مولفه های اقتصادی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.252
نویسندگان
1پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2دانشگاه خوارزمی
3پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: پس از این که حرفه‌ای‌گری در ورزش جایگاه خود را در میان کلیه کشورها باز کرد، ما شاهد آن هستیم که برای نیل به یک رتبه یا مقام خاص هزینه‌های سرسام‌آوری می‌شود. در اینجا سوالی پیش می‌آید که چرا برخی کشورها در مسابقات و رویدادهای بین المللی ورزشی به نسبت کشورهای دیگر موفق‌ترند؟ ا چنانچه متغیرهای تاثیرگذار به گونه‌ای مناسب شناسایی شوند، مدیران و برنامه‌ریزان با صرف زمان و انرژی کمتر می‌توانند نیل به موفقیت ورزشی یک کشور را هدفمند کرده و با هزینه بهینه، بهترین عملکرد را از تیم های ورزشی متصور شوند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به صورت کیفی انجام شد. در مرحلۀ اول پژوهش از طریق مطالعۀ پیشینه ‌و جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای، فهرست‌ مقدماتی شاخص‌های اقتصادی پیش‌بین شناسایی شد. فهرست مقدماتی مذکور به‌عنوان سؤالات مصاحبه و ابزار اولیة جمع‌آوری داده‌ها مدنظر قرار گرفت. سپس مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختارمند و عمیق با 18 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند تا حداشباع نظری انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از روش استقرای منطقی و با استفاده از تحلیل هم‌زمان و نیز فرآیند کدگذاری، حین و پس از انجام مصاحبه‌ها صورت گرفت. پس از شناسایی شاخص‌ها (43 شاخص)، کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی براساس مدل پیشنهادی دی‌بوسچر و همکاران‌ (2006) (2) انجام گرفت. در نهایت الگوی نظری مؤلفه‌های اقتصادی پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی ترسیم شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد 43 شاخص‌ اقتصادی وجود دارند که به‌طور غیر مستقیم و مستقیم می‌توانند عملکرد ورزشکاران و تیم‌های ورزشی را پیش‌بینی کنند. میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، سهم ‌صنعت ‌ورزش در توسعه ‌ملی کشورها (به طور غیرمستقیم) و توزیع ‌به موقع اعتبارات ‌به فدراسیون‌ها، حمایت مالی فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان از ورزشکاران، میزان بودجه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، سطح درآمد ورزشکاران، حقوق ماهیانه ورزشکاران، (به طور مستقیم) از جمله مولفه‌های اقتصادی موثر در موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی می‌باشند.
بحث و نتیجه گیری: به طورکلی، مشخص شدن متغیرهای اقتصادی موثر در موفقیت کشورها در رویدادهای ورزشی، شرایطی را فراهم می‌کند تا انتظارات و توقعات واقع‌بینانه و عقلانی باشد و با توجه به پتانسیل موجود و همچنین آگاهی از توان کشورهای رقیب، از انتظارات احساسی دست برداشته و از این طریق از فشار و استرس بیش از حد و مخرب بر روی ورزشکاران اعزامی به مسابقات بکاهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Economic components, Predictives of countries' success in international sport events
Authors
Hossein Zareian, Alireza Elahi, Nazanin Rasekh
Abstract
Introduction: After professionalism in sport opened its position among all countries, we see enormous costs would be done to achieve a certain rank or position. This question arises why some countries in international sport competitions and events more act more successful than other countries? Managers and plan makers with spending less time and energy could targe achieving sport success of a country with optimal cost, imagine best performance of sports teams, if affecting components, identify properly. In this regard, one of the most important components in the success of a country is economic. Inflation, GDP, unemployment rate and the Gini coefficient, including economic components that can affect the success of sports teams.
Methodology: This study was conducted qualitatively. In the first phase, research through the study of history and gather information by library, were identified preliminary list of the economic indicators. Mentioned preliminary list were considered as interview questions and initial data collection tools. Then non-randomly and purposeful procedure, semi-structured qualitative and depth interviews was conducted with 18 elites who aware of the issue of study up to theoretical saturation. By logical deduction and using at the same time analysis of the findings taking place as well as coding procedures, during and after the interview. After identifying indicators (43 indicators), encoding in three stages of open, axial and selective was performed based on De Bosscher et al. model (2006). Finally, theoretical model of economic components was traced to predict the countries success in international sporting events.
Results: The findings showed there are 43 economic indicators that could predict the performance of athletes and sports teams, indirectly and directly. Gross Domestic Product (GDP), GDP per Capita, unemployment, inflation, the share of sports industry in national development (indirectly) and timely distribution of funds to the federations, sponsored by the federation, the National Olympic Committee and athletes of Ministry of Youth and Sports, amount budget of the Ministry of Youth and Sports and National Olympic Committee, the income level of athletes, athletes' salaries, the rewards to athletes, future financial supply, (directly) including economic factors affecting the success of the country in international events sports.
Discussion: Generally, the determination of economic components affecting the country's success in sporting events, provides conditions be realistic and rational and considering the existing potential and also aware of power the competing nations, stop emotional expectations and reduce the excessive and destructive stress on expeditionary athletes to competitions.
Keywords
Economic components, Predict success, International sporting events