برآورد سهم نسبی تغییر سازمانی از میزان ارتباطات سازمانی اثر بخش در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.236
کد مقاله : 2595-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور استان یزد
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
چکیده
مقدمه: ارتباطات یکی از مهم ترین ابزار جامعه متمدن امروزی و مؤثرترین عامل در جهت رشد و توسعه سازمان‌ها به شمار می-رود. لذا هدف از این پژوهش برآورد سهم نسبی میزان تغییر سازمانی از میزان ارتباطات سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 144 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 105 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. ابزار اندازه گیری آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های استاندارد ارتباطات سازمانی اثر بخش و پرسشنامه تغییر سازمانی بود. که پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 0/83، 0/79 برآورد گردید.
یافته ها: یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که ارتباطات سازمانی اثر بخش رابطه مثبت و معناداری با تغییر سازمانی دارد. همچنین میان مؤلفه‌های ارتباطات سازمانی اثر بخش(مجراهای ارتباطی، ساده سازی، گوش دادن، کنترل هیجان، استفاده از بازخورد و ارتباطات غیر کلامی) و تغییر سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت ارتباطات سازمانی اثربخش و اهمیت رابطه اثربخش کارکنان با یکدیگر شاهد خواهیم بود کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی مقاومت کمتری نشان دهند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Estimate of rational portion of organization changes in effective organizational communication among youth and sport office staff of Yazd province
Authors
Seyed Mohamad Javad Razavi, Mohammad Hassan Shafie
Abstract
Introduction: Communication is one of the most important tools in the modern society and it is the most effective factor for improvement among organizations. However, the aim of this research was to estimate the rational portion of organization changes in effective organizational communication among youth and sport office staff of Yazd province.
Methodology: Population study included 144 of staff in youth and sport office of Yazd. Sample volume was estimated 105 people according to Kerjesi and Morgan table. This research was objective and it was carried out as geodesic. The tools for assessment of subject were the standard questionnaires for effective organizational communications and the organizational changes questionnaire. The questionnaire reliability were estimated 0.83 and 0.79, respectively.
Results: The findings of data analysis showed that effective organizational communication had positive and significant effect on organization change. Also, there was a positive and significance relation between effective organizational communication (communicational channels, simplification, listening, excitement control, using of feedback and non-verbal communication) and organization change.
Discussion: It seems that staff show low resistance to organization change because of effective organizational communication and importance of effective communication among employees.
Keywords
Communications, Change, Organization, Sport, Yazd