بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات نگه دارنده تنه و اندام تحتانی بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته حین اجرای تست سورنسن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.259
کد مقاله : 2606-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه بوعلی سینا همدان
2دانشگاه آزاد اسلامی همدان
چکیده
مقدمه: بیماری اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی (Adolescent Idiopathic Scoliosis) ، به عنوان عدم تقارن و انحراف جانبی ستون فقرات همراه با پیچش سه بعدی تنه مهره ها در سطح فرونتال تعریف می شود. بیشتر مطالعات انجام شده جهت بررسی فعالیت عضلات بیماران اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، به ارزیابی میزان فعالیت در وضعیت های بدنی پویا استوار بوده است و اطلاعات کمی از میزان فعالیت عضلانی در وضعیت بدنی ایستا در دسترس می باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات نگه دارنده ستون فقرات واندام تحتانی بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته هنگام باز کردن ایستا تنه در تست سورنسن طراحی گردید.
روش شناسی: تعداد10نوجوان 11 تا 17سال با میانگین سنی 0/84 ± 15/3 سال، قد 6/7 ± 161/8سانتی متر و وزن 2/11 ± 50/5 کیلوگرم با الگوی انحناء راست سینه ای و زاویه کاب بین 15 تا 30 به عنوان گروه تجربی و 10 نفر از دختران نوجوان سالم با میانگین سن 0/47 ± 14.8 سال، قد 5/4 ± 158/6 و وزن 7/7 ±48/1 کیلو گرم به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. دامنه امواج الکترومیوگرافی عضلات پارااسپینال ستون فقرات در سطح مهره T6، T10، L3 و عضله دو سر رانی در 2 سمت چپ و راست با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی حین اکستنشن ایستا تنه در تست سورنسن ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری(Repeated Measures) وجهت بیان میزان اختلاف بین میانگین گروه ها از One-Way ANOVA در سطح 0/05 ≥P استفاده شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت عضلات سمت چپ و راست هر دو گروه متقارن است ولی نسبت فعالیت عضلانی عضلات سمت چپ و راست در سطوح مختلف ستون فقرات متفاوت می باشد (p=0/005). همچنین در هیچ یک از دو گروه فعالیت عضلات سطوح مختلف تفاوت معناداری نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، حین باز کردن ایستا تنه درتست سورنسن، شدت فعالیت عضلات در سطوح مختلف در هر دو گروه تفاوت نداشت. با توجه به فعالیت بیشتر عضله مربع کمری (L3) در بیماران اسکولیوز، به نظر می رسد انحراف ستون فقرات در ناحیه قفسه سینه، عملکرد عضلات ناحیه کمری را در فعالیت اکستنشن تنه تحت تاثیر قرار می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Paraspinal muscles and lower limb EMG activity in Adolescent Idiopathic Scoliosis patients during Sorensen test.
Authors
Neda Ghadimi, Vida Ghadimi, Milad Bigrezaie, Nader Farahpour
Abstract
Introduction: Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) can be biomechanically described as a three dimensional deformity of the spine, with deviations from the sagittal and frontal planes, usually combined with intervertebral rotation. Although, most previous studies on AIS patients focused on the trunk biomechanics in dynamic postures, there is a little information about Paraspinal muscles and lower limb function during static posture. The aim of this study was to investigate the electromyography activity of Paraspinal muscles and lower limb in Adolescent Idiopathic Scoliosis patients during static Sorensen test.
Methodology: A total of ten Adolescent Idiopathic Scoliosis patients with single right thoracic curve and ten control subject underwent an isometric extension Sorensen test. The AIS had a Cobb angle of 15-30° and their mean age, height and weight were 15.3±0.84, 161.8±7.6 cm, 50.5±11.2 kg respectively while it was 14.8±0.47, 158.6±4.5 cm, 48.1±7.7 kg, for the control group. Surface EMG activity was recorded bilaterally from the paraspinal muscles at T6, T10, L3 and BF. The EMG signal was processed in the time domain by calculating (RMS). The data were analyzed by means of repeated measures and one-way analysis of variance to investigate the differences between two groups. The significance level was adopted (P<0.05) level.
Results: In general, During Static Sorenson test, bioelectrical activity of Paraspinal muscles was symmetrical in both groups. Muscle activity ratio of two sides of spine was different in various regions (P=0.005). There was also no difference in bioelectrical activity of different regions.
Discussion: In conclusion, There is no significant differences in EMG activity of various parts of spine during an isometric extension Sorensen test. It seems that in AIS patients the more EMG muscle activity of L3 can affect lumbar muscle function during trunk extension in Sorensen test.
Keywords
Adolescent Idiopathic Scoliosis, Sorenson test, RMS