تاثیر دو برنامه تمرینی قدرتی کلاستر (خوشه‌ای) و سنتی بر عملکرد جسمانی و سطوح استراحتی تستوسترون و کورتیزول کشتی گیران فرنگی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.254
نویسندگان
1مربی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
2دانشگاه شهرکرد-دانشکده ادبیات-گروه تربیت بدنی- عضو هیات علمی
3دانشگاه شهرکرد
چکیده
مقدمه: میزان ترشح تستوسترون و کورتیزول عامل مهمی در موفقیت ورزشکاران می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو برنامه تمرینی قدرتی سنتی و خوشه ای بر سطوح استراحتی تستوسترون و کورتیزول و عملکرد جسمانی کشتی گیران بود.
روش شناسی : 17 کشتی گیر جوان با میانگین سنی 18 تا 20 سال و با سابقه تمرین حداقل سه سال تمرین مداوم انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه کنترل (9 نفر) و گروه تجربی (8) نفر تقسیم شدند و به مدت هشت هفته و سه جلسه تمرینی در هفته تمرین کردند. 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، نمونه خون به میزان 5 سی سی از ورید قدامی بازویی جهت اندازه گیری سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول گرفته شد. سپس عوامل عملکرد جسمانی مثل مانند قدرت بیشینه، چابکی، توان انفجاری اندازه گیری شد. به منظور مقایسه درون گروهی داده ها از آزمون t همبسته و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) استفاده شد.
یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان سطوح استراحتی تستوسترون در هر دو گروه سنتی و خوشه ‌ای بعد از هشت هفته تمرین افزایش داشته است ولی در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (0/836= P). هم‌چنین سطوح استراحتی کورتیزول در گروه سنتی کاهش و در گروه خوشه‌ای افزایش یافته ولی این افزایش معنادار نبوده است(0/44=P). هم‌چنین توان انفجاری پایین تنه نیز در هر دو گروه افزایش یافته(0/028 = P). ولی این افزایش در گروه تمرینی خوشه ای بسیار بیشتر بوده و تفاوت معنی داری نسبت به گروه تمرینی سنتی دارد (0/001=p).
بحث و نتیجه گیری : بر پایه نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که تمرینات خوشه ای سبب افزایش در میزان سطوح استراحتی تستوسترون شده است ولی این افزایش معنی دار نبوده.در مورد کورتیزول هم تمرینات خوشه ای سبب افرایش شده است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای تمرینات سنتی جهت افزایش توان باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of two strength training program, cluster and traditional on physical performance and resting levels of Testosterone and Cortisol's Greco-Roman wrestlers
Authors
Davoud Sharifi Najafabadi, Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi
Abstract
Introduction: The Testosterone and Cortisol secretion are important factors in athletes success. The Aim of this article was to evaluate the effect of traditional strength training and cluster training on the resting levels of Testosterone and Cortisol of wrestlers.
Methodology: 17 wrestlers with 18-20 years average age and with at least three years continuous training, were selected and randomly divided into two group: control group (9 person) and experimental group (8 person). These groups were training three times a week for 8 weeks. 24 hours before the first training session and 48 hours after the last training session, 5 ml blood sample was taken from antecubital vein to measure serum levels of Testosterone and Cortisol. Then physical factors like maximum strength, agility and explosive power were measured. Correlated t-test was used for intra-group comparison and covariance analysis test was used for groups comparison.
Results: Statistical analysis of results showed after 8 weeks, that the resting level of Testosterone increased in both traditional and cluster groups. However, there was no significant difference between two groups (p=0.836). Furthermore, the resting level of Cortisol decreased in traditional group, but increased in cluster group. But this increase was not significant (p=0.44). Moreover, lower body explosive power increased in both groups (f=6.32, p=0.028). But There was also a significant increase in the power of the cluster group which was greater than the traditional group (p=0.001).
Conclusion: Based on the findings we can conclude that cluster training, can increase in the resting level of Testosterone, but this increase is not significant. In the case of Cortisol, cluster training cause increase in Cortisol level and this method of training can be alternative for traditional training in order to increase the explosive power.
Keywords
Traditional strength training, Cluster strength training, Testosterone and Cortisol resting level