اثربخشی هیدروتراپی در بیماران مبتلا به پر فشار خونی مطالعه موردی مرکز سلامت گستر نیایش شیراز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.248
نویسندگان
1مربی/ مدرسه فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
2مربی- مدرسه فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، فارس
3گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، فارس
چکیده
مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر "بررسی اثربخشی تمرینات ورزش در آب بر بیماران مبتلا به پر فشار خونی مطالعه موردی مجموعه ورزشی نیایش شیراز" بود.
روش شناسی: روش تحقیق با توجه به عنوان تحقیق، تجربی بود و اطلاعات از طریق دستگاه فشار خون استاندارد جمع آوری شد. روایی و پایایی این از دستگاه طریق آزمایش بر روی 10 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اعضای بخش بانوان سال 95 مجموعه ورزشی نیایش شیراز که دارای فشار خون بالا بودند، تشکیل دادند که تعداد آن ها 30 نفر بودند. از بین این جامعه تعداد 10 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. نمونه اماری با جامعه آماری برابر بود روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss 16 و ابتدا برای تشخیص نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده، سپس برای ارزیابی تاثیر 12 جلسه تمرینات هوازی اینتروال از آزمون t وابسته و بررسی تفاوت های بین گروه کنترل و تجربی از آزمون F استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین فشار خون سیستول و دیاستول گروه تجربی پس از پایان تمرینات (P≥0/00) وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین گروه کنترل وتجربی(P≥0/53) نشان داده نشد. همچنین، با توجه به اینکه آزمودنی ها هیچ تغییری در رژیم غذایی نداشتند اما 2 کیلو کاهش وزن در طول 12 جلسه تمرین هوازی اینتروال داشتند.
بحث و نتیجه گیری: اولین نوع درمان پرفشاری خون همان تغییرات پیشگیرانه روش زندگی، تغییر رژیم غذایی، ورزش و کاهش وزن است بنابراین، نتایج این تحقیق ضمن تایید تحقیقات قبلی نشان می دهد که این گونه تمرینات منجر به کاهش فشار خون سیستول و دیاستول خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effectiveness of hydrothrapy on hypertension patient’s case study in Shiraz Salamat Gostar Niyayesh club
Authors
Elham Rohani, Parisa Shahini, Sohrab Sharafi
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of hydrotherapy on hypertension patient case study in Shiraz Salamat Gostar Niyayesh center.
Methodology: The method of this study was quasi experimental. The population study of this research included 30 members of 2016 Niayesh club who have hypertension. The population was equal to sample and 10 person were selected as a control group. The data collected by Sphygmomanometer. Kolmogorov–Smirnov test was used for detecting data normality then t-test was used to evaluate the effects of 12 sections of aerobic interval training, to examine the differences between control and experimental groups F-test was used.
Results: The results showed that there was a significant difference between systolic and diastolic blood pressure after training in experimental group (P≥0.00), but there was not any significant difference between systolic and diastolic blood pressure after training among experimental and control groups. Also, there was not any significant difference between experimental and control groups (P≥0/53). In addition, there were no changes in their diet but they had 2 kg weight losing during 12 sessions of aerobic Interval training.
Discussion: Since the first treatment of hypertension is changing lifestyle, diet, doing exercise, losing weight, so the results of this study confirmed that hypnotherapy lead to decrease systolic and diastolic blood.
Keywords
Hydrotherapy, Effectiveness, Hypertension, Aerobic interval training, Salamat Gostar Niyayesh club