شناسایی منابع استرس قبل از رقابت: مطالعه ای کیفی شناگران ‌ملی پوش ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.258
کد مقاله : 3108-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو. دانشگاه علامه طباطبایی
2استادیار/ دانشکده تربیت بدنی علامه طباطبایی تهران
3دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: امروزه استرس جز لاینفک و مشخصه اصلی زندگی انسان‌ می باشد، که مقدار کم آن سودمند و یادگیری آن را موثرتر و نیز حافظه را قوی و عملکرد فرد را بهبود می بخشد. اما اگر استرس بیش از حد بر فرد وارد شود می تواند عملکرد وی را کم کم کاهش دهد یا به اختلال روانی تبدیل شود.
روش شناسی: هدف از انجام این پژوهش شناسایی منابع استرس شناگران تیم‌ ملی شنای ایران بود. این پژوهش، به صورت کیفی و به شیوه پدیده شناسی و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند بود. در این راستا با 9 نفر از منتخبین تیم ملی شنا 2نفر (مسابقات بین‌المللی دوبی، 2016)، 4 نفر (مسابقات قهرمانی آسیا، 2016) و 3 نفر (مسابقات جهانی مسافت کوتاه کانادا، 2016)، مصاحبه عمیق انجام شد. داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای کولیزی مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا متون کلیه مصاحبه ها با دقت مورد مطالعه قرار گرفت، تا فهم جامع و کاملی از عقاید، تجارب و اظهارنظر شرکت کنندگان فراهم شد. در دومین گام کلمات و جملات مرتبط با پدیده "استرس" استخراج ‌گردید. در مرحله سوم، تلاش شد تا معانی هر جمله، فرموله و دسته بندی گردد. پس از دسته بندی و تلفیق کدهای تکراری و ایجاد دسته بندی های جدید، کدها استخراج گردید. این معانی فرموله شده، به صورت خوشه هایی از موضوعات، دسته بندی شد که در این پژوهش، به عنوان کدهای توصیفی شناخته شدند. پس از این مرحله، تمامی ایده های حاصل شده در قالب یک توصیف بسیار مفصل از پدیده مورد مطالعه، ذیل عنوان کدهای تفسیرش مجتمع می گردد. این کدها مشتمل بر معانی است که به کدهای توصیفی داده شده است.
یافته ها: تحلیل یافته ها مصاحبه نشان داد که کدهای توصیفی منابع استرس عبارتند از: منابع درونی استرس زا در فاز تمرین، منابع درونی استرس زا در فاز مسابقه، منابع بیرونی استرس زا در فاز تمرین و منابع بیرونی استرس زا در فاز مسابقه.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد شناگران ملی پوش تحت تاثیر منابع درونی استرس زا در فاز تمرین و مسابقه هستند، که تمام نیازها و خواسته هایی که ورزشکاران با آن مواجه هستند، باید هنگام تهیه و اجرای مداخلات روانشناختی در نظر گرفته‌شود. همچنین نتایج نشان داد که شناگران ملی پوش تحت تاثیر منابع بیرونی استرس زا در فاز تمرین و مسابقه نیز هستند، که شناخت این منابع ممکن است در اتخاذ شیوه های تعدیل کننده مناسب از سوی مربیان و مسئولین مفید باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identifying the sources of stress before competition; A Qualitative Study among Iran’s antional swimmers
Authors
Samin Zandi, Zahra Pour Aghayi, Mohamad Khabiri
Abstract
Introduction: Nowadays, stress has been become either an integral component or the main characteristic among the lives. Scientists believe that a little amount of stress could be beneficial and lead to effective learning and increasing performance. However, it is accepted that high level of stress could bring about decreasing performance and finally mental disorder.
Methodology: The aim of this study was to determine sources of stress in national swimmers. The method was conducted by qualitative and phenomenological approach based on purpose sampling. 9 Athletes were selected as participants and interviewed for the research objects. Data was analyzed using a seven-step Colonizer's method. Firstly, in order to comprehensive understanding of the athletes’ statements, they were investigated intently. The word and statements related to stress were extracted and classified in the next steps. Then, the codes also were extracted followed by integration of duplicated codes and new classification. Ultimately, the formulated means were identified as descriptive codes. In the final step, all the obtained ideas were integrated in the form of detailed description following its interpretation codes. These codes contain the meanings that are given to descriptive codes.
Results: Data analysis demonstrated that descriptive codes of stress resources included: internal source of stress in the training phase, internal source of stress in the competition phase, external source of stress in the training phase, and external source of stress in the competition phase.
Discussion: Results showed that the national swimmers are influenced by internal and external source of stress in the training and competition phases. Thus, their demands and needs should be considered in the psychological interventions. Furthermore, the results demonstrated that the athletes are influenced by external source of stress which should be also considered by coaches and officials in order to adopt proper modulator methods.
Keywords
Stress before Competition, Stress Sources, Swimming National Team, Qualitative method