ارتباط بین سبک‌زندگی و انگیزه‌ی‌ گرایش به ورزش در بین نوجوانان‌ کشتی‌گیر (آزاد و فرنگی) دعوت‌شده به اردوی تیم‌ ملی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.246
کد مقاله : 2573-10THCONF
نویسندگان
1معلم آموزش و پرورش
2ازاد اسلامی
3دانشگاه ازاد
4دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
مقدمه: ورزش به عنوان پدیده‌ای اجتماعی در دنیای معاصر هر روز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند در بین ورزش‌هایی که در کشور ما همیشه تاثیرگذار بوده است ورزش کشتی می‌باشد که از قدمت و ارزش بسیار بالایی برخوردار است. ورزش کشتی برای ما ایرانیان سمبل و نماد صفات جوانی و جوانمردی است به همین دلیل کشتی در کشور ما با صبغه‌ی پهلوانی و جوانمردی گره خورده است. علاقمندی به کشتی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و انگیزه‌های شرکت در کشتی نیز با توجه به مقتضیات سنی افراد متفاوت است.
روش شناسی: روش تحقیق ازنوع «توصیفی-تحلیلی» انجام شده است. جامعه‌ آماری کشتی‌گیران نوجوان آزاد و فرنگی دعوت‌شده به تیم ملی ایران بوده (N=80). نمونه گیری به روش سرشماری و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که کل پرسش نامه های عودت داده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند،تحقیق از دو پرسشنامه‌ی استاندارد و یک پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شدکه روایی صوری پرسشنامه‌ی گرایش به ورزش توسط 8 نفر از اساتید تربیت بدنی و روایی صوری مربوط به پرسشنامه‌ی سبک زندگی توسط 8 نفر از اساتید جامعه‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف‌معیار، رسم نمودار) استفاده شد. و آمار استنباطی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و برای پیش‌بینی گرایش به ورزش از روی سبک‌‌های زندگی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
یافته ها:نشان داد بین مصرف فرهنگی و انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ی معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد؛ بین رفتار انحرافی و‌ انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ی معنی‌دار و معکوسی وجود دارد؛ بین رفتار سیاسی و انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ای وجود ندارد ؛ بین مصرف آرایش و ‌انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ای وجود ندارد؛ بین مدیریت بدن و انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ای وجود ندارد؛بین شیوه‌های گذران اوقات فراغت و انگیزه‌ی گرایش به ورزش رابطه‌ای معنی‌دار و مستقیم وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: ورزشکاران به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه دلایلی برای عملکردهایشان دارند که این دلایل می‌تواند به عنوان انگیزش مورد توجه قرار گیرد. بنابراین به منظور شروع یا تعدیل رفتار فهمیدن انگیزش پشت سر رفتار حائز اهمیت می‌باشد. در دیدی کلی و عام‌تر می‌توان گفت گرایش به ورزش تحت تاثیر سبک زندگی افراد قرار دارد . که فردی که دارای عزت‌نفس و خودپنداری بالایی است سعی می‌کند آن را به نحو مطلوب تضمین و تامین کند و پیش‌بینی می‌کند چنانچه در آن شرایط اجتماعی که در گذشته باعث برانگیختن خودارزشی شده، شرکت نماید
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between life style and motivation of the wrestler teenagers (free and Greco-Roman style) invited to the Iranian national team camp
Authors
Hossein Tayebi Falehi, Saeed Sorkheh, Hamid Reza Farsyabi
Abstract
Introduction: As a social phenomenon, sport have an increasing importance in the contemporary world. Wrestling has always been one of the main and influential sports in Iran and it has a kind of symbolic place in Iranian culture as one of chivalry and athletics. But many different factors are influential in attracting people from different ages to wrestling.
Methodology: the method of this study was based on descriptive-analytic method. The study population was all the wrestler teenagers (free and Greco-Roman style) invited to the Iranian national team camp (N=80). Sampling was by census and all the population were selected by the sample group. All the received questionnaires were statistically analyzed. In this study, two standard and one self-made questionnaires were used where the face validity of the questionnaire on sports tendencies was verified by 8 professors of physical educations and the face validity of the questionnaire on the life style was verified by another 8 professors of sociology. In order to analyze the data, the descriptive statistics (frequency, average, standard deviation, charts) were used. And in the inferential statistics of the hypothesis were used the Pearson correlation efficiency. Also, to predict the tendencies towards sports based on the life style, the multi-variable regression was used.
Results: There was a meaningful and direct relation between the cultural consumption and tendencies towards sports. There was also a meaningful and revers relation between deviation behavior and the tendencies. There was no relation between the political behavior and tendency to sport. There was no relation between cosmetics assumptions and sport tendencies. Neither there was a relation between the body management and tendency to sport. But there was a direct meaningful relation between the way of spending leisure time and the tendency towards sport.
Discussion: Athletes have their own conscious or unconscious reasons for their actions that could be considered as their tendencies. Therefore, in order to encourage or modify a behavior, it is important to understand the motivations influencing the behavior. In a broader perspective, it can be said that the tendencies towards sports is under the influence of life style. A person with a high self-esteem and self-conception tries to secure it properly and to put him/herself in those situations that give him/her the self-esteem.
Keywords
Lifestyle, Attitude to exercise, Motivation, Youth wrestling national team