شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن چهار سر ران درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس بعد از تمرین برونگرا آسیب زا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.241
نویسندگان
1عضو هیأت علمی / دانشگاه بجنورد
2عضو هیأت علمی / پژوهشگاه علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: توانایی عضلات پهن خارجی و داخلی جهت کاهش بارهای والگوس و واروس در صفحه فرونتال در طی پرتاپ شدن به شدت و آغاز فعالیت عضلانی بستگی دارد. در این مطالعه شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن چهار سر ران درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس قبل و بعد از تمرین آسیب زا برونگرا مورد مطالعه قرار گرفت.
روش شناسی: سیگنالهای الکترومیوگرافی سطحی از عضله پهن داخلی و خارجی پای راست 12 آزمودنی در طی پرتاپ واروس والگوس قبل ، بلافاصله، 24 و 48 ساعت بعد از تمرین آسیب زا برونگرا ثبت گردید. آزمودنی ها پای برتر را بروی یک صفحه متحرک قابل کنترل قرار دادند. صفحه متحرک 8 سانتی متر در جهت داخل (واروس) وخارج (والگوس) با سرعت 120 میلی سکند حرکت داده شد.
یافته ها: درد ناشی از کوفتگی عضلانی حدود 24 ساعت بعد از تمرین برونگرا آسیب زا ظاهر گردید و تا 48 ساعت بعد ادامه یافت. شدت فعالیت عضلات پهن داخلی و خارجی درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس پس از تمرین آسیب زا (بلافاصله 24و 48 ساعت بعد) بطور معناداری کمتر از مرحله پیش تمرین بود . (p < %5) .آغاز فعالیت عضلات پهن داخلی و خارجی درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس پس از تمرین آسیب زا به طور معناداری با تاخیر بیشتری نسبت مرحله پیش تمرین اتفاق بود .( p < %5).
بحث و نتیجه گیری : شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن داخلی و خارجی در پاسخ به تمرینات آسیب زا برونگرا تغییر می یابد و این تغییر تا 48 ساعت بعد باقی می ماند. این یافته ها می تواند به فهم مکانیسم های درگیر در شیوع بالای آسیب های زانو بعد از تمرینات شدید برونگرا آسیب زا کمک می کند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The amplitude and onset of vasti activation during valgus-varus perturbations after eccentric exercise induced muscle damage
Authors
Nosratollah Hedayatpoor, Ali Sharifnezhad
Abstract
Introduction: The ability of the vasti muscles to reduce abnormal valgus and varus loads during an unexpected frontal plane perturbation is dependent on the onset and amplitude of muscle activation. This study investigates vasti activity and the onset of vasti activation in response to valgus and varus perturbations performed before and after eccentric exercise. Methods: Surface electrocardiography (EMG) signals were recorded from the vasti muscle (vastus medialis and vastus lateralis) of the right leg in 12 healthy men during rapid valgus-varus perturbations performed before and after unilateral leg press eccentric exercise induced muscle damage (immediately after, 24 and 48 h after exercise). Participants stood on a movable platform during which eight randomized postural perturbations were performed (4 repetitions of 2 perturbation types: 8 cm medial slides, 8 cm lateral slides). Results: During the post exercise valgus-varus perturbations (immediately after 24 and 48 h after exercise), the EMG average rectified value of the vasti muscles was significantly lower than pre exercise condition (p<0.001). The onset of vastus medilais (VM) and vastus lateralis (VL) activity at post exercise conditions (immediately after 24 and 48 h after exercise) was significantly later than pre exercise condition (p<0.05). Conclusion: The amplitude and onset of VM and VL activity in response to valgus/varus perturbations is altered immediately after eccentric exercise induce muscle fiber damage and up to 48 h later. These observations may help explain the high prevalence of knee disorders after high intensity eccentric
Keywords
Frontal perturbation, EMG, Eccentric exercise, Pain