مقایسه حس عمقی و دامنۀ حرکتی چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه در اندام غالب و غیر غالب و ارتباط آنها با میزان درد شانه ورزشکاران مرد بسکتبال با ویلچر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.244
کد مقاله : 2603-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه خوارزمی تهران
2دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
3استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده
مقدمه: مفصل شانه به دلیل ساختار آناتومیکی خاصی که دارد، یکی از متحرک‌ترین مفاصل بدن است. تحقیق درباره این‌که الگو‌ها و مهارت‌های اختصاصی هر رشته ورزشی تا چه اندازه ساختار عضلانی_اسکلتی ورزشکاران را تغییر می‌دهد، همواره توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین حس عمقی و دامنۀ حرکتی چرخش دهنده‌های داخلی و خارجی مفصل شانه با میزان درد شانه ورزشکاران مرد بسکتبال با ویلچر بود.
روش‌شناسی: در این مطالعه توصیفی که از نوع ارتباط سنجی می‌باشد، 50 ورزشکار بسکتبال با ویلچر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون بازسازی زاویه، شاخص درد شانه کاربران ویلچر و دستگاه انعطاف‌سنج لیتون به ترتیب جهت اندازه‌گیری حس عمقی، درد شانه و دامنۀ حرکتی استفاده شد. از آزمون تی زوجی و همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که بین دامنۀ حرکتی چرخش داخلی اندام غالب و غیرغالب اختلاف معناداری وجود ندارد در حالی که بین دامنۀ حرکتی چرخش خارجی و حس عمقی در اندام غالب و غیر غالب اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین بین دامنۀ حرکتی چرخش داخلی و خارجی در اندام غالب و غیرغالب و حس عمقی در اندام غیر غالب با درد شانه همبستگی معناداری وجود داشت در حالی که بین حس عمقی در اندام غالب با درد شانه همبستگی معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: الگوهای حرکتی تکراری طولانی مدت می‌تواند باعث به تغییر در نسبت طبیعی تعادل عضلانی و تغییرات مکانیکی شود که به عنوان عامل خطرزا در آسیب‌های شانه، مستلزم توجه به رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of shoulder joint proprioception and internal and external rotation range of motion in dominant and non-dominant side and their relationship with shoulder pain of wheelchair basketball athletes
Authors
Omid Kazemi, Seyed Sadrodin Shojaedin, Maliheh Hadadnezhad
Abstract
Introduction: Due to the specific anatomic structure, shoulder joint is one of the most mobile joints of body. Studying these patterns and specific sport field to change athletes skeletal structure interested attention of scientist to itself. So, the purpose of this study was evaluation of relationship between proprioception, strength and shoulder internal and external rotation range of motion with shoulder pain in male wheelchair basketball athletes.
Methodology: In this descriptive study which is correlate-assessing, 50 wheelchair basketball athletes were evaluated. Repositioning error test, wheelchair users shoulder pain index and Leighton Felexometer were used to assessment of proprioception, shoulder pain and range of motion respectively. Paired samples t-test and Pearson correlation coefficient were used for data analysis.
Results: Finding of this study showed there wasn’t a significant difference between dominant and non-dominant side internal rotation range of motion while there was a significant difference between dominant and non-dominant external rotation range of motion and proprioception. Also there was a significant relationship between internal and external rotation range of motion and non-dominate side proprioception with shoulder pain while there wasn’t a significant relationship between dominate side proprioception with shoulder pain
Discussion: Long-term repeated pattern of movements can cause change in natural ration of muscle imbalance and mechanical changes. That is a risk factor in shoulder injuries necessary to pay attention on prevention and corrective strategies.
Keywords
Proprioception, Range of motion, Shoulder joint, Wheelchair basketball