تأثیر خودگویی انگیزشی بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی در تکلیف ساده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.256
نویسندگان
1دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی دکترای رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران, ایران
3کارشناس ارشد رفتار حرکتی
چکیده
مقدمه: روش‎های مداخله ‏ای متعددی به منظور بهبود عملکرد ورزشکاران معرفی شده و به نقش مهم این روش ‎ها در پیشرفت اجرا اشاره شده است. نوع خاصی از این روش ‎ها خودگویی است که در سال های اخیر در خصوص کاربرد و اثربخشی آن توجه زیادی به آن شده است. خودگفتاری به عنوان مکالمهی درونی که در آن فرد احساسات و ادراک خود را تفسیر کرده، ارزیابیها و شناختهایش را تنظیم و تغییر داده، به خود آموزش داده و یا خود را تشویق می‎نماید، تعریف شده است. معمولاً از خودگفتاری به عنوان یک استراتژی ذهنی برای بهبود اجرا در زمینه ‏های ورزش استفاده می شود. با توجه به اهمیت بسیار بالای زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی در موفقیت آمیز بودن اجرای بیشتر مهارت‎های ورزشی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودگویی انگیزشی بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی در یک تکلیف ساده و مقایسه آن در دو گروه مردان و زنان بود.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت‎ کنندگان شامل دانشجویان رشته تربیت ‎بدنی 14 دختر و 19 پسر با میانگین سنی ( 3.47±24.48)، راست دست و بدون مشکل بینایی بودند که به صورت داوطلبانه در این مطالعه حضور یافتند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. آزمون زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی تحت شرایط خودگویی و بدون خودگویی اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنف، t وابسته و مستقل با استفاده از برنامه SPSS21 در سطح معنی داری P<0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد خودگویی انگیزشی باعث بهبود معنادار اجرای گروه ‎های آزمایشی در خطای فضایی و زمانی زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی نشد (0/05<p). همچنین تفاوت معنی‎داری بین اجرای دختران و پسران در مورد متغیرهای خطای فضایی و زمانی مشاهده نشد (0/05<p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد در تکالیف ساده که شامل زمان‎ بندی پیش‎بین انطباقی است، استفاده از خودگویی انگیزشی برای بهبود و ارتقاء اجرا نیاز نمی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of motivational self-talk on the performance of coincidence anticipation timing in a simple task
Authors
Mohamad Sohbatiha, Mohamad Soleimani Rad, Samira Mohamadnia
Abstract
Introduction: Researches in the field of sport psychology have been used numerous intervention techniques, to improve athletes performance and have mentioned to the important role of these techniques on the progress of performance. Particular type of techniques is self-talk that has received considerable attention on its use and effectiveness in recent years. Self-talk has been defined as a dialogue in which the individual interprets feelings and perceptions, regulates and changes evaluations and convictions, and gives him/ herself instructions and reinforcement. Usually self-talk as a mental strategy used to improve performance in sports. Due to the Coincidence Anticipation Timing is very important in the successful implementation of the most athletic skills. The purpose of this research was to study the effect of motivational self-talk on the performance of a Coincidence anticipation timing task of a simple task and a compare it between men and women.
Methodology: 36 participants (24.48±3.47 years old) Right-handed and without visual impairment voluntarily participated in the research and they assigned into two groups (self-talk and control) randomly. They performed a coincidence anticipation Timing Task under two conditions (self-talk and control). The Kolmogorov-Smirnov, dependent and independent t-test statistical tests was used to analysis the collected data (P<0.05).
Results: Results showed that motivational self-talk don’t led to improved performance in the coincidence anticipation timing and eye- hand coordination (p>0.05), and there was no significant difference between performance of the male and female students (p>0.
05).
Discussion: According to the results of this study, the use of motivational self-talk is not required to improve performance in simple tasks involve coincidence anticipation timing.
Keywords
motivational self-talk, Coincidence Anticipation Timing, Simple task