تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی سیاه‌دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.260
کد مقاله : 3113-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه تبریز
2دانشگاه تبریز- عضو هییت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
مقدمه: دیابت نوع دو یک اختلال متابولیکی است که شیوع آن در جهان روبه افزایش است و به‌عنوان عامل خطرساز مهم بیماری‌های قلبی- عروقی می‌تواند به فشار خون بالا و آترواسکلروز منجر شود. زنان چاق دیابتی، در معرض جدی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی هستند. استفاده از مکمل‌های خوراکی در کنار فعالیت ورزشی برای پیشگیری و درمان بیماری-های قلبی- عروقی می‌تواند راهکار مناسبی باشد. سیاه‌دار از گیاهان بومی ایران به‌شمار می‌رود که به دلیل اثرات قابل‌توجه در کاهش لیپید و قند خون می‌تواند به‌عنوان مکمل گیاهی مناسب استفاده شود. لذا تحقیق حاضر به‌منظور تعیین ده هفته مکمل‌دهی سیاه‌دار همراه با تمرین مقاومتی بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان دیابتی نوع دو انجام شد.
روش‌شناسی: 31 زن مبتلابه دیابت نوع دو داوطلب شرکت در این تحقیق شدند و به‌طور تصادفی در چهار گروه کنترل (c)، تمرین (T)، مکمل (S)، ترکیبی (ST) قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین مقاومتی با شدت 40 تا 85 درصد 1RM اجرا کردند. گروه مکمل روزانه دو کپسول سیاه‌دار 500 میلی‌گرمی را در دو وعده صبحانه و ناهار صرف کردند. گروه ترکیبی برنامه مصرف مکمل سیاه‌دار و تمرین مقاومتی را هم‌زمان اجرا کردند و گروه کنترل در هیچ‌ پروتکل تمرینی یا مصرف مکمل شرکت نکردند. اندازه‌گیری متغیرهای وابسته شامل مقادیر سرمی تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، LDL ،HDL، قند خون ناشتا و مقاومت به انسولین و متغیرهای عمومی شامل وزن، قد، درصد چربی،BMI در دو مرحله قبل و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی و پس از 12 ساعت ناشتایی انجام شد. برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و برای تحلیل داده‌ها از آزمون آنوای 4*2 و آزمون آنوای یک‌راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معنی‌داری آزمون‌ها کمتر از 0/05در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متعاقب ده هفته مصرف مکمل سیاه‌دار همراه با تمرین مقاومتی میزان سرمی کلسترول تام،تری‌گلیسیرید، LDL ، قند خون ناشتا و مقاومت به انسولین کاهش و میزان سرمی HDL افزایش معنی‌داری یافت(0/05>P). مصرف مکمل تأثیر معنی‌داری بر مقادیر سرمی گلوکز ناشتا، مقاومت انسولین داشته و تمرین مقاومتی تأثیری بر میزان سرمی HDL نداشت(0/05<P).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مکمل سیاه‌دار به همراه تمرین مقاومتی در بهبود حساسیت انسولینی و پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان دیابتی نوع 2 توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of 10 week resistance training with Vaccinium arctostaphylos supplementation on leptin and some cardio-vascular risk factors in women with type II diabetes
Authors
Tannaz Mirzaalilu, Javad Vakili
Abstract
Introduction: Type II diabetes is a metabolic disorder. Its prevalence is increasing in the world and as an important risk factor for cardiovascular disease can lead to high blood pressure and atherosclerosis. The aim of this study was to determine Effect of 10 week resistance training with Vaccinium arctostaphylos supplementation on some cardio-vascular risk factors in women with type II diabetes.
Methodology: 31 Women with diabetes were randomly assigned to four dedicated themselves control (C), training (T), combined (ST), supplement (S) groups. Training groups of training exercises conducted with 40 to 85 percent of 1RM. supplement group daily supplemention 500 mg Vaccinium arctostaphylos in two capsules daily at breakfast and lunch. Combined group supplementation and resistance exercise programs running simultaneously while the control group did not participate in any exercise protocol or supplements. The dependent variables comprising serum levels of triglycerides, total cholesterol, LDL, HDL and general variables including weight, height, body fat percentage, BMI in two stages, before and 48 hours after the last training session and after 12 hours of fasting was done. For data analysis one-way ANOVA, 4 x 2 ANOVA and Bonferroni post hoc test was used. Tests of significance level of less than 0/05 was considered.
Result: Following ten weeks of supplementation combined with resistance training Vaccinium arctostaphylos cholesterol, triglycerides, LDL and HDL serum significant changes were observed(p<0.05). in training group significant decrease in serum levels of
total cholesterol, triglycerides , LDL were observed(p<0/05).
Discussion: The results of this study showed that receiving Vaccinium arctostaphylos with resistance training may be recommended to improve of cardiovascular disease in women with type 2 diabetes.
Keywords
Resistance training, Vaccinium arctostaphylos, cardiovascular risk factor, women with type II diabetes