اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف‌کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.249
کد مقاله : 2593-10THCONF
نویسندگان
دبیر تربیت بدنی
چکیده
مفدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هویت تیمی و سازمانی برنگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت در دانشجویان تربیت بدنی استان کردستان بود.
روش شناسی: تحقیقی از نوع توصیفی- همبستگی با روش نمونه گیری سرشماری (400=n)انجام گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ی وی‍ژگی های فردی و پرسشنامه استاندارد هویت تیمی، هویت سازمانی مرتبط با علت ، نگرش مصرف کننده، تناسب ورزش و علت ، قصد خرید بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیارو...) و آمار استنباطی (همبستگی، تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری) بااستفاده از نرم افزار SPSS نسخه (22)و AMOS نسخه (۲۲) بود.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، تناسب بالا بین ورزش و علت برنگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت اثر مثبت و معنا داری دارد، هم چنین هویت تیمی به صورت مستقیم و جدا از تناسب ورزش و علت نمی تواند بر نگرش مصرف کننده نسبت به بازاریابی ورزشی مرتبط با علت تاثیر مثبت داشته باشد، اما هویت سازمانی مرتبط با علت به تنهایی و منفک از تناسب ورزش و علت بر نگرش مصرف کننده اثر مثبت و معنا دار دارد، نهایتاً تغییر مثبت نگرش مثبت مصرف کننده منجر به قصد خرید خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of team and organizational identity on consumers attitude toward CRSM
Authors
Mohammad Kazem Azami
Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of team and organizational identity on consumers attitude regarding cause-related sport marketing in physical education students of Kordestan province.
Methodology: This research was descriptive-correlative study based on head counting sampling (n=400). The tool of measurement was a researcher made questionnaire including: individual characteristics, team identity, cause-related organizational identity, consumers attitude, sport and cause fit and purchase intention. Data analysis was based on descriptive statistics (mean, standard deviation, …) and inferential statistics (correlation, confirmatory factor analysis and structural equation model), using SPSS software Version 22 and AMOS version 22.
Results: The findings showed that the above mentioned proportion between sport and causes had a positive and meaningful effect upon consumer attitude toward CRSM and team identity directly and regardless of sport and cause fit, cannot affect consumer attitude toward CRSM, but cause-related organizational identity lonely and regardless of sport and cause fit had a positive and meaningful effect on consumers attitude. Ultimately the positive change of consumers attitude will lead to purchase.
Keywords
Cause-related marketing, Team identity, Cause organizational identity, attitude, Purchase intention