بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران تحت درمان همودیالیز
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.251
نویسندگان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
چکیده
مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی محسوب می‌شود. یکی از مواردی که برای افزایش سطح سلامت عمومی در بیماران همودیالیزی در نظر گرفته می‌شود استفاده از ورزش‌های منظم می‌باشد. یکی از روش‌های ورزش درمانی که در سال‌های اخیر مورد توجه متخصصین ورزشی و توانبخشی قرار گرفته‌است و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می‌باشد ورزش پیلاتس است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر سلامت عمومی بیماران همودیالیزی می‌باشد.
روش شناسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 50 نفر از بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه که در مرکز دیالیز بیمارستان اخوان کاشان پرونده داشتند، انتخاب شدند. بیماران همودیالیزی به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ28) بود. ابتدا میزان سلامت عمومی در دو گروه قبل از مداخله اندازه‌گیری شد. سپس در گروه آزمون تمرینات تعدیل شده پیلاتس دو بار در هفته و به مدت 8 هفته اجرا شد. گروه کنترل در مدت زمان مشابه فقط درمان‌های رایج را دریافت کردند. یک هفته پس از اتمام تمرینات میزان سلامت عمومی در دو گروه مجددا ارزیابی شد. در پایان داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های تی‌زوجی، کای‌اسکوئر، من‌ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی‌داری در این مطالعه کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد(0/05≥P).
یافته ها: تفاوت بین میانگین نمره سلامت عمومی قبل (9/9±45/24) و بعد (6/9±31/23) از مطالعه در گروه آزمون‌ معنی‌دار بود(0/001≥P)، ولی تفاوت بین میانگین نمره سلامت عمومی قبل (6/8±46)و بعد(7/37±44/44) از مطالعه در گروه کنترل معنی-دار نبود(0/21=P). همچنین اختلاف میانگین نمره سلامت عمومی در پایان مطالعه در گروه کنترل (3/1±6/1) و آزمون (87/0±14) نیز معنی‌دار بود(001/0>P).
بحث و نتیجه گیری:با توجه به نتایج این پژوهش تمرینات ورزش پیلاتس می‌تواند باعث بهبود سلامت عمومی در بیماران همودیالیزی گردیده و احتمالا می‌تواند به عنوان یک درمان مطمئن و عامل موثر در ارتقاء سلامت در بیماران همودیالیزی استفاده گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effects of Pilates exercises on general health status of hemodialysis patients
Authors
Zahra Rahimi
Abstract
Introduction: Renal failure disease is considered today as one of the main general health threats. Maintenance of regular physical exercise by the hemodialysis patients can increase level of their general health. One of these methods that has recently drawn exercise experts and physiotherapists attention toward itself and has been extensively expanding is Pilates exercise. The aim of this study was to investigate the effects of Pilates exercises on general health status of hemodialysis patients in Iran.
Methodology: In this clinical trial study, 50 hemodialysis patients referred to Hemodialysis Akhavan center of Kashan were randomly assigned to experimental and control groups. A demographic information questionnaire along with a general health questionnaire (GHQ28) was utilized to collect the required data. First, general health in both groups was measured before the intervention. Then, modified Pilates exercises were carried out in the experimental group twice a week over a period of 8 weeks. During the same period, the control group received conventional medications only. One week later, general health in both groups was measured again. Finally, the collected data were analyzed using descriptive statistics and t-tests, chi-square test, Mann Whitney test and Wilkakson tests.
Results: In the intervention group, the difference between the mean scores of general health before (45.24±9.9) and after (31.2±6.9) the intervention was significant (p ≤ 0.001). After the intervention, the difference between the mean scores of the control (6.1±1.3) and intervention (14±0.78) groups was also significant (p ≤ 0.001).
Conclusion: According to this study, the Pilates-based training can elevate general health of the hemodialysis patients. The Pilates exercises can be utilized as an effective and safe method to improve general health for the hemodialysis patients.
Keywords
Pilates exercises, General health, Hemodialysis