مقایسه مصرف کوتاه مدت کراتین و بتاآلانین همراه با تمرین مقاومتی بر سطح کارنوزین زنان فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.243
کد مقاله : 2602-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان( خوراسگان)
2عضوهیات علمی،رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده
مقدمه: هدف ازانجام این تحقیق مقایسه مصرف کوتاه مدت کراتین و بتاآلانین همراه با تمرین مقاومتی برسطح کارنوزین زنان فعال بود.
روش شناسی: بدین منظور 45 نفر از زنان فعال باشگاه بدنسازی اصفهان با دامنه سنی 30-18 به مدت3 سال فعالیت ورزشی انتخاب و بصورت تصادفی درسه گروه تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل کراتین، تمرین مقاومتی همراه با مصرف مکمل بتاآلانین و تمرین مقاومتی همراه با مصرف همزمان مکمل کراتین و بتاآلانین قرار گرفتند. پروتکل مصرف مکمل گروه دریافت کننده کراتین، روزانه 3/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن در هفته اول و 1/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن در هفته دوم مکمل مصرف کردند. گروه دریافت کننده بتاآلانین، روزانه 1/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن مکمل مصرف کردندو گروهی که به صورت ترکیبی کراتین و بتا آلانین را دریافت می کردند برای 14 روز، مقدار 1/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز بتا آلانین به همراه 1/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز کراتین استفاده کردندپروتکل تمرین مقاومتی به مدت 2 هفته هر هفته 4 روز با شدت70-90 درصد یک تکرار بیشینه بود.ازهر 3 گروه قبل وبعد از شروع پروتکل تمرینی نمونه‌گیری خون 24ساعت قبل و24ساعت بعد از تمرین به منظور سنجش سطح کارنوزین سرم افراد در پیش آزمون و پس آزمون انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مصرف مکمل کراتین و بتاالانین در کنار تمرین باعث افزایش کارنوزین سرم زنان فعال نمی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of acute consumption of Creatine and Beta Alanine with resistance training on Carnosine levels of active women
Authors
Safiye Azadiefard, Gholamraza Sharifi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the short-term use of Creatine and Beta-alanine combined with resistance training on woman's level of Carnosine.
Methodology: For this purpose, 45 women of active clubs in Isfahan, with an average age of 18-30 for 3 years of sport activity were randomly divided into three groups of resistance training with Creatine supplementation, resistance training with supplementation of Beta-alanine and resistance training combined with the simultaneous intake of supplements Creatine and Beta-alanine were. Protocol recipient of taking creatine was 3.0 grams per kilogram of body weight per day in the first week and 1.0 grams per kilogram of body weight in the second week. The group receiving Beta-alanine was 1.0 grams per kilogram of body weight daily supplement. Creatine and Beta-alanine group that received the combination for 14 days was 1.0 grams per kilogram of body weight per day of Beta-alanine plus 1.0 grams per kilogram of body weight per day used Creatine. Resistance training protocol for a period of 2 weeks, 4 days per week with a maximum repetition of 70-90 percent intensity. In 3 groups before and after the exercise protocol, 24 hours before and 24 hours after exercise blood samples were taken to measure serum levels of Carnosine in the pre-test and post-test.
Results: The results showed that supplementation of Creatine and Beta-alanine with training didn't increase Carnosine serum of active women.
Keywords
Beta-alanine, Resistance training, Active women, Carnosine, Creatine supplement