تعیین جایگاه فعالیت ورزشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان شهرستان میبد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.239
نویسندگان
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت
2کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
3عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت،یزد ،ایران
چکیده
مقدمه: ورزش و اوقات فراغت نقش مهمی را درسلامت جسم،روح و زندگی فردی و اجتماعی جانبازان ایفا میکند که به تبع آن در فرآیند توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه گام بر می دارد،لذا هدف از این پژوهش تعیین جایگاه فعالیت ورزشی در نحوه گذراندن اوقات فراغت جانبازان شهرستان میبد بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 290 نفر از جانبازان شهرستان میبد بود.حجم نمونه نیز با توجه به جدول کرجسی و مورگان 165 نفر برآورد شد.این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید.ابزار اندازه گیری متغیرها در این پژوهش پرسشنامه می باشد و از پرسشنامه محقق ساخته اوقات فراغت ورزشی استفاده شد و پایایی پرسشنامه0/78 به دست آمد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار Spss 22 انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد از میان شاخص های اوقات فراغت در بین جانبازان به ترتیب شاخص های فعالیت های ورزشی،شاخص های فراغت غیرفعال و شاخص های فراغت فعال می باشند به عبارت دیگر از بین شاخص های اوقات فراغت در پژوهش مهمترین شاخص پرداختن به فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت است.همچنین میان شاخص های اوقات فراغت فعال به ترتیب شاخص های فعالیت های اردویی مانند اردوهای راهیان نور،رفتن به موزه و بناهای تاریخی و فعالیت های مذهبی بالاترین اولویت را دارند و بین شاخص های اوقات فراغت غیرفعال به ترتیب شاخص های تماشای برنامه تلویزیونی،کار با کامپیوتر و مطالعه کتاب دارای بالاترین اولویت بودند و بین شاخص های فعالیت ورزشی جهت گذراندن اوقات فراغت به ترتیب کوه نوردی،تیراندازی و تنیس روی میز دارای بالاترین اولویت بودند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اهمیت هریک از شاخص های اوقات فراغت فعال،غیرفعال و فعالیت ورزشی و نقش و جایگاه اوقات فراغت ورزشی تفریحی و همچنین در صورت دسترسی جانبازان به امکانات ورزشی،در بین سایر فعالیت ها پرداختن به فعالیت های ورزشی را اولویت خود می دانند و رشته های تیراندازی،کوه نوردی و تنیس روی میز را بر سایر رشته ها ترجیح می دهند، لازم است برای اوقات فراغت ورزشی جانبازان برنامه ریزی های لازم انجام شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification of sport activity place in leisure times among devotees in Meybod
Authors
Reza Ahmadei, Mohammad Hasan Shafiei, Mohsen Fallah
Abstract
Introduction: Sport and leisure times have important role in the health of body, spirit and life of devotees and it can cause improvement in cultural and social process. The aim of this research was to determine sport activity in leisure times of devotees in Meybod.
Methodology: Study population in this research included 290 devotee people from Meybod and sample volume were estimated 165 according to Krejcie and Morgan table. This research was descriptive and it was done as survey research. The tool for measurement in this research was questionnaire. Leisure time questionnaire was used for sport activity and reliability in the questionnaire was obtained 0.78. Data analysis was conducted by SPSS 22 software and two descriptive and inferential levels. Results: The results showed that among leisure time index in the devotee, sport activity indexes and leisure indexes are inactive and leisure indexes are active. In the other words, among leisure times indexes in this research, the most important index is spending time for sport activity in free times. Also, among the active leisure times index, some camping activity had highest rank, such as Rahian Noor, going to museum, historical places, religious activity and among the inactive leisure time indexes, watching TV, working with PC, and reading the books had the highest ranks respectively. Among the sport activity indexes during leisure times, some activities had the most priority such as mountain climbing, shooting and ping pong.
Discussion: According to importance of active and inactive leisure times, sport activity, the role and the place of recreational and sport leisure times, by accessing the devotee to sport equipment, sport activities have the most priority for the devotee and prefer mountain climbing, shooting, and ping pong rather than other sports. It is necessary to schedule for devotee’s leisure times.
Keywords
Leisure times, Sport activity, Meybod, Devotees