تأثیر مصرف مکمل جینکوبیلوا و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای بیماری های قلبی- عروقی و استقامت هوازی مردان چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.237
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: اکثر تحقیقات صورت گرفته در مورد جینکوبیلوا بر روی اثرات عملکرد شناختی افراد مسن انجام شده است، با این حال هیچ گونه مطالعه‌ای در مورد اثرات این مکمل بر عملکرد افراد چاق وجود ندارد. لذا با توجه به تأثیر تمرینات ورزشی منظم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مصرف مکمل جینکوبیلوا و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی و استقامت هوازی در مردان چاق بود.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با اندازه‌گیری دو مرحله‌ای، تعداد 40 مرد چاق با دامنه سنی 40-25 سال از بین مردان چاق شهرستان پیرانشهر به صورت در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به 4 گروه 10 نفری؛ تمرین مکمل، تمرین دارونما، مکمل و دارونما تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی 8 هفته، 3 جلسه در هفته، به مدت 40-20 دقیقه و شدت 85-65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. مقدار مصرف روزانه مکمل جینکوبیلوا به شکل کپسول، 400 میلی گرم بود. نمونه‌گیری پس از 12 ساعت ناشتایی قبل از شروع مطالعه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی جهت اندازه گیری نیمرخ لیپیدی و استقامت هوازی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از طریق آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنف، تی وابسته و آنالیز واریانس یک‌راهه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در سطح معنی داری 0/05 بود.
یافته ها: پس از 8 هفته تمرین هوازی مقادیر کلسترول تام و تری گلیسرید در گروه‌های تمرین مکمل، تمرین دارونما و مکمل کاهش معنی داری داشتند (0/05>p)، اما در گروه دارونما تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05<p). مقادیر LDL-C فقط در گروه تمرین مکمل کاهش معنی داری داشت (0/05>p)، اما در گروه‌های دیگر تغییر معنی داری مشاهده نشد (0/05<p). مقادیر HDL-C و میزان اکسیژن مصرفی بیشینه نیز در گروه‌های تمرین مکمل و تمرین دارونما افزایش معنی داری داشتند (0/05>p)، اما در گروه‌های دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<p).
بحث و نتیجه گیری: یکی از اثرات سطح بافتی جینکوبیلوا، تحریک آزادسازی عامل شل‌کننده مشتق شده از اندوتلیوم است، که ممکن است باعث بهبود گردش خون از طریق افزایش جریان خون بافت‌های عضلانی و همچنین می‌تواند باعث بهبود استقامت هوازی از طریق افزایش اکسیداسیون بافت‌های عضلانی شود. باتوجه به اینکه تمرین هوازی و مصرف مکمل جینکوبیلوا به تنهایی منجر به کاهش معنی‌دار عوامل خطرزای قلبی- عروقی می‌شوند، تمرین هوازی و مصرف هم‌زمان مکمل جینکوبیلوا می‌توانند در پیشگیری و کاهش این بیماری‌ها سودمندتر باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Ginkgo Biloba supplementation And aerobic exercise On cardiovascular diseace risk factors and aerobic endurance of Obese men
Authors
Hadi Gharani, Mohammad Reza Zoalfaghari, Kamal Bidokh, Noushin Salehiaghdam
Abstract
Introduction: Most Ginkgo biloba supplementation research has been conducted in the elderly, and cognitive function effects. However there is no study on the effects of this supplements on the performance of in obese people. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of supplementation with ginkgo Biloba and aerobic exercise on cardiovascular Disease risk factors and aerobic endurance of obese men.
Methodology: In this present quasi-experimental study, 40 obese men with the age range of 25-40 years of age from Piranshahr, Iran were randomly selected and divided into 4 groups of 10 (training + supplements, training + placebo, supplements and placebo) subject. Aerobic exercise program for 8 weeks, 3 sessions per week, term (20 to 40 minutes) and intensity of 65 to 80% Maximum heart rate was performed. Daily intake of Ginkgo Biloba supplement was 400 mg encapsulated. After 12 hours of fasting, sampling before and 48 hours after the last study session for measuring lipid profile and aerobic endurance were conducted . For data analysis, kolmogorov–smirnov test, t-dependent, one-way ANOVA with SPSS was used (p≤0.05).
Results: After 8 weeks of aerobic exercise, TC and TG levels in the training + supplements, training + placebo and supplements groups were significantly decreased (p≤0.05). But they were not significantly different in the placebo group (p≥0.05). Amounts of LDL-C in the training + supplements group of significantly decreased (p≤0.05). But they were not significantly different in the other groups (p≥0.05). Levels of HDL-C and Amounts of Vo2max in the training + supplements and training + placebo were significantly increased (p≤0.05), But they were not significantly different in the other groups (p≥0.05).
Discussion: One of the tissue level effects is stimulated release of endothelium-derived relaxing factor, which may enhance muscle tissue blood flow through improved micro circulation. Such an effect could improve aerobic endurance by enhancing muscle tissue oxidation. Considering that aerobic training alone and ginkgo Biloba supplementation alone resulted in a significant reduction in cardiovascular disease risk factors, aerobic exercise and the intake of ginkgo Biloba supplements can be beneficial in preventing and reducing these diseases.
Keywords
aerobic exercise, Ginkgo Biloba Supplements, Lipid profile, Cardiovascular Disease