تأثیر دو برنامه تمرینی قدرتی سنتی و کلاستر (خوشه‌ای) بر سطوح استراحتی پروتئین‌های اتصالی عامل رشد شبه انسولینی (IGFBPs) و شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی کشتی گیران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.242
کد مقاله : 2601-10THCONF
نویسندگان
1دبیر-آموزش و پرورش
2معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد
3دانشگاه شهرکرد-دانشکده ادبیات-گروه تربیت بدنی- عضو هیات علمی
4مربی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
چکیده
مقدمه : در ورزشکاران تغییرات متابولیکی ناشی از فعالیت ورزشی از طریق تعدیل و تنظیم دقیق ترشح هورمون‌ها تنظیم می‌شود که به‌طور ویژه به کاهش ترشح انسولین و افزایش رهایش گلوکاگن و هورمون رشد (GH) منجر می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو برنامه تمرینی قدرتی سنتی و خوشه ای بر سطوح استراحتی پروتئین‌های اتصالی عامل رشد شبه انسولینی (IGFBPs) و شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی کشتی گیران می‌باشد.
روش شناسی : 17 کشتی‌گیر جوان با دامنه سنی 18 تا 20 و سابقه حداقل سه سال تمرین مداوم انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی سنتی (9 نفر) و گروه تمرین خوشه‌ای (8 نفر) تقسیم شدند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه خونی به میزان 5 سی‌سی از ورید قدامی بازویی جهت اندازه‌گیری سطوح سرمی پروتئین‌های اتصالی عامل رشد شبه انسولینی (IGFBPs) گرفته شد. سپس عملکرد بی‌هوازی شامل اوج توان، میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی با استفاده از آزمون رست (RAST) اندازه‌گیری شد. به منظور مقایسه درون گروهی داده ها از آزمون t همبسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در حالی که اوج توان در هر دو گروه سنتی و خوشه‌ای افزایش داشت ، این افزایش در گروه خوشه‌ای معنی‌دار ولی در گروه سنتی معنی‌دار نبود. در مقایسه بین گروهی هم بین اوج توان دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/023=P ). شاخص خستگی در مقایسه درون‌گروهی و بین گروهی تفاوت معنی‌داری نداشت. همچنین ، افزایش معنی‌دار میزان سطوح استراحتیIGFBP-1 در هر دو گروه وجود داشت، با این حال ، بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نبود. در مقایسه درون‌گروهی میزان سطوح استراحتی IGFBP-3 هر دو گروه افزایش معنی داری داشت، با این حال ، بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نبود.
بحث و نتیجه گیری : به نظر می‌رسد تمرینات خوشه‌ای نیز همانند تمرینات قدرتی سنتی می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های هورمونی و عملکردی شود، از طرف دیگر ، نشان داده شد تمرینات خوشه‌ای سبب افزایش اوج توان در مقایسه با تمرینات سنتی می‌شود؛ بنابراین انجام این شیوه تمرینی در کشتی گیران توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of two cluster and traditional strength training program on Insulin-like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs) and anaerobic performance indexes of wrestlers
Authors
Rahmatollah Varposhti, Mohammad Faramarzi, Ebrahim Banitalebi, Davood Sharifi
Abstract
Introduction: In athletes, exercise-induced metabolic changes regulates through precise regulation by leak hormones. That especially leads to decrease in insulin leak and increase in release Glucagon and Growth Hormone. The purpose of this study was to compare the effect of the 8-weeks traditional and cluster strength training on anaerobic performance indexes and Insulin-like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs) of the wrestlers.
Methodology: 17 young wrestlers with age range of 18-20 years and the background of at least three years for continuous training were selected to participate in this research and randomly divided in two traditional strength training (n=9) and cluster strength training (n=8) groups. 24 hours before and 48 hours after the final training session, 5 ml blood sample was taken from an anterior vein of the arm in order to measure the serum levels of Insulin-like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs). Then, the anaerobic performance including peak power, mean power, minimum power and fatigue index were measured by RAST test. In order to compare data within groups from paired t-test, and for comparison between groups, analysis of co-variance (ANCOVA) was used.
Results: The results showed significant increase in peak power of cluster groups and no significant change in traditional group. Between group comparison showed significant difference in peak power of both groups (P= 0.023). No significant different was found and inter and between group about fatigue index. Also, there was significant increase in resting levels of IGFBP-1 in both groups, but this increase was not significantly different between groups. IGFBP-3 levels showed significant difference within both groups but no significant difference was found between groups.
Discussion: In general, it seems that cluster training like traditional strength training can improve hormonal and functional indexes. On the other hand, it has been showed that cluster training increases the peak power compared to traditional exercises. Therefore, this training method is recommended in wrestlers.
Keywords
Traditional strength training, Cluster strength training, Anaerobic performance, Insulin-like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs)