are becoming increasingly familiar with anti-doping rules, but there is still a lack of knowledge and the side effects of doping. Therefore, this study sought to investigate knowledge and attitudes of tennis athletes about doping.
Methodology: The subjects of study were 364 tennis players from Shiraz, Isfahan, Bandar Abbas, Tehran and Mashhad cities. As in part of the inclusion criteria, all subjects were over 18 years of age, having a minimum of 3 years of playing tennis and participating at least in one state Reputable game. To perform this study, a standard questionnaire was used. To survey the study’s goals, mean, percent, frequency values, diagram and chi-square test were used.
Results: Tennis athletes have 35.07% knowledge regarding doping and they gave on average 6.31 correct answers to 18 questions on knowledge of doping. The majority of athletes (51.92%) do not intend to use doping. However, 17.31% of athletes are ready to use doping preparations if it is not dangerous to their health and 1.65% intend to use doping preparations if it contributes to better performance of them. 26.92% of athletes believe that the doping is rarely used in Iran and 11.54% believe that the majority of athletes use doping preparations. It is interesting that 39.01% of athletes do not trust the suggestions of coaches concerning doping.
Discussion: Although the majority of athletes do not intend to use doping preparations, considering the low level of knowledge of tennis athletes on doping and its subsequent risks, the low number of subjects who intend to use doping should be considered in the measures of countrywide anti-doping organizations to reduce such risks.
Keywords
Doping, Tennis