بررسی مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی در ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.261
کد مقاله : 3115-10THCONF
نویسندگان
1مدرس/ پژوهشگر مرکز فقهی پزشکی قانونی
2دانشجو/ کارشناس تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: انسان طی قرنها زندگی به اهمیت ورزش واثرات آن خصوصا بر جوانان به عنوان سرمایه های اصلی جامعه پی برده است. این مهم از نظر پیامبر اسلام و به تبع ائمه اطهار ع که سنت و بیان ایشان به عنوان یکی از منابع استخراج قانون در ایران است دور نمانده، نسبت به ورزش و حقوق حاکم بر آن توجه ویژه داشته اند. قانون اساسی نیز طی اصل سوم صریحا تربیت بدنی را به عنوان یکی از وسایل مهم برای رسیدن به اهداف نظام مقدس عنوان کرده است.
روش شناسی: پژوهش تحلیلی- دینی و برای ارائه آن روش بررسی اسناد و فیش برداری استفاده شده است.
یافته ها: با توجه به نظر قانونگذار، ورزش و اماکن ورزشی اصولا وسیله ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیست. با توجه به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر نوع فعل زیانباری که مبتنی بر تقصیر باشد، اگرچه موضوع نص خاصی در فقه یا حقوق قرار نگرفته باشد موجب مسئولیت و الزام به جبران خسارت برای مقصر است و ورزشکاران تنها در صورت اثبات تقصیر و تجاوز از حدود و قوانین ورزشی توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارات وارده در میادین ورزشی هستند.
بحث و نتیجه گیری: گرچه با استناد به قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده کلی در مباحث فقهی- حقوقی، میتوان گفت پرداختن به ورزش های ضرری محل اشکال و ضمان ورزشکاران در قبال صدماتی که در چنین ورزشهایی وارد میکنند به عنوان یک قاعده کلی برقرار است. اما با توجه به بند ث ماده 185قانون مجازات اسلامی جدید مبنی بر اینکه:« عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد» قابل مجازات نیست. میتوان گفت این قانون تخصیصی بر قاعده لاضرر است. البته مواردی مانند رضایت ورزشکار به صدمات احتمالی حین عملیات ورزشی در حیطه ی قوانین همان ورزش،اضطرار و دفاع مشروع در عدم ضمان ورزشکار صدمه زننده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه تجاوز از موارد مذکور خطا و تقصیر، موجب ایجاد مسئولیت مدنی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the principles and dimensions of civic liability in sport
Authors
Rounak Gachi, Arash Gachi
Abstract
Introduction: Human has realized the importance of sport and its effects, especially on young people as the main capital community during his life over continuous centuries. This important issue can be found in words of Holy Prophet of Islam and consequently the Imams whose tradition and expression are the main sources to extract law in Iran, and they have paid especial attention to sport and laws and rules governing it. Iran's constitution has explicitly considered physical education in its article III as a means to achieve the goals of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: As current study has extracted the words of jurists and lawyers to analyze and investigate them, it is considered as analytical-religious study. In addition, to provide it, the method of investigating the documents, library studies and taking notes were used.
Results: According to the views of legislators, neither sport nor sport facilities are means to protect different athletes. According to article 1 of the civil liability law, any harmful act that is based on fault brings liability and obligation to compensate material or spiritual rights for one who is guilty, while it is not subject to specific wording in the law. In addition, athletes are obliged to compensate to loss caused in the sport arenas, if it is proven that they was guilty and they have violated the sport laws.
Discussion: According to “no loss” rule in jurisprudence-legal issues, it can be said that this rule is also applied in investigating the sports causing loss in sport arenas and liability of athletes for any injuries and harms that they create in such sports. However, according to Section C, Article 185 of the new Islamic Penal Code. It could be concluded that this dedicated law is based on the general rule of “no loss”. In addition, other cases such as athlete’s satisfaction with possible losses and injuries during the sport operations within the rules of the same sport, the factor of emergency and self-defense in the absence of guarantee and liability of injured athlete were examined in this paper. It could be concluded that violation of any of the error and fault cases mentioned brings civil liability.
Keywords
Sport, liability, Athlete, sports law, sports liability, guarantee, no loss