مقایسه عملکرد تیراندازان زن ماهر دارای سندروم متقاطع فوقانی و سالم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.245
کد مقاله : 2709-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده
مقدمه: یکی از اصول اصلی موفقیت در ورزش توجه به مهارتهای جسمانی ورزشکاران می باشد که عوامل مزاحم درعملکرد ورزشکاران از قبیل ناهنجاری های جسمانی مانع پیشرفت آنها می گردد. تحقیق حاضر به مقایسه عملکرد تیراندازان زن ماهر دارای سندروم متقاطع فوقانی وسالم پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تیراندازان حرفه ای که در این مدت فعالیت داشته اند، می باشد .
روش شناسی: نمونه آماری این تحقیق شامل 40 نفر از تیراندازان، شامل 20 نفردچارناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی و 20 نفر بدون ناهنجاری محدوده سنی 35_18 سال بوده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل سیبل تیراندازی و دستگاه اسکت به همراه تفنگ بادی و لباس مخصوص تیراندازی می باشد. همچنین برای ارزیابی ناهنجاری های سربه جلو، کایفوز و شانه گرد به ترتیب ازگونیامتر مخصوص سر به جلو، خط کش منعطف و خط کش مخصوص استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها درآمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از tمستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده از آزمون t-مستقل نشان داد که بین رکورد تیراندازان زن با سندروم متقاطع فوقانی (377/3=M)وسالم (388/7=M) تفاوت معنی داری وجود دارد (t(38)=-3/22, p=0/003). همچنین نتایج آزمون t-مستقل نشان دادکه بین استقامت عضلات دست تیراندازان زن با سندروم متقاطع فوقانی (6/17=M) وسالم (9/12=M) تفاوت معنی داری وجوددارد (t(35)=2/97, p=0/005).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده ازتحقیق حاضر و پژوهش های انجام شده در این زمینه می توان به این نتیجه دست یافت که به دنبال ناهنجاری های سر به جلو، کایفوز و شانه گرد احتمال کاهش تعادل، قدرت و استقامت عضلانی وجود دارد. همچنین احتمال کاهش شاخص های ریوی و وجود سردرد و گردن درد در افراد مبتلا، وجود دارد. بنابراین نقش سندروم متقاطع فوقانی در عملکرد تیراندازان انکار ناپذیر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The comparison of elite women shooters function with and without upper cross syndrome
Authors
Maryam Khalilnejad, Mohammadhosein Nasermeli, Amir Sarshin
Abstract
Introduction: One of the main principles of successful athletes in sport is considering physical skill, which is due to factors such as physical abnormalities impede the progress of their athletes and disturb the function. This study compared the performance of skilled female shooters with and without upper cross syndrome. The cases of this study included all professional snipers who were involved in this period.
Methodology: The study sample consisted of 40 shooters, including 20 shooters with upper cross syndrome and 20 without the disorder aged 35-18 years. The instrument used in this study consisted of shooting with air rifle shooting and scat devices and clothing of shooting. To assess forwarded head posture, Kyphosis and rounded shoulders, forward head gonyameter , flexible ruler and ruler were used . To analyze the data, descriptive statistics of mean and standard deviation and inferential statistics, t-test were used.
Results: The results of the independent t-test showed that the woman sniper record with upper cross syndrome (M=377.7) healthy (M=388.7) there was a significant difference. (t(38)=-3.22, p=0.003). Independent t-test results also showed that the upper cross syndrome woman sniper, muscle endurance (M=6.17) healthy (M=9.12) no significant difference existed. (t(35)=2.97, p=0.005).
Discussion: According to the present study and research results in the field, it can be concluded that abnormalities are looking forward head, rounded shoulders, kyphosis and decrease the probability of balance, muscle strength and endurance there. There is also the possibility of a dramatic drop in lung, headache and neck pain sufferers. Thus the role of the upper cross syndrome shooting performance is undeniable.
Keywords
Upper cross syndrome, Forwarded head, Kyphosis, Rounded shoulders, shooting