بررسی اثر حرکت مچ پا در صفحه فرونتال بر آسیب اسپرین در فعالیت رایج در ورزش ‏های پویا
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.238
نویسندگان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
مقدمه:شایع‏ترین آسیب ورزشی اسپرین مچ پا است. ورزشکاران در رشته‏های پویایی همچون فوتبال بیش از سایرین در خطر این نوع آسیب ‏دیدگی هستند. بر اساس تحقیقات 28%-10% از تمامی صدمات ورزشی شامل اسپرین مچ پا است. یکی از مکانیزم‏هایی که منجر به این نوع آسیب می‏گردد اینورژن و اورژن بیش از حد مچ می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر اینورژن و اورژن مچ پا بر اسپرین مچ هنگام چرخش 180 درجه است؛ چرخش 180 درجه یکی از پرکاربردترین حرکات ورزشی است که در طول مسابقات و تمرینات به کررات استفاده می‏گردد.
روش شناسی:از دو گروه آزمودنی فوتبالیست ماهرو غیرماهر خواسته شد تا چرخش180درجه را اجرا نمایند. سیکل حرکت شامل برخورد پای چپ به زمین قبل از رسیدن به مرحله چرخش، کاشته شدن پای راست در محل چرخش و در مرحله آخر برخورد مجدد پای راست جهت خروج از حرکت در نظر گرفته شد. با استفاده از مارکرهای متصل به اعضای اندام‌تحتانی در سیستم آنالیز حرکت مختصات سه بعدی اعضا جمع‌آوری گشت و تغییرات زاویه مفصل‌ مچ محاسبه شد. از زاویه مچ راست و چپ دو گروه در صفحه فرونتال میانگین گرفته شد و در نقاط پیک بایکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد مچ راست و چپ آزمودنی‏ها در وضعیت اینورژن قرار گرفتند. در مچ راست حداکثر اینورژن گروه ماهر0/99±4/81و غیرماهر3/20±12/28به دست آمد. در مچ چپ نیز حداکثر اینورژن برای آزمودنی‏های ماهر و غیرماهر به ترتیب2/05±10/78و3/60±14/12 محاسبه شد.
بحث و نتیجه گیری:زاویه اینورژن مچ راست و چپ بازیکنان غیرماهر بیش از بازیکنان ماهر به دست آمد. افزایش اینورژن احتمال آسیب اسپرین را افزایش می دهد؛ بنابراین در این پژوهش بازیکنان غیر ماهر بیش از بازیکنان ماهر در خطر آسیب اسپرین مچ قرار دارند. از جمله دلایل افزایش اینورژن و اورژن در بازیکنان غیرماهر نسبت به ماهر می‏توان به نداشتن عضلات قوی در آزمودنی های غیر ماهر اشاره کرد؛ تقویت عضلات درگیر در حرکت اینورژن و اورژن، مچ پا را تثبیت می‏کند و از رباط‏ها در برابر آسیب‏ دیدگی حفاظت می‏نماید. استفاده از محافظ مچ نیز بر جلوگیری از آسیب‏ دیدگی موثر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The influence of ankle motion in frontal plane on ankle sprain injury in a common dynamic sport activity
Authors
Bahareh Hamzehei
Abstract
Introduction: One of the most common types of sport injuries are ankle sprains. Athletics who participate in dynamic sport exercises such as soccer are more susceptible to this injury. Researches have shown that 10%-28% of all sport injuries are ankle sprains. One of the common mechanisms to ankle sprain is ankle inversion and eversion. The aim of this study is to investigate the influence of ankle inversion and eversion on ankle sprain injury during 180 degree pivot; 180 degree pivot is one of the most used activities during competitions and exercises.
Methodology: Two groups of elite and sub-elite soccer players were asked to perform 180 degree turn. The cycle comprised of one step before the obstacle, planting the right foot on the target area pivoting about this foot to achieve 180 degree turn, and finally heel strike of the right foot which showed the outgo of the pivoting task. The coordinate systems for lower extremities were defined by attaching passive markers, and the ankle joint angles were then calculated. The mean angles for right and left ankle of both groups in frontal plane were computed, and were compared in peak points.
Results: Results showed that right and left ankle of both groups go through inversion. The maximum ankle inversion in right foot was calculated 4.81±0.99 for elite players and 12.28±3.20 for sub-elite players. In left ankle the maximum inversion was also calculated 10.78±2.05 for elite and 14.12±3.60 for sub-elite subjects.
Discussion: According to the results right and left ankle inversion angles in sub-elite players are higher than elite players. As ankle inversion increases the risk of ankle sprain increases as well; therefore in this study the risk of ankle sprain is higher in sub-elite subjects compared to elite players. One of the reasons which may lead to higher ankle inversion and eversion angle in sub-elite players is the lack of having strong muscles; strengthening muscles involved in ankle inversion and eversion stabilize the ankle and protect the ligaments from injuries. Also using ankle support can prevent ankle sprain.
Keywords
Sprain, Inversion, Soccer