مقایسه نمرات FMS، انعطاف‏ پذیری، قدرت و استقامت‏ عضلانی کشتی‏ گیران آزاد و فرنگی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.26
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان
2استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان،رشت،ایران
3استاد فیزیولوژی ورزشی / دانشکده علوم ورزشی / داشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده
مقدمه: کشتی ورزشی است که در آن تمام قسمت ‏های بدن همزمان درگیرند و نیازمند فاکتورهایی از قبیل انعطاف‏ پذیری، استقامت و قدرت می ‏باشد. در حال حاضر، بازی‏ های المپیک برای مردان شامل دو سبک کشتی می‏ شود: سبک فرنگی، یک سبک کلاسیک است که در آن تنها بالاتنه مجاز به حرکت است و سبک آزاد، که شامل استفاده از بالاتنه و پایین ‏تنه می ‏شود.
روش ‏شناسی: هدف از این مطالعه مقایسه نمرات FMS، انعطاف ‏پذیری، قدرت و استقامت ‏عضلانی کشتی ‏گیران جوان آزاد و فرنگی می ‏باشد. در این تحقیق 30 کشتی ‏گیر آزادکار (سن: 1/00±17/60 سال، قد: 0/06±1/74 متر، وزن: 16/73±75/03 کیلوگرم و شاخص توده‏ بدنی: 4/66±24/54 کیلوگرم بر مترمربع) و 30 کشتی ‏گیر ‏فرنگی ‏کار (سن: 1/17±17/73 سال، قد: 0/06±1/74، وزن: 12/88±70/10 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 3/42±23/05 کیلوگرم بر مترمربع) شرکت کردند. سنجش انعطاف ‏پذیری بوسیله آزمون (sit & reach)، استقامت عضلانی شامل آزمون ‏های شنا سوئدی، دراز و نشست و بارفیکس (تعداد در یک دقیقه)، قدرت‏ عضلانی شامل اسکات، پرس ‏سینه و هندگریپ به صورت یک تکرار بیشینه بود. برای ارزیابی حرکت عملکردی از آزمون ‏های FMS ارائه شده توسط کوک استفاده شد. برای تحلیل داده ‏ها از آزمون t مستقل در سطح معناداری (0/05≥P) استفاده شد.
یافته ها: فرنگی‏ کاران به طور معناداری در آزمون ‏های بارفیکس (0/01=P)، اسکات (0/04=P) و پرس ‏سینه (0/02=P) دارای رکورد بهتری نسبت به آزادکاران بودند. تفاوت معناداری در آزمون ‏های انعطاف‏ پذیری، شنا سوئدی، دراز و نشست، هندگریپ و نمرات نهایی FMS بین دو گروه یافت نشد (0/05<P).
بحث و نتیجه ‏گیری: سبک کشتی بیان کننده نیازهای متفاوت بدن به قدرت و استقامت عضلانی می باشد. کشتی گیران فرنگی دارای قدرت و استقامت عضلانی بالاتری نسبت به آزادکاران بودند. کشتی گیران فرنگی فعالیت های پویا از قبیل لیفت حریف، فنون پرتابی و مقاومت در برابر حریف انجام می دهند که نیازمند قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه می باشند و تمام فنون در مسابقات و تمرینات کشتی فرنگی باید با استفاده از بالاتنه انجام شود. همچنین فرنگی کاران به دلیل لیفت کردن های مکرر حریف و اجرای فنون پرتابی مختلف دارای قدرت اندام تحتانی بهتری نسبت به آزاد کاران بودند. بنابراین تفاوت بین کشتی گیران آزاد و فرنگی ممکن است به دلیل وجود تفاوت در سبک تمرینات و نیازهای رقابتی آنها باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Differences in FMS scores, flexibility, muscular strength and endurance in freestyle and Greco-Roman wrestlers
Authors
Rasoul Bayati, Ali Shamsi Majelan, Bahman Mirzaie
Abstract
Introduction: Wrestling is a sport in which all parts of the body work together, and it requires factors such as flexibility, muscular endurance and strength. Currently, two wrestling styles are included in the Olympics for men: Greco-Roman, a classic style in which only upper-body moves are allowed, and freestyle which includes both upper and lower body wrestling.
Methodology: The aim of the present study was to examine FMS scores, flexibility, muscular strength and endurance differences between Freestyle and Greco-Roman youth wrestlers. 30 Freestyle wrestlers (age 17.60±1.00 years, height: 1.74±0.06, weight: 75.03±16.73 kg, BMI: 24.54±4.66 kg/m²) and 30 Greco-Roman wrestlers (age 17.73±1.17 years, height: 1.74±0.06, weight: 70.10±12.88 kg, BMI: 23.05±3.42 kg/m²) participated in this study. Flexibility of the trunk was determined using a standard sit and reach test, muscular endurance included Push-up, Sit-up and Pull-up (n/min), and muscular strength included Squat, Bench press and Handgrip (1RM). The FMS developed by Cook was used to assess functional movement. Greco-Roman and freestyle wrestlers were analyzed by the Independent Sample t-Test. A value of (p≤0.05) was considered to be statistically significant.
Results: The Greco-Roman wrestlers had a significantly higher scores in pull-up (p=0.01), squat (p=0.04) and bench presses (p=0.02) than Freestyle wrestlers. No significant differences were found in the flexibility, push-up, sit-up, hand-grip and FMS scores between Freestyle and Greco-Roman wrestlers (p>0.05).
Discussion: The style of wrestling demonstrates different muscular strength and endurance demands on the body. Greco-Roman wrestlers have a higher level of muscular strength and endurance than Freestyle wrestlers. Greco-Roman wrestlers perform dynamic moves (e.g., lifting, throwing, and resisting opponents) that requires upper body strength and endurance, and all of the techniques in Greco-Roman wrestling must be performed with the upper body, both in competitions and training. In addition, since Greco-Roman wrestlers should lift their opponents repetitively and thus perform various throwing techniques, they have a higher level of lower body muscular strength than Freestyle wrestlers. Therefore, the differences between Greco-Roman and freestyle wrestlers may be due to the wrestling style differences in training and to competition related demands..
Keywords
Strength, Endurance, FMS