تاثیر ابعاد درونی و بیرونی عوامل انگیزشی بر جنسیت شرکت کنندگان در پیش بینی مسابقات اسب دوانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.25
نویسندگان
1مربی دانشگاه علم و هنر یزد ایران
2استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
3عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تفت،یزد ،ایران
چکیده
مقدمه: انگیزه وضعیتی ازهیجان بوده که رفتارها را به سمت اهداف کنترل می کند. عوامل بسیاری می تواند بر انگیزه افراداثر بگذارد که می توان به مسابقات اسب دوانی بعنوان یک ورزش پرهیجان و جذاب با تاثیر گذاری زیاد روی حضور افراد برای شرکت درپیش بینی مسابقات اشاره نمود. هدف تحقیق میزان تاثیر ابعاد درونی و بیرونی عوامل انگیزشی بر جنسیت شرکت کنندگان در پیش بینی مسابقات اسب دوانی است تا با شناخت این عوامل راهکارهای اساسی در اختیار فدراسیون سوارکاری، و بازاریابان ورزشی کشور قرار دهد تا امکان برنامه ریزی بهتر برای آنان فراهم گردد.
روش شناسی: جامعه آماری کلیه شرکت کنندگان در مسابقات کورس بهاره 1393 شهر گنبد کاووس که تقریبا 500 نفر بوده که به صورت نمونه تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب شدند.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 76 سؤال (5سوال مربوط به دانش عمومی در مورد ورزش سوارکاری، 43 سوال در مورد عوامل انگیزشی، و 28 سوال در مورد خصوصیات جمعیت شناختی صورت گرفته است. برای پاسخها ازمقیاس لیکرت پنج ارزشی بهره گرفته شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﻀﺎوت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ وﻣﺸﺎورﻣﻮردﺗﺄﯾﯿﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی(کفایت نمونه گیری(0/87= KMO).وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برای عوامل انگیزشی 0/95 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و رسم نمودار و جدول و درآمارآستنباطی آزمون لوین،آزمون t تک نمونه ای ،آزمون کرویت بارتلت ،آزمون t مستقل ،آزمون تحلیل واریانس،آزمون لامبدا ویکز استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که ابعاد درونی و بیرونی عوامل انگیزشی بر جنسیت شرکت کنندگان در پیش بینی مسابقات اسب دوانی موثر و با توجه به حضور بیشتر مردان، پژوهش حاضر در بخش مردان صورت گیرد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به بخش بندی ابعاد درونی و بیرونی انگیزه به مولفه های اقتصادی ،نمادین و لذت جویانه و سپس تقسیم هر گروه به ریز مولفه های ریسک پذیری، خیریه، خودباوری، اموزش و ارزیابی، تجربه معنوی، تجربه احساسی، پولی، مالی، رقابت، تعاملات اجتماعی، فرار، سرگرمی می توان گفت تمام مولفه های ابعاد درونی و بیرونی عوامل انگیزشی بر جنسیت شرکت کنندگان درپیش بینی مسابقات اسب دوانی تاثیر گزار هستند لیکن حضور بیشتر مردان و همچنین اهمیت بیشترمولفه اقتصادی در بعد بیرونی، لازم است هم توجه ویژه ای به مردان صورت گیرد و هم صفت ها و ویژگیهای حوزه اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of internal and external dimensions of motivational on the gender of participants anticipated factors in horse races
Authors
Maryam Parsaeyan, Farshad Tojari, Mohsen Fallah
Abstract
Introduction: Motivation is a state of excitement that controls the behavior to the objectives. Many factors can affect the motivation of individuals which in this case, you can refer to the horse-racing as a vibrant and attractive sport with high impact on the people to participate in prediction. The aim of this study was to evaluate the effect of internal and external dimensions of the motivational factors on the gender of participants anticipated racing Jockey recognizing these basic strategies, it provides the possibility of better planning for Equestrian Federation and Sports Marketers.
Methodology: 200people are chosen randomly as the population of participants including from the tournament of spring courses year 1393 in Gonbad Kavous including 500 people. The research instrument is a questionnaire with 76 questions (5 questions related to general knowledge about equestrian, 43 questions about motivational factors, and 28 questions about demographic characteristics). The Likert scale of five values was used for answers. Exterior and content validity of questionnaire is approved based on the judgments of experts and consultant. Construct validity, adequacy of sampling and its reliability, using Cronbach's alpha coefficient (KMO=0.87) for the motivational factors of 95% were determined by exploratory factor analysis. In descriptive level to analyze the data, the indicators mean, standard deviation, frequency distribution table, frequency, cumulative frequency and charts, tables and in statistics, the test of Levin, one sample T test, Bartlett's test of sphericity , T independent test and analysis of variance and lambda weeks test are used.
Results: Findings show that internal and external dimensions of the motivational factors on the gender of participants anticipated racing Jockey effective, and due to a higher proportion of men, it is necessary to be conducted this study with men.
Discussion: According to the classification internal and external dimensions of motivation of the economic component and symbolic ,Hedonistic , and then component of each group divided into small, risk-taking, charitable, self-definition, learning and evaluating, spiritual, emotional, monetary, financial, competing, communing, escape, entertainment, may be said of all the component internal and external dimensions of the motivational factors on the gender of participants anticipated racing Jockey effective, but the presence of more men and also, the more important economic component in the external dimension, it is necessary to pay special attention to men and more attention should be paid to adjectives and characteristics of economic domain.
Keywords
Behavioral psychology, Consumer behavior, Motivation, Horse races prediction