بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش بسکتبال ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.24
کد مقاله : 3538-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه گیلان
2استادیار/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: کشورهای در حال توسعه به دلیل تحولات جهانی با مسائلی همچون نوسانات شدید کمک‌های دولتی به بخش ورزش، نداشتن برنامه‌های منسجم، ضعف ارتباطات و نبود فرآیندی برای جذب مشارکت دیگران در سازمان‌های ورزشی مواجه شده‌اند و این موضوعات محدودیت‌هایی در رشد و توسعه ورزش آن‌ها ایجاد کرده است. چنانچه اهداف توسعه با در نظر گرفتن موانع و مشکلات و آگاهی از عوامل مؤثر در امر توسعه بصورت بسیار دقیق در اختیار فدراسیون بسکتبال کشور باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که دستیابی به توسعه‌ی همه جانبه بسکتبال میسر خواهد شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه-ی بسکتبال در ایران انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و با هدف کاربردی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان لیگ‌های استانی، لیگ‌های برتر، تیم ملی جوانان و تیم‌های دانشگاهی، مربیان، داوران و کارکنان هیئت‌های بسکتبال ایران بودند. در نتیجه مصاحبه و مطالعه مبانی نظری موجود پرسشنامه‌ی محقق ساخته تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه‌ توسط 10 تن از اساتید دانشگاهی و متخصصان رشته بسکتبال تأیید و پایایی آن‌ نیز‌ از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در سطح قابل قبولی گزارش شد (0/94=α). در نهایت 216 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از نرم‌افزارهای SPSS 23 و AMOS 23 استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ابعاد «آموزش» (0/886)، « عوامل مدیریتی» (0/811) و « عوامل فرهنگی» (0/766)، به ترتیب، دارای بیشترین بار عاملی در بین ابعاد توسعه‌ی بسکتبال می‌باشند. همچنین، طبق بار عاملی هر یک از گویه‌های ابعاد مشخص شد که گویه «تعداد مربیان بین‌المللی» (0/826) در منابع انسانی، «توجه به خصوصی‌سازی باشگاه‌ها» (0/922) در منابع مالی، «تعداد سالن‌های بسکتبال» (0/806) در زیرساخت‌ها و امکانات، «‌حضور بازیکنان استان‌ها در تیم‌های ملی» (0/748) در توان رقابتی، «تعداد تحقیقات و گزارش‌های علمی و دانشگاهی» (0/704) در آموزش، «بهبود تشکیلات و ساختار فدراسیون و هیات های بسکتبال» (0/787) در مدیریت، «مشارکت فعال مردم» (0/740) در فرهنگی، دارای بیشترین بار عاملی بودند. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات، عوامل فرهنگی، به ترتیب اولویت‌های اول تا سوم ابعاد توسعه می‌باشند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود، با بکارگیری استراتژی‌های شفاف در فدراسیون و سایر سازمان-های مربوطه موجبات رشد آموزشی و فرهنگی جامعه بسکتبال فراهم گردد و همچنین با تقویت بنیان‌های مدیریتی بستر مناسبی برای تحقق اهداف عالی سازمان ایجاد شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and identification of factors affecting the development of Iran basketball
Authors
Soniya Hushangi, Nushin Benar, Shahram Shafiee
Abstract
Introduction: The present study aimed to identify progress ways to Iran basketball.
Methodology: This study is descriptive-correlation with functional purpose which has been conducted in this field. The statistical population of the research was collected from the provincial league, national youth team, college basketball team, coaches, referees and delegations of Iran basketball board. A self-made questionnaire which was based on interviews with professionals and experts is used to collect information. To determine a validity of questionnaire it was submitted to 10 university professors, PHD sport science management students and pundits and experts in basketball. The reliability of the instrument was reported at an acceptable level (α=0.94). Eventually, the final questionnaire was drafted in 9 items related to individual properties and 63 items about main component of questionnaire. Considering 9 hidden variable, 320 questionnaires were distributed to the simple random sampling in the target statistical population. Here we used 216 questionnaires of the checked returned questionnaires and subsequently discarding those of meaningless questionnaires. Finally, the qualitative and the quantitative data analysis SPSS 23 and AMOS 23 software data were employed.
Results: The result of confirmatory factors analysis showed that the “educational dimension” (0.886), “management factor” (0.811) and cultural factors(0.766) are the highest load factor in the development of Iran basketball respectively (Sig=0.001). Also, according to the load factor of the statements of dimensions was determined that ” the number of international trainers” (0.826) in human resource, ”attention to the privatization of clubs” (0.922) in functional resource,” the number of basketball venues” (0.806) in infrastructure and facilities, “players in the national teams” (0.748) in competition power, “the number of scientific and academic research”(0.704) in education,“ improve the organization and structure of Iran basketball federation (0.787), in management, ”the active participations of people” (0.704) in cultural factors had the highest load factor. Moreover the result of Friedman test showed that functional resource, infrastructure and facilities, cultural factor respectively are dimensions of Iran basketball development (Sig=0.01).
Discussion: Based on the findings recommended that by using clear strategies association and other relevant agencies provide educational and cultural basketball growth. As well as to strengthen the management foundation for achieving the goals of the organization is a good platform.
Keywords
Development, basketball, Educational, Management factors, Cultural factors