تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) بر سطح لپتین سرمی و ترکیب بدنی در مردان چاق غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.253
نویسندگان
1مدرس/موسسه غیر انتفاعی شمس تبریز
2دانشجوی دکتری
3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران.
چکیده
مقدمه: اضافه وزن و چاقی عوامل خطرزا برای بسیاری از بیماری های مزمن در جهان هستند. لپتین هورمونی است که از سلول های چربی ترشح شده و به تنظیم وزن بدن کمک می نماید. برخی از مطالعات خاطر نشان کرده اند که تمرینات هوازی نقش مهمی در کاهش بافت های چربی دارد. از اینرو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آثار دو شیوه ی تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) بر لپتین سرمی و ترکیب بدنی در مردان چاق غیرفعال بود.
روش شناسی: بیست و چهار مرد سالم چاق (سن: 5± 30 سال، شاخص توده بدنی: 2/1±32/1 کیلوگرم بر مجذور متر، حداکثر اکسیژن مصرفی: 3/3±37/1 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه، درصد چربی: 2/7±24/5 %) بطور داوطلبانه در مطالعه شرکت کرده و به مدّت 8 هفته (3 جلسه در هفته) به صورت تصادفی در یکی از دو گروه تمرین HIIT (ده دور 1 دقیقه ای،90 تا 95 % ضربان قلب حداکثر و یک دقیقه استراحت فعال بین هر دور و تمرین MICT (سی دقیقه با 70 تا 75 % ضربان قلب حداکثر) قرار گرفتند. نمونه های خونی قبل و بعد از مداخله تمرینی در حالت ناشتایی بدست آمد. سطوح لپتین سرمی توسط الایزا اندازه گیری شد. حداکثر اکسیژن مصرفی و ترکیب بدنی به ترتیب با استفاده از آزمون پله کوئین و کالیپر اسلیم گاید ارزیابی شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری 5 درصد بهره گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که هر دوی قراردادهای تمرینی HIIT و MICT منجر به کاهش معنی دار لپتین سرمی می شود (p˂0/05). به علاوه، تفاوت معنی داری بین دو شیوه تمرینی مشاهده نشد (p>0/05). همچنین، هر دو گروه تمرینی افزایش های معنی داری در حداکثر اکسیژن مصرفی را بدست آوردند (p˂0/05). تمرینات HIIT و MICT به کاهش معنی داری در BMI منجر شد (p˂0/05).
بحث و نتیجه گیری: بطور کلی، نتایج نشان داد که قراردادهای تمرینی HIIT و MICT می توانند سطوح لپتین و BMI را کاهش دهند. همچنین، هر دوی قراردادهای تمرین هوازی باعث افزایش معنی دار حداکثر اکسیژن مصرفی مردان چاق غیرفعال می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of eight week of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on serum leptin levels and body composition in non-active obese men
Authors
Mehrdad Mamipour, Hamidreza Zolfi, Adel Valipour
Abstract
Introduction: Overweight and obesity are risk factors for many chronic diseases globally. Lepton is a hormone secreted from fat cells that helps to regulate body weight. Some studies have mentioned the advantageous role of aerobic training in reducing fatty tissue. Therefore, the purpose of this study was to compare the effects of eight week of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on serum lepton levels and Body Composition in non-active obese men.
Methodology: Twenty-four healthy obese men (age: 30±5 year, BMI: 32.1±2.1 kg.m2, VO2 max: 37.1±3.3 mL.kg-1.min-1, BF: 24.5±2.7 %) voluntarily participated in the study and were randomized to 8 week (3 sessions per week) of either HIIT [10 × 1 min, 90-95% maximum heart rate (HRmax), 1-min active recovery] or MICT (30 min, 70-75% HRmax). Blood samples were collected before and after the intervention in fasting state. Serum leptin levels was measured by ELISA. Maximum oxygen consumption and body composition were elevated by the Queen′s college step test and slim guide skin fold caliper respectively. For statistical data analysis, the independent and paired sample T-test at p˂0.05 was applied.
Results: Our results showed that both of HIIT and MICT protocols resulted in a significant decrease in serum lepton (p˂0.05). Moreover, there was no significant difference between the two training methods (p>0.05). Also, both training groups achieved significant improvements in VO2max (p˂0.05). HIIT and MICT protocol resulted in a significant decrease in BMI levels (p˂0.05).
Discussion: Generelly, the result showed that performing HIIT and MICT protocols could decrease BMI and lepton levels and also increases VO2max in non-active obese men. Therefore, according to the results of this study, HIIT and MICT can be beneficial methods for weight regulation in obese men.
Keywords
Leptin, Body composition, HIIT, MICI