تاثیر 6 هفته آب درمانی در دو زنجیره حرکتی مختلف بر روی تعادل چشم باز و بسته در دختران دارای سندروم درد پاتلوفمورال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.247
کد مقاله : 2574-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه شهید باهنر کرمان
2هیات علمی و استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
3استاد تمام آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده
مقدمه : سندروم درد پاتلوفمورال یکی از رایج ترین آسیب‌های مفصل زانو است که در جوانان و به خصوص در میان زنان رواج دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات آب درمانی در دو عمق مختلف بر روی تعادل چشم باز و بسته دختر دارای سندروم پاتلوفمورال بود.
روش شناسی: 32 نفر دانشجوی دختر به روش غیر تصادفی و هدفمند از بین 60 نفر (سن 3±21 سال، وزن 10±55 کیلوگرم و قد 0/1±1/56متر) با توجه به معیارهای ورود به تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه تمرین در آب کم عمق و عمیق و کنترل تقسیم شدند. تعادل ایستا (تک پا) با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس قبل و بعد از یک دوره تمرینات 6 هفته‌ای (3جلسه در هفته) در شرایط مشابه زمانی و مکانی اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج آزمون سنجش مکرر ترکیبی نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون تعادل در گروه های تمرینی در قسمت کم عمق (0/005=P) و عمیق (0/001=P) وجود دارد اما بین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/06=P )همچنین کاهش قابل ملاحظه‌ای در میانگین تعادل چشم بسته در هر دو گروه تمرینی به خصوص در قسمت عمیق (تمرینات در زنجیره باز حرکتی ) مشاهده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعادل در گروه افراد تمرین کننده در قسمت کم عمق (پیش آزمون:3/8، پس آزمون: 2/7 ) و عمیق (پیش آزمون3/64 پس آزمون: 1/97) بهبود یافته است.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق انجام تمرینات آب درمانی در زنجیره های باز و بسته حرکتی موجب بهبود تعادل به خصوص تعادل با چشم بسته در افراد مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال می‌شود. با وجود بهبودی بیشتر تعادل با انجام تمرینات زنجیره باز حرکتی در قسمت عمیق می‌توان آب درمانی به خصوص در قسمت عمیق را به عنوان یکی از روش‌های بهبود تعادل در افراد دارای سندروم درد پاتلوفمورال توصیه کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 6 weeks hydrotherapy in two different movement chain on close and open eyes balance of the girls with patellofemoral pain syndrome
Authors
aida tavakol, abdolhamid daneshjoo, mansour sahebozamani
Abstract
Introduction: Patellofemoral pain syndrome is one of the most common knee joint injury among young people especially in women. The purpose of this study was to investigate the effects of 6 weeks hydrotherapy in two different depth on close and open eyes balance.
Methodology: Thirty two out of 60 subjects (age: 21±3 years, weight: 55±10 kg, height: 1.56±0.1 meter) were selected. They were randomly divided into 3 groups (shallow, deep and control). Static balance was measured before and after 6 weeks hydrotherapy (3 times per week) by Biodex Balance System.
Result: The mixed repeated measure ANOVA showed that there was a significant difference between the result of pre-test and post-test in shallow water exercises group (p=0.005) and deep group (p=0.001). But there was no significant difference between pre-test and post-test in control group (p=0.60). We also found a significant reduction in the average of close eyes balance in two extremity groups especially in deep group. The balance average improve in shallow group from (pre-test: 3.8, post-test: 2.7) and in deep group (pre-test: 3.64, post-test: 1.97).
Discussion: According to the findings of this study, Hydrotherapy in both close and open kinematic chain can improved balance, especially close eyes balance in girls with patellofemoral pain syndrome. It can be suggested that water exercise, especially with open kinematic chain exercises in deep water can be useful as one of ways for improving static balance among female with patellofemoral pain syndrome.
Keywords
Patellofemoral, Hydrotherapy, Balance, Close and open eyes