مقایسه بازاریابی تحت‌وب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با بازاریابی تحت‌وب فدراسیون‌های فوتبال کشور‌های منتخب
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.240
کد مقاله : 2600-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران_
چکیده
مقدمه:با وجود پیشرفت تکنولوژی،کماکان بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است. امروزه اینترنت اکثر فعالیت‌های بشر را تحت‌الشعاع قرار داده است و این دایره همواره در حال توسعه و گسترش است. از این رو استفاده از اینترنت برای بازاریابی برند‌های ورزشی از اهمیت زیادی برای مدیریت ورزش برخوردار است. با توجه به اینکه اینترنت به یک بخش جدا نشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است، باید پژوهش‌های بیشتری در رابطه با پیوند اینترنت با ورزش صورت گیرد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی بازاریابی تحت وب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود، سپس یافته‌های وبسایت فدراسیون فوتبال ایران با یافته‌های وبسایت‌های پنج فدراسیون فوتبال کشورهای منتخب(ژاپن، انگلستان، آمریکا، استرالیا، آرژانتین) از نظر ویژگی های اطلاعاتی، ویژگی های فروش، ویژگی های ترویجی، ویژگی های ارتباطاتی و ویژگی های جمع آوری اطلاعات که هرکدام از این ویژگی ها شامل چند مولفه بود مقایسه شد.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف، از نوع توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. این تحقیق به صورت مورد مطالعاتی بوده و از انواع تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش به صورت میدانی و از طریق سیاهۀ ارزیابی مرور وبسایت‌ها از نظر ویژگی‌های بازاریابی (کریمادیس ، 2010) جمع‌آوری شد. از بیست و سه مؤلفه موجود، وبسایت فدراسیون فوتبال ایران نه، ژاپن دوازده، انگلستان بیست و یک، آمریکا و استرالیا هفده و آرژانتین ده مؤلفه را شامل بودند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به پیشرفت روز افزون بازاریابی تحت‌وب در جهان فدراسیون فوتبال ایران به یک بازنگری کامل در وبسایت خود نیاز دارد، تا بتواند به جذب هرچه بیشتر طرفداران و سرمایه گذاران و حامیان مالی مختلف برای رونق فوتبال جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative study of web-based marketing of Islamic Republic of Iran football federation with selected countries football federation web-based marketing
Authors
Amir Pourfarhad, Mohammad Taghizadeh, Mohamad Avatefi Azad, Majid Jalali Farahani
Abstract
Introduction: In spite of technologies progress, internet marketing still has not found its place in Islamic Republic of Iran sport industry. Today's people do all of their activities of internet and internet promotes faster than everything in our life. Since use of internet for marketing of sport brands is so important for sport management, considering that the internet is one of the main part of people's life, we most do more research about the connection between sport industry and internet. The purpose of this study was investigation of Islamic Republic of Iran Football Federation web based marketing. Then the findings of Iran football federation website were compared with information features, selling features, promoting features, connection features and data collections features with five selected football federations (Japan, England, USA, Australia, Argentina).
Methodology: The research method was descriptive-analytical and research instrument was marketing web browsing Kriemadis’s (2010) check list. This research was a case of study and a practical-developmental research.
Results: The research’s findings showed that from twenty three point related with information factor, Japan football federation earned twelve points, England football federation earned twenty one point, Australia football federation earned seventeen points, USA football federation earned seventeen points, Argentina football federation earned ten points and finally Iran football federation earned nine point.
Discussion: Therefore, considering the development of web marketing in the world, Iran football federation needs a thorough revision on its website to attract more followers and fans, more investor and more different sponsors.
Keywords
Internet Marketing, Football federation, Web-based marketing, Sport