اثر 8 هفته تمرین بدنی بر برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.262
کد مقاله : 2607-10THCONF
نویسندگان
1آموزش و پرورش
2دبیر آموزش و پرورش
چکیده
مقدمه: کودکان کم توان ذهنی معمولا از نظر مهارت های حرکتی و مهارت های ظریف حرکتی تفاوت معنی داری با هم سالان خود دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثر 8 هفته تمرین بدنی بر برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری کودکان کم توان ذهنی انجام شد.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و دوسوکور، 20 کودک کم توان ذهنی (سن:4.81±12.31 و قد 4.82±153.91 و وزن 5.12±56 ) در دسترس و به طورتصادفی در2 گروه تمرین و کنترل اختصاص داده شدند. گروه تمرین به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به انجام تمرینات منتخب پرداختند. سپس از آزمون t زوجی شده برای تعیین و بدست آوردن اختلاف بین دو نمره پیش آزمون و پس آزمون انعطاف پذیری و شاخص وزن استفاده شد.
یافته ها: طبق نتایج به دست آمده میانگین حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در مولفه انعطاف پذیری پاها پس از اتمام برنامه تمرینی، نسبت به قبل از انجام آن بهبودی زیادی مشاهده شده است که در این صورت معنادار بودن اختلاف و وجود تاثیر تمرینات بر بهبود مورد فوق، تایید می گردد. هم چنین طبق نتایج حاصل از پیش آزمون و پس آزمون در مولفه شاخص وزن و توده چربی پس از اتمام برنامه تمرینی نسبت به قبل از انجام آن کاهش مشاهده شده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان داد تمرینات جسمانی بر شاخص های آنتروپومتریکی و انعطاف پذیری کودکان کم توان ذهنی، اثر مثبتی داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 8 weeks of exercise on some anthropometric and flexibility factors of educable retarded children
Authors
Lale Pouryamanesh, Mohammad Ali Ansari
Abstract
Introduction: Mentally retarded children usually have significant differences in motor skills from their peers. This study aimed to investigate the effect of 8 weeks of physical exercise on some anthropometric and flexibility factors of mentally retarded children.
Methodology: In this quasi-experimental study with pre-test, post-test and double-blind, 20 mentally retarded children (age: 12.31±4.81 years and 153.91±4.82 cm height and weight of 56 ± 5.12 kg) available were randomly divided in two control and training groups. Training group did the exercise for 8 weeks, 3 sessions per week and each session took 60 minutes. The paired t-test to determine and obtain the difference between the pre-test and post-test flexibility and weight were used.
Results: According to the results of pre-test and post-test mean flexibility in legs after completing the training program improved significantly, in which case the significance of the differences and the effect of exercise on the improvement of the above, was confirmed. Also, according to the results of the pre-test and post-test the components of the index weight and fat mass after completion of training were lower than observed before.
Discussion: Overall results showed that physical training on anthropometric parameters and flexibility of mentally retarded children had a positive effect.
Keywords
Physical exercise, Mental retardation, Anthropometric indices, Flexibility